Votre prénom en chinois

Prénoms Chinois Pinyin
Aaliyah 阿丽娅 Ā lì yà
Aaron 阿隆 Ā lōng
Abadie 阿巴迪 Ā bā dí
Abbas 阿巴斯 Ā bā sī
Abby 阿碧 Ā bì
Abdel 阿卜杜勒 Ā bǔ dù lè
Abdelfettah 阿卜德菲塔 Ā bǔ dé fēi tǎ
Abdelhak 阿卜德拉克 Ā bǔ dé lā kè
Abderrahim 阿卜德哈伊姆 Ā bǔ dé hā yī mǔ
Abdias 阿布迪阿斯 Ā Bù dí Ā sī
Abdón 阿夫东 Ā fū dōng
Abdou 阿卜杜 Ā bǔ dù
Abdoulaye 阿卜杜拉耶 Ā bǔ dù lā yē
Abdul 阿卜杜勒 Ā bǔ dù lè
Abdulaziz 阿卜杜拉希斯 Ā bǔ dù lā xī sī
Abdulla 阿卜杜拉 Ā bǔ dù lā
Abel 阿贝尔 Ā bèi ěr
Abélard 阿贝拉尔 Ā bèi lā ěr
Abelardo 阿维拉多 Ā wéi lā duō
Abella 阿维利亚 Ā wéi lì yà
Abi 阿比 Ā bǐ
Abian 阿维安 Ā wéi ān
Abie 阿碧 Ā bì
Abigail 阿比盖尔 Ā bǐ gài ěr
Abílio 阿比利奥 Ā bǐ lì ào
Abraham 亚伯拉罕 Yà bó lā hǎn
Abrahan 亚伯拉罕 Yà bó lā hǎn
Abril 阿夫里尔 Ā fū lǐ r
Absalón 阿夫萨隆 Ā fū sà lóng
Abyssinia 阿比西尼亚 Ā bǐ xī ní yà
Acedo 阿塞多 Ā sài duō
Acero 阿塞罗 Ā sài luó
Acevedo 阿塞维多 Ā sài wéi duō
Acher 阿切尔 Ā qiēr
Achille 阿希尔 Ā xī ěr
Achraf 阿什哈弗 Ā shí hā fú
Acoran 阿克兰 Ā kè lán
Acorayda 阿科蕾达 Ā kē lěi dá
Ada 阿达 Ā dá
Adaberto 阿达尔维托 Ā dá rwéi tuō
Adalbert 阿达贝 Ā dá bèi
Adaluz 阿达鲁斯 Ā dá lǔ sī
Adam 亚当 Yà dāng
Adán 阿丹 Ā dān
Adão 亚当 Yà dāng
Adara 阿达拉 Ā dá lā
Ade 阿德 Ā dé
Adel 阿德尔 Ā dé ěr
Adela 阿德拉 Ā dé lā
Adelaida 阿德莱达 Ā dé lái dá
Adélaïde 阿代拉伊德 Ā dài lā yī dé
Adelardo 阿德拉多 Ā dé lā duō
Adèle 阿黛尔 Ā dài ěr
Adélie 阿德丽 Ā dé lì
Adelina 阿德利娜 Ā dé lì nà
Adeline 艾德琳 Aì dé lín
Adeline 阿德琳 Ā dé lín
Ader 阿代尔 Ā dài ěr
Adil 阿迪尔 Ā dí ěr
Adina 阿蒂娜 Ā dì nà
Aditya 阿蒂塔 Ā dì tǎ
Adlene 阿德琳 Ā dé lín
Adler 阿德勒 Ā dé lè
Adli 阿迪里 Ā dí lǐ
Adolf 阿道夫 Ā dào fū
Adolfo 阿道弗 Ā dào fú
Adolphe 阿道夫 Ā dào fū
Adonay 阿多内 Ā duō nèi
Adonias 阿多尼亚斯 Ā duō ní yà sī
Adonis 阿多尼斯 Ā duō ní sī
Adrià 阿德利亚 Ā dé lì yà
Adrian 阿德里安 Ā dé lǐ ān
Adrian 阿德里昂 Ā dé lǐ áng
Adriana 阿德里亚娜 Ā dé lǐ yà nà
Adriano 阿德里亚诺 Ā dé lǐ yà nuò
Adrien 阿德里安 Ā dé lǐ ān
Adrienne 阿德里安娜 Ā dé lǐ ān nà
Adryan 阿德利安 Ā dé lì ān
Adryen 阿德里恩 Ā dé lǐ ēn
Aeryn 艾琳 Aì lín
Affonso 阿丰索 Ā fēng suǒ
Afi 阿菲 Ā fēi
Afonso 阿丰索 Ā fēng suǒ
África 阿非利加 Ā fēi lì jiā
Agapito 阿加皮托 Ā jiā pí tuō
Agata 阿佳塔 Ā jiā tǎ
Ágata 阿加塔 Ā jiā tǎ
Agathe 阿加特 Ā jiā tè
Agathon 阿加东 Ā jiā dōng
Agatón 阿加顿 Ā jiā dùn
Agenor 阿惹诺 Ā rě nuò
Agnes 阿涅丝 Ā niè sī
Agnès 阿涅斯 Ā niè sī
Agneska 阿涅斯卡 Ā niè sī Kǎ
Agnieska 阿格涅什卡 Ā gé niè shí kǎ
Agobart 阿格巴尔 Ā gé bā ěr
Agostina 阿格斯蒂娜 Ā gé sī dì nà
Agostinho 阿古斯丁诺 Ā gǔ sī dīng nuò
Agripina 阿格利皮娜 Ā gé lì pí nà
Agrippa 阿格里帕 Ā gé lǐ pà
Aguas 阿瓜斯 Ā Guā sī
Aguayo 阿瓜友 Ā Guā Yǒu
Agueda 阿格达 Ā gé dá
Agustí 阿古斯汀 Ā Gǔ sī tīng
Agustín 阿古斯丁 Ā gǔ sī dīng
Agustina 阿古丝蒂娜 Ā gǔ sī dì nà
Ahlem 阿赫雷姆 Ā Hè léi mǔ
Ahmed 阿赫麦德 Ā hè mài dé
Ahmet 阿梅特 Ā méi tè
Aïcha 艾伊莎 Aì yī shā
Aida 艾达 Aì dá
Aidan 艾丹 Aì dān
Aiden 爱登 Aì dēng
Aika 艾卡 Aì kǎ
Aïlann 爱兰 Aì lán
Aileen 艾琳 Aì lín
Ailin 艾琳 Aì lín
Aimé 埃梅 Aī méi
Aimée 艾美 Aì měi
Aimeric 埃么利克 Aī melì kè
Aimerick 埃默里克 Aī mò lǐ kè
Aina 艾娜 Aì nà
Ainhoa 爱诺阿 Aì nuò ā
Ainoa 艾诺娅 Aì nuò yà
Airam 艾兰 Aì lán
Airrok 埃洛克 Aī luò kè
Aisha 艾沙 Aì Shā
Aisling 艾丝琳 Aì sī lín
Aitana 艾塔纳 Aì tǎ nà
Aitor 埃托尔 Aī tuō ěr
Ajay 阿杰 Ā Jié
Akbar 阿克巴尔 Ā kè Bā ěr
Aki 阿基 Ā jī
Akila 阿基拉 Ā jī lā
Akio 阿吉奥 Ā Jí ào
Akshay 阿克什 Ā kè shí
Alain 阿兰 Ā lán
Alaina 阿莲娜 Ā lián nà
Alaitz 阿莱池 Ā lái chí
Álamo 阿拉莫 Ā lā mò
Alan 阿兰 Ā lán
Alanis 阿拉尼斯 Ā lā ní sī
Alanna 阿拉娜 Ā lā nà
Alaric 阿拉里克 Ā lā lǐ kè
Alaura 阿劳拉 Ā Láo lā
Alba 阿尔瓦 Ā rwǎ
Albà 阿尔巴 Ā ěr Bā
Alban 阿尔本 Ā ěr běn
Alban 阿尔邦 Ā ěr bāng
Albane 阿尔班 Ā ěr bān
Albéric 阿尔贝里克 Ā ěr bèi lǐ kè
Albérico 阿贝里克 Ā Bèi lǐ kè
Albert 阿尔伯特 Ā ěr bó té
Albert 阿尔贝 Ā ěr bèi
Alberta 阿尔伯塔 Ā ěr bó tǎ
Alberta 阿尔贝塔 Ā ěr bèi tǎ
Alberte 阿尔贝特 Ā ěr bèi té
Alberto 阿尔维托 Ā rwéi tuō
Albina 阿尔碧娜 Ā ěr bì nà
Albrecht 阿尔伯特 Ā ěr bó tè
Alcida 阿尔希达 Ā ěr xī dá
Alcide 阿尔西德 Ā ěr xī dé
Alcides 阿尔西德斯 Ā rxī dé sī
Alcino 阿尔西诺 Ā ěr xī nuò
Aldana 阿尔达纳 Ā rdá nà
Aldemba 阿尔登巴 Ā ěr dēng bā
Aldéric 阿尔德里克 Ā ěr dé lǐ kè
Aldina 阿尔蒂纳 Ā ěr dì nà
Aldo 阿尔多 Ā rduō
Aldric 阿尔德里克 Ā ěr dé lǐ kè
Alec 阿雷克 Ā léi kè
Alegría 阿莱格里亚 Ā lái gé lǐ yà
Aleix 阿雷克斯 Ā léi kè sī
Alejandra 亚丽杭德拉 Yà lì háng dé lā
Alejandro 亚历杭德罗 Yà lì háng dé luó
Alejo 阿莱霍 Ā lái huò
Aleksander 亚历山大 Yà lì shān dà
Aleksandra 亚历山德拉 Yà lì shān dé lā
Alem 阿雷姆 Ā léi mǔ
Alen 阿伦 Ā lún
Alessandra 阿蕾桑德拉 Ā lěi sāng dé lā
Alessandro 阿历桑德罗 Ā lì sāng dé luó
Alessia 阿莱西亚 Ā lái xī yà
Alessio 阿雷西欧 Ā léi xī ōu
Alex 阿列克斯 Ā liè kè sī
Álex 阿雷克斯 Ā léi kè sī
Alexa 阿蕾科沙 Ā lěi kē shā
Alexander 亚历山大 Yà lì shān dà
Alexandra 亚历山德拉 Yà lì shān dé lā
Alexandre 亚历山大 Yà lì shān dà
Alexandrine 亚历山德琳 Yà lì shān dé lín
Alexandros 亚历桑德罗斯 Yà lì sāng dé luó sī
Alexane 阿蕾克三 Ā lěi kè sān
Alexia 亚莉克希亚 Yà lì kè xī yà
Alexiane 阿蕾可西安 Ā lěi kě xī ān
Alexina 阿蕾克茜娜 Ā lěi kè xī nà
Alexis 阿列克西 Ā liè kè xī
Alfarroba 阿法罗巴 Ā Fǎ luó Bā
Alfonsina 阿凤茜娜 Ā fèng xī nà
Alfonso 阿方索 Ā fāng suǒ
Alfred 阿尔弗雷德 Ā ěr fú léi dé
Alfredo 阿尔弗雷多 Ā rfú léi duō
Alhondra 阿红达 Ā hóng dá
Ali 阿里 Ā lǐ
Alia 阿丽娅 Ā lì yà
Alice 爱丽丝 Aì lì sī
Alicia 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Alícia 芽莉霞 Yá lì xiá
Alicja 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Alida 阿里达 Ā lǐ dá
Alila 阿丽拉 Ā lì lā
Alime 阿利姆 Ā lì mǔ
Alina 阿莉娜 Ā lì nà
Aline 艾琳 Aì lín
Aline 阿琳 Ā lín
Alisa 艾莉莎 Aì lì shā
Alisee 阿丽西 Ā lì xī
Alison 阿莉森 Ā lì sēn
Alissa 阿莉萨 Ā lì sà
Alisson 阿莉森 Ā lì sēn
Alix 阿里克斯 Ā lǐ kè sī
Alizée 艾莉婕 Aì lì jié
Allan 阿兰 Ā lán
Allaya 阿拉娅 Ā lā yà
Allen 阿伦 Ā lún
Allison 埃里森 Aī lǐ sēn
Allison 艾莉森 Aì lì sēn
Alma 阿尔马 Ā rmǎ
Almeida 阿尔梅达 Ā ěr Méi dá
Almérinda 阿尔梅林达 Ā ěr méi lín dá
Almudena 阿拉木德娜 Ā lā mù dé nà
Alneir 阿尔内 Ā ěr nèi
Aloïs 阿罗伊丝 Ā luoyī sī
Aloisio 阿洛伊西奥 Ā luò yī xī ào
Alonso 阿隆索 Ā lóng suǒ
Aloysia 阿罗伊茜娅 Ā luó Yī xī yà
Altamiro 阿塔米洛 Ā tǎ mǐ luò
Altenir 阿特尼尔 Ā tè ní ěr
Althea 阿尔特阿 Ā ěr tè Ā
Álvar 阿尔瓦 Ā ěr wǎ
Alvaro 阿尔瓦洛 Ā ěr wǎ luò
Álvaro 阿尔瓦罗 Ā ěr wǎ luó
Alvine 阿尔文 Ā ěr wén
Alya 阿莉娅 Ā lì yà
Alyah 阿莉雅 Ā lì Yǎ
Alycia 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Alys 艾莉丝 Aì lì sī
Alyssa 艾莉莎 Aì lì shā
Alyssia 艾莉西亚 Aì lì xī yà
Ama 阿玛 Ā Mǎ
Amadeo 阿马德奥 Ā mǎ dé ào
Amadeus 阿马德乌斯 Ā mǎ dé wū sī
Amado 阿马多 Ā mǎ duō
Amador 阿马多尔 Ā mǎ duō r
Amal 阿马尔 Ā Mǎ ěr
Amalia 阿马丽亚 Ā mǎ lì yà
Amance 阿芒丝 Ā máng sī
Amancio 阿曼西奥 Ā màn xī ào
Amanda 阿曼达 Ā màn dá
Amandine 阿芒丁 Ā máng dīng
Amantine 阿芒婷 Ā máng tíng
Amar 阿马尔 Ā mǎ ěr
Amara 阿玛拉 Ā mǎ lā
Amarande 阿玛朗德 Ā Mǎ lǎng dé
Amaranta 阿马兰塔 Ā mǎ lán tǎ
Amata 阿马塔 Ā mǎ tǎ
Amaury 阿毛利 Ā máo lì
Amaya 阿马亚 Ā mǎ yà
Ámbar Ān bar
Amber 安伯 Ān bó
Ambre 安波 Ān bō
Ambrine 安波琳 Ān bō lín
Ambrosio 安布罗西奥 Ān bù luó xī ào
Amédée 阿梅蒂 Ā méi dì
Amedeo 阿米地奥 Ā mǐ dì ào
Amédine 阿梅丁 Ā méi dīng
Amel 阿梅尔 Ā méi ěr
Amélia 阿梅丽娅 Ā méi lì yà
Amélie 阿梅丽 Ā méi lí
Amelys 阿梅丽丝 Ā méi lì sī
Américo 阿梅里科 Ā méi lǐ kē
Ameur 阿莫尔 Ā mò ěr
Amie 艾米 Aì mǐ
Amilcar 阿米尔卡 Ā mǐ rkǎ
Amina 阿米娜 Ā mǐ nà
Aminata 阿米娜塔 Ā mǐ nà tǎ
Amine 阿明 Ā míng
Amir 阿米尔 Ā mǐ ěr
Amira 阿米拉 Ā mǐ lā
Amna 阿曼娜 Ā màn nà
Amor 阿莫尔 Ā mò ěr
Amor eterno 永恒恋爱 Yǒng héng liàn Aì
Amory 阿毛利 Ā Máo lì
Amour 阿穆尔 Ā mù ěr
Amparo 安吧罗 Ān baluó
Amy 艾美 Aì měi
Ana 安娜 Ān nà
Ana-Maria 安娜玛丽亚 Ān nà Mǎ lì yà
Anabel 安娜佩尔 Ān nà pèi r
Anabela 安娜被拉 Ān nà bèi lā
Anabelle 阿娜贝 Ā nà Bèi
Anaé 安娜伊 Ān nà yī
Anael 亚纳尔 Yà nà ěr
Anaëlle 安娜尔 Ān nà ěr
Anahí 安娜伊 Ān nà yī
Anahita 阿纳伊塔 Ā nà Yī tǎ
Anaïs 阿耐斯 Ā nài sī
Anakin 阿纳金 Ā nà Jīn
Analia 阿纳莉亚 Ā nà lì yà
Anas 阿娜丝 Ā nà sī
Anastasia 阿娜丝塔西亚 Ā nà sī tǎ xī yà
Anastasio 安纳斯塔西奥 Ān nà sī tǎ xī ào
Anatole 阿纳托尔 Ā nà tuō ěr
Anca 昂卡 Áng kǎ
Anchely 安池丽 Ān chí lì
Ancy 昂茜 Áng xī
Anda 安达 Ān dá
Andelin 安德林 Ān dé lín
Anderrson 安德森 Ān dé sēn
Anders 安德斯 Ān dé sī
Anderson 安德森 Ān dé sēn
Andra 昂德拉 Áng dé lā
André 昂德烈 Áng dé liè
Andre 安德烈 Ān dé liè
Andréa 安德丽娅 Ān dé lì yà
Andréanne 昂德蕾安 Áng dé lěi ān
Andreas 安德雷斯 Ān dé léi sī
Andrée 安德蕾 Ān dé lěi
Andree 安德莉 Ān dé lì
Andreia 安德蕾娅 Ān dé lěi yà
Andréia 安德丽娅 Ān dé lì yà
Andres 安德雷斯 Ān dé léi sī
Andrés 安德烈斯 Ān dé liè sī
Andressa 安德蕾萨 Ān dé lěi sà
Andreu 安德雷 Ān dé léi
Andrew 安德鲁 Ān dé lǔ
Andreza 安德蕾萨 Ān dé lěi sà
Andrzej 安德雷 Ān dé léi
Andy 安迪 Ān dí
Anésio 安埃西奥 Ān Aī xī ào
Ange 昂热 Áng rè
Angee 安吉 Ān jí
Ángel 安杰尔 Ān Jié ěr
Ángel 安赫尔 Ān hèr
Angela 安吉拉 Ān jí lā
Angèle 昂日尔 Áng rì ěr
Ángeles 安赫莱斯 Ān hè lái sī
Angelica 安杰丽珂 Ān Jié lì kē
Angélica 安赫利卡 Ān hè lì kǎ
Angelina 安吉丽娜 Ān jí lì nà
Angeline 昂热琳 Áng rè lín
Angéline 安热琳 Ān rè lín
Angelique 安吉里克 Ān jí lǐ kè
Angélique 安热莉克 Ān rè lì kè
Angelo 安吉洛 Ān jí luò
Ángels 安杰尔丝 Ān Jié ěr sī
Angharad 安哈蕾德 Ān hā lěi dé
Angie 安吉 Ān jí
Aniara 安妮娅拉 Ān nī yà lā
Aníbal 阿尼瓦尔 Ā ní wǎ r
Anica 阿妮卡 Ā nī kǎ
Aniceto 阿尼塞托 Ā ní sài tuō
Anik 阿妮克 Ā nī kè
Anika 阿妮卡 Ā nī kǎ
Anis 阿妮斯 Ā nī sī
Anisa 安妮莎 Ān ní shā
Anissa 安妮莎 Ān ní shā
Anita 安妮塔 Ān nī tǎ
Anja 安亚 Ān yà
Ankémi 昂克米 Áng kè mǐ
Ann Ān
Anna 阿娜 Ā nà
Anna 安娜 Ān nà
Annabelle 安娜贝拉 Ān nà bèi lā
Annaïg 阿娜伊克 Ā nà Yī kè
Annaïk 阿耐克 Ā nài kè
Annamaria 安娜玛丽亚 Ān nà Mǎ lì yà
Anne Ān
Anne-Cerise 安斯莉丝 Ān sī lì sī
Anne-Claire 安·克莱尔 Ān kè lái ěr
Anne-France 安·弗朗丝 Ān fú lǎng sī
Anne-Gaëlle 安盖尔 Ān Gài ěr
Anne-Laure 安·罗尔 Ān luó ěr
Anne-Lise 安·丽丝 Ān lí sī
Anne-Marie 安·玛丽 Ān mǎ lì
Anne-Sophie 安·苏菲 Ān sū fēi
Annelie 安内莉 Ān nèi lì
Annette 安妮特 Ān nī té
Annick 安尼克 Ān ní kè
Annie 安妮 Ān nī
Annika 阿尼卡 Ā ní kǎ
Annitia 阿妮蒂娅 Ā nī dì yà
Anny 阿妮 Ā nī
Anouchka 阿努什卡 Ā nǔ shí kǎ
Anouck 阿努克 Ā nǔ kè
Anouk 阿努克 Ā nǔ kè
Anoushka 阿努什卡 Ā nǔ shí kǎ
Anselmo 安塞尔莫 Ān sài rmò
Antero 安特罗 Ān tè luó
Anthea 安西娅 Ān xī yà
Anthony 安东尼 Ān dōng ní
Anthony 安托尼 Ān tuō ní
Antígono 安蒂戈诺 Ān dì gē nuò
Antje 安帖 Ān tiě
Anto 安托 Ān tuō
Antoine 安托万 Ān tuō wàn
Antoinette 安托瓦内特 Ān tuō wǎ nèi tè
Antona 安托娜 Ān tuō nà
Antonela 安托内拉 Ān tuō nèi lā
Antonella 安托内拉 Ān tuō nèi lā
Antonette 安托内特 Ān tuō nèi tè
Antoni 安托尼 Ān tuō ní
Antonia 安东尼亚 Ān dōng ní yà
Antónia 安托妮娅 Ān tuō nī yà
Antonietta 安托涅塔 Ān tuō niè tǎ
Antonin 安托宁 Ān tuō níng
António 安东尼奥 Ān dōng ní ào
Antony 安东尼 Ān dōng ní
Antony 安托尼 Ān tuō ní
Anya 阿妮亚 Ā nī yà
Anybel 阿妮贝 Ā nī Bèi
Aodren 奥德琳 Aò dé lín
Aolei 奥蕾 Aò lěi
Aonzo 阿昂佐 Ā áng zuǒ
Aora 奥拉 Aò lā
Aparecida 阿琶蕾茜达 Ā pá lěi xī dá
Apdil 阿卜蒂尔 Ā bù dì ěr
Apolinario 阿波利纳里奥 Ā bō lì nà lǐ ào
Apolline 阿波琳 Ā bō lín
Apollon 阿波罗 Ā bō luō
Apolodoro 阿波洛多罗 Ā bō luò duō luó
Apolonio 阿波洛尼奥 Ā bō luò ní ào
Appoline 阿波琳 Ā bō lín
April 艾普尔 Aì pǔ ěr
Aquiles 阿基莱斯 Ā jī lái sī
Aquilino 阿基利诺 Ā jī lì nuò
Arabesco 阿拉贝斯克 Ā lā Bèi sī kè
Araceli 阿拉塞利 Ā lā sāi lì
Arachele 阿拉诗 Ā lā shī
Aramaico 阿拉麦克 Ā lā Mài kè
Arancha 阿兰查 Ā lán chá
Arcadio 阿卡迪奥 Ā kǎ dí ào
Archibald 阿尔希巴 Ā ěr xī Bā
Arelis 阿蕾莉丝 Ā lěi lì sī
Ari 阿丽 Ā lì
Ariadna 阿丽娅德娜 Ā lì yà dé nà
Ariadna 阿莉娅德娜 Ā lì yà dé nà
Ariana 艾丽安娜 Aì lí ān nà
Ariane 艾丽安 Aì lí ān
Arianna 艾丽安娜 Aì lí ān nà
Arianne 艾丽安 Aì lí ān
Aricia 阿丽霞 Ā lì xiá
Ariel 亚列 Yà liè
Arielle 艾丽尔 Aì lì ěr
Ariene 阿莲 Ā lián
Arif 阿里夫 Ā lǐ fū
Aris 阿里斯 Ā lǐ sī
Aristóbolo 阿里斯托沃夫 Ā lǐ sī tuō wò fū
Aristófanes 阿里斯托法内斯 Ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī
Arizona 亚利桑那 Yà lì sāng nà
Arkyabouski 阿尔卡布斯吉 Ā ěr Kǎ Bù sī Jí
Arla 阿尔拉 Ā ěr lā
Arlette 阿尔蕾特 Ā ěr lěi tè
ArLyson 阿尔丽森 Ā ěr lì sēn
Armand 阿尔芒 Ā ěr máng
Armando 阿曼多 Ā màn duō
Armelle 阿尔梅 Ā ěr méi
Armindo 阿尔敏多 Ā ěr mǐn duō
Armony 阿尔莫尼 Ā ěr mò ní
Arnaldo 阿纳尔多 Ā nà rduō
Arnau 阿尔瑙 Ā ěr nǎo
Arnau 阿尔诺 Ā ěr nuò
Arnaud 阿尔诺 Ā ěr nuò
Arnauld 阿尔诺 Ā ěr nuò
Arnold 阿尔诺德 Ā ěr nuò dé
Arnowde 阿尔诺德 Ā ěr nuò dé
Aroa 阿洛阿 Ā luò Ā
Aroha 奥哈 Aò Hā
Aroldo 阿罗多 Ā luó duō
Arreola 阿雷奥拉 Ā léi ào lā
Arriano 阿里亚诺 Ā lǐ yà nuò
Arris 阿利斯 Ā lì sī
Arsène 亚森 Yà sēn
Arsenio 阿赛尼奥 Ā sài ní ào
Arshad 阿尔莎德 Ā ěr shā dé
Artemis 阿特弥斯 Ā té mí sī
Arthaud 阿尔托 Ā ěr tuō
Arthur 阿瑟 Ā sè
Arthur 阿尔图 Ā ěr tú
Artur 阿尔图 Ā ěr tú
Arturo 阿图罗 Ā tú luó
Arun 阿昏 Ā hūn
Arys 阿里斯 Ā lǐ sī
Ascensión 阿松森 Ā sōng sēn
Aseneth 阿斯内特 Ā sī nèi tè
Ashanti 阿善蒂 Ā shàn dì
Ashika 阿希卡 Ā xī Kǎ
Ashley 艾什莉 Aì shí lì
Ashlyn 阿什琳 Ā shí lín
Ashok 阿苏克 Ā sū kè
Asier 阿西尔 Ā xī ěr
Asmaa 阿丝玛 Ā sī mǎ
Assetou 阿斯图 Ā sī tú
Assia 阿茜娅 Ā xī yà
Asstou 阿斯图 Ā sī tú
Assumpta 阿笋塔 Ā sǔn tǎ
Assunção 阿笋萨奥 Ā sǔn sà ào
Assunpció 阿笋秀 Ā sǔn Xiù
Assuramaya 阿苏拉玛雅 Ā Sū lā Mǎ Yǎ
Aston 阿斯顿 Ā sī dùn
Astrid 阿斯特丽德 Ā sī té lì dé
Asturia 阿斯图里亚 Ā sī tú lǐ yà
Asunción 亚松森 Yà sōng sēn
Aswimi 阿斯薇米 Ā sī wēi mǐ
Atanasia 阿塔娜西亚 Ā tǎ nà xī yà
Athalya 阿塔丽娅 Ā tǎ lì yà
Athéna 雅典娜 Yǎ diǎn nà
Atila 阿蒂拉 Ā dì lā
Atilano 阿提拉诺 Ā tí lā nuò
Atílio 阿迪利奥 Ā dí lì ào
Atilla 阿迪拉 Ā dí lā
Atsaliya 阿德萨丽雅 Ā dé sà lì Yǎ
Aubin 奥宾 Aò bīn
Aubouin 奥布昂 Aò bù áng
Aude 奥德 Aò dé
Audréanne 奥德蕾安 Aò dé lěi ān
Audrey 奥黛丽 Aō dài lì
August 奥古斯特 Aò gǔ sī tè
Augusta 奥古斯塔 Aò gǔ sī tǎ
Auguste 奥古斯特 Aò gǔ sī tè
Augustin 奥古斯丁 Aò gǔ sī dīng
Augustine 奥古斯丁 Aò gǔ sī dīng
Augusto 奥古斯托 Aò gǔ sī tuō
Aura 奥拉 Aò lā
Aurane 奥兰 Aò lán
Aure 奥尔 Aò ěr
Aurea 奥乐阿 Aò lè ā
Auréane 奥黑安 Aò hēi ān
Aurelia 奥蕾莉娅 Aò lěi lì yà
Aureliano 奥雷利亚诺 Aò léi lì yà nuò
Aurélie 奥黑莉 Aò hēi lì
Aurélien 奥雷里安 Aò léi lǐ ān
Aurelio 奥雷利奥 Aò léi lì ào
Auriane 奥丽安 Aò lí ān
Aurora 奥罗拉 Aò luó lā
Aurore 奥罗尔 Aò luō ěr
Austin 奥斯汀 Aò sī dīng
Auxanne 奥科散 Aò kē sǎn
Ava 阿瓦 Ā wǎ
Avelino 阿维利诺 Ā wéi lì nuò
Avril 艾薇儿 Aì wēi ér
Avrile 艾薇儿 Aì wēi ér
Axel 阿克瑟尔 Ā kè sè ěr
Axelle 阿克塞拉 Ā kè sāi lā
Aya 阿娅 Ā yà
Ayala 阿亚拉 Ā yà lā
Aydan 埃旦 Aī dàn
Aylah 艾拉 Aì lā
Ayleen 艾琳 Aì lín
Aymane 埃曼 Aī màn
Aymé 埃梅 Aī méi
Aymerick 艾默里克 Aì mò lǐ kè
Ayoub 阿由布 Ā yóu bù
Ayrton 阿依顿 Ā yī dùn
Ayumi 阿玉米 Ā yù mǐ
Azahara 阿萨阿拉 Ā sà ā lā
Azelino 阿兹丽诺 Ā zī lì nuò
Azhari 阿萨利 Ā sà lì
Azhura 阿苏拉 Ā Sū lā
Azib 阿齐 Ā Qí
Azucena 阿苏塞纳 Ā sū sāi nà
Azuela 阿苏埃拉 Ā sū āi lā
Azul 阿苏了 Ā sū le
Azura 阿苏拉 Ā sū lā
Azzaro 阿帀罗 Ā zā luó
Babette 芭贝特 Bā bèi té
Baddih 巴迪 Bā dí
Badria 芭德丽亚 Bā dé lì yà
Badys 芭迪斯 Bā dí sī
Bahar 巴哈 Bā hā
Bailey 贝莉 Bèi lì
Balbino 巴尔维诺 Bā rwéi nuò
Baldomero 巴尔多梅罗 Bā rduō méi luó
Balduíno 巴尔杜伊诺 Bā ěr dù yī nuò
Baldwin 巴尔塔温 Bā ěr tǎ wēn
Balou 巴路 Bā Lù
Baltasar 巴尔塔萨 Bā rtǎ sà
Balthasar 巴尔塔萨 Bā ěr tǎ sà
Bambi 斑比 Bān bǐ
Baptiste 巴蒂斯特 Bā dì sī té
Barb 巴尔布 Bā ěr Bù
Bárbara 笆笆拉 Bā bā lā
Bärbel 贝尔布 Bèi ěr bù
Barnabé 巴尔纳贝 Bā ěr nà bèi
Barry 巴利 Bā lì
Bart 巴尔特 Bā ěr tè
Bartolmeu 巴尔托梅奥 Bā ěr tuō méi ào
Bartolomé 巴托洛梅 Bā tuō luò méi
Bartomeu 巴尔托梅 Bā ěr tuō Méi
Bartłomiej 巴尔托米 Bā ěr tuō mǐ
Bary 巴利 Bā lì
Basa 巴萨 Bā sà
Basile 巴西勒 Bā xī lè
Basilio 巴西略 Bā xī lüè
Basma 巴丝玛 Bā sī mǎ
Bastian 巴斯蒂安 Bā sī dì ān
Bastian 巴斯蒂昂 Bā sī dì áng
Bastien 巴斯蒂安 Bā sī dì ān
Batista 巴迪斯塔 Bā dí sī tǎ
Batres 巴特雷斯 Bā tè léi sī
Bautista 包蒂斯塔 Bāo dì sī tǎ
Bay Bèi
Bean Bīn
Beat 比特 Bǐ tè
Beata 贝塔 Bèi tǎ
Béatrice 贝阿特丽丝 Bèi ā té lí sī
Beatriu 贝芽蒂 Bèi yá dì
Beatriz 贝亚特里斯 Bèi yà tè lǐ sī
Beca 贝卡 Bèi kǎ
Bécassine 贝卡辛 Bèi kǎ xīn
Becky 贝基 Bèi jī
Begoña 贝戈尼亚 Bèi gē ní yà
Belén 贝莲 Bèi lián
Belinda 贝琳达 Bèi lín dá
Bélinda 贝琳拉 Bèi lín lā
Belisario 贝利萨里奥 Bèi lì sà lǐ ào
Beltrán 贝尔特兰 Bèi rtè lán
Ben Běn
Bénamar 贝纳马尔 Bèi nà mǎ ěr
Benancio 贝南西奥 Bèi nán xī ào
Benavente 贝纳文特 Bèi nà wén tè
Benavides 贝纳维德斯 Bèi nà wéi dé sī
Bénédicte 贝内迪克特 Bèi nèi dí kè tè
Benedicto 贝内迪克托 Bèi nèi dí kè tuō
Benedita 贝内蒂塔 Bèi nèi dì tǎ
Benedito 贝内迪托 Bèi nèi dí tuō
Benigno 贝尼尼奥 Bèi ní ní ào
Benita 贝妮塔 Bèi ní tǎ
Benito 贝尼托 Bèi ní tuō
Benjamim 本杰明 Běn jié míng
Benjamin 本沙明 Běn shā míng
Benjamin 本杰明 Běn jié míng
Benjy 夯吉 Hāng Jí
Benny 本尼 Běn ní
Benoît 伯努瓦 Bó nǔ wǎ
Bento 本托 Běn tuō
Benvingut 本文古 Běn wén Gǔ
Berakel 贝腊凯 Bèi là Kǎi
Bérangère 贝朗杰 Bèi lǎng jié
Berat 贝哈 Bèi Hā
Berengár 贝伦嘉 Bèi lún jiā
Bérengère 贝朗杰 Bèi lǎng jié
Berenguer 贝伦克尔 Bèi lún kèr
Berenice 贝伦妮斯 Bèi lún ní sī
Berkan 贝矸 Bèi gān
Berlinda 柏琳达 Bǎi lín dá
Bermudo 贝尔穆多 Bèi rmù duō
Bernabé 贝尔纳维 Bèi rnà wéi
Bernabè 巴尔纳贝 Bā ěr nà Bèi
Bernadette 伯纳蒂特 Bó nà dì té
Bernaldo 贝纳尔多 Bèi nà rduō
Bernard 伯纳德 Bó nà dé
Bernard 贝尔纳 Bèi ěr nà
Bernardette 贝纳黛特 Bèi nà Dài tè
Bernardí 贝尔纳丁 Bèi ěr nà dīng
Bernardina 贝纳蒂娜 Bèi nà dì nà
Bernardino 贝纳迪诺 Bèi nà dí nuò
Bernardo 贝尔纳多 Bèi rnà duō
Bernat 贝纳特 Bèi nà tè
Bernice 柏妮丝 Bǎi nī sī
Bernie 贝尔尼 Bèi ěr ní
Berta 贝尔塔 Bèi ěr tǎ
Bertrand 贝特朗 Bèi té lǎng
Beta 布蕾塔 Bù lěi tǎ
Bethan 贝覃 Bèi tán
Bethany 贝塔尼 Bèi tǎ ní
Betsa 贝姹 Bèi chà
Betsy 贝琪 Bèi qí
Bettina 贝蒂娜 Bèi dì nà
Betto 贝托 Bèi tuō
Betty 贝蒂 Bèi dì
Betuca 北图卡 Běi tú Kǎ
Betül 贝图尔 Bèi tú ěr
Betzy 贝 齐 Bèi qí
Beverley 贝弗莉 Bèi fú lì
Beviere 贝维尔 Bèi wéi ěr
Beyonce 碧昂斯 Bì áng sī
Bianca 碧昂卡 Bì áng kǎ
Bianka 碧昂卡 Bì áng Kǎ
Bibi 碧碧 Bì bì
Bibiana 碧碧安娜 Bì bì ān nà
Biel 碧艾 Bì Aì
Bilal 比拉尔 Bǐ lā ěr
Bilel 比雷尔 Bǐ léi ěr
Bilitis 碧丽蒂丝 Bì lì dì sī
Bill 比尔 Bǐ er
Billo 比卢 Bǐ lú
Billy 比利 Bǐ lì
Birger 比尔格 Bǐ ěr gé
Birgit 波吉特 Bō jí té
Bjarne 比亚尔恩 Bǐ yà ěr ēn
Bjorn 比尔恩 Bǐ ěr ēn
Björn 比尤恩 Bǐ Yóu ēn
Blai 布莱 Bù lái
Blaise 布莱斯 Bù lái sī
Blake 布莱克 Bù lái kè
Blanca 布兰卡 Bù lán kǎ
Blanche 布朗什 Bù lǎng shí
Blanche-Neige 布朗什·内日 Bù lǎng shí nèi rì
Blandine 布朗丁 Bù lǎng dīng
Blas 布拉斯 Bù lā sī
Bleuenn 布勒恩 Bù lēi ēn
Bob 鲍步 Bào bù
Bobbie 博比 Bó bǐ
Bobby 鲍比 Bào bǐ
Bodo 搏斗 Bó dòu
Bogdan 伯格丹 Bó gé dān
Bogusław 伯古斯瓦夫 Bó gǔ sī wǎ fū
Bolete 波雷特 Bō léi tè
Bommel 博梅尔 Bó Méi ěr
Bonaventura 伯纳文图拉 Bó nà wén tú lā
Bonifacio 博尼法西奥 Bó ní fǎ xī ào
Bonifácio 波尼法西奥 Bō ní fǎ xī ào
Bonnaveira 鲍纳维拉 Bào nà wéi lā
Bonnie 伯尼 Bó ní
Booba 布巴 Bù bā
Bora 鲍拉 Bào lā
Boré 波雷 Bō léi
Boris 鲍里斯 Bào lǐ sī
Borja 博尔哈 Bó rhā
Boubakeur 布巴克尔 Bù Bā kè ěr
Bouchlaghem 布什拉戈姆 Bù shí lā gē mǔ
Bouchlaquem 布什拉克姆 Bù shí lā kè mǔ
Bouchra 布什哈 Bù shí hā
Bouli 布莉 Bù lì
Boutaina 布大伊娜 Bù dà yī nà
Bouyzane 布西安 Bù xī ān
Brad 布拉德 Bù lā dé
Bradley 布拉德利 Bù lā dé lì
Brahim 布拉伊姆 Bù lā yī mǔ
Branca 布朗卡 Bù lǎng kǎ
Brandan 布兰丹 Bù lán dān
Brandi 布兰迪 Bù lán dí
Brandon 布阑登 Bù lán dēng
Branka 布兰卡 Bù lán Kǎ
Bras 布拉斯 Bù lā sī
Brasão 布拉桑 Bù lā sāng
Braulio 布劳略 Bù láo lüè
Breiner 布莱内 Bù lái nèi
Breizhlander 布雷兹朗德 Bù léi zī lǎng dé
Brenda 布兰达 Bù lán dá
Brendan 布兰丹 Bù lán dān
Brendon 布兰登 Bù lán dēng
Breno 布雷诺 Bù léi nuò
Brent 布兰特 Bù lán tè
Brett 布雷特 Bù léi tè
Briag 布里亚格 Bù lǐ yà gé
Brian 布莱恩 Bù lái ēn
Brianne 布里安 Bù lǐ ān
Brice 布里斯 Bù lǐ sī
Bridget 布里吉特 Bù lǐ jí tè
Bridie 布里迪 Bù lǐ dí
Brigitte 布里吉特 Bù lǐ jí té
Britanny 布里塔尼 Bù lǐ tǎ ní
Brittany 布里塔尼 Bù lǐ tǎ ní
Brodeur 布罗德尔 Bù luó dé ěr
Bronson 布兰森 Bù lán sēn
Brooke 布鲁克 Bù lǔ kè
Brown 布瓦恩 Bù wǎ ēn
Bruce 布鲁斯 Bù lǔ sī
Bruna 布鲁纳 Bù lǔ nà
Brune 布鲁呢 Bù lǔ ne
Brunella 布鲁内拉 Bù lǔ nèi lā
Brunin 布鲁宁 Bù lǔ nín
Bruno 布鲁诺 Bù lǔ nuò
Bryan 布莱恩 Bù lái ēn
Bryand 布莱恩德 Bù lái ēn dé
Bryanna 布莱娅娜 Bù lái yà nà
Brynna 布莉娜 Bù lì nà
Bryony 布莱妮 Bù lái nī
Btisam 贝蒂萨姆 Bèi dì sà mǔ
Buenaventura 布埃斯文图拉 Bù āi sī wén tú lā
Buh
Burak 布拉克 Bù lā kè
Bya 巴雅 Bā Yǎ
Byron 拜伦 Bài lún
Cabral 卡布拉 Kǎ Bù lā
Caddy 卡迪 Kǎ dí
Caden 卡登 Kǎ dēng
Cadena 卡德纳 Kǎ dé nà
Caetà 凯棠 Kǎi táng
Caetano 凯塔诺 Kǎi tǎ nuò
Cailin 凯琳 Kǎi lín
Caio 凯奥 Kǎi ào
Caiquy 凯葵 Kǎi kuí
Caitlin 凯特琳 Kǎi tè lín
Caleb 卡雷布 Kǎ léi bù
Calebe 卡雷布 Kǎ léi Bù
Cali 卡莉 Kǎ lì
Caliel 卡丽艾 Kǎ lì Aì
Calista 卡莉丝塔 Kǎ lì sī tǎ
Calixto 卡利斯托 Kǎ lì sī tuō
Calléane 凯蕾安 Kǎi lěi ān
Callum 卡卢姆 Kǎ Lú mǔ
Calvin 卡尔文 Kǎ ěr wén
Calvino 卡尔维诺 Kǎ rwéi nuò
Caly 卡里 Kǎ lǐ
Calypso 卡丽布索 Kǎ lì Bù suǒ
Camargo 卡马尔格 Kǎ Mǎ ěr gé
Camélia 卡梅莉娅 Kǎ méi lì yà
Camellia 卡梅莉娅 Kǎ méi lì yà
Cameron 卡梅隆 Kǎ méi lóng
Camil 喀蜜 Kā Mì
Camila 卡米拉 Kǎ mǐ lā
Camilienne 卡米里安娜 Kǎ mǐ lǐ ān nà
Camille 卡米耶 Kǎ mǐ yē
Camilo 卡米洛 Kǎ mǐ luò
Camissa 卡米萨 Kǎ mǐ sà
Campo 坎波 Kǎn bō
Camyl 卡米尔 Kǎ mǐ ěr
Candace 坎迪斯 Kǎn dí sī
Candela 坎德拉 Kǎn dé lā
Candelaria 坎德拉利亚 Kǎn dé lā lì yà
Candelária 康德拉丽亚 Kāng dé lā lì yà
Candice 坎迪丝 Kǎn dí sī
Cándido 坎迪多 Kǎn dí duō
Candie 甘蒂 Gān dì
Candy 甘蒂 Gān dì
Candy 康蒂 Kāng dì
Cannelle 卡内尔 Kǎ nèi ěr
Caoimhe 卡奥恩 Kǎ ào ēn
Caorou 高鲁 Gāo lǔ
Capucine 卡普辛 Kǎ pǔ xīn
Cardinali 卡尔蒂娜丽 Kǎ ěr dì nà lì
Carena 卡蕾娜 Kǎ lěi nà
Carina 卡莉娜 Kǎ lì nà
Carine 卡琳 Kǎ lín
Carla 卡尔拉 Kǎ ěr lā
Carlee 卡尔莉 Kǎ ěr lì
Carles 卡雷斯 Kǎ léi sī
Carles 喀尔雷斯 Kā ěr léi sī
Carlito 卡尔利托 Kǎ ěr lì tuō
Carlitos 卡尔利托斯 Kǎ ěr lì tuō sī
Carlo 卡洛 Kǎ luò
Carlone 卡尔伦 Kǎ ěr lún
Carlos 卡洛斯 Kǎ luò sī
Carlota 卡洛塔 Kǎ luò tǎ
Carlota 喀萝塔 Kā Luó tǎ
Carly 卡尔利 Kǎ ěr lì
Carme 喀尔美 Kā ěr měi
Carmelo 卡梅罗 Kǎ méi luó
Carmen 卡门 Kǎ mén
Carmo 卡尔莫 Kǎ ěr mò
Caro 卡罗 Kǎ luō
Carol 卡罗尔 Kǎ luō er
Carola 卡洛拉 Kǎ luò lā
Carolane 卡罗兰 Kǎ luó lán
Carolanne 卡罗兰 Kǎ luó lán
Carole 卡罗尔 Kǎ luō er
Carolina 卡罗利娜 Kǎ luó lì nà
Caroline 卡罗琳 Kǎ luó lín
Carolyn 卡洛林 Kǎ luò lín
Carrie 凯莉 Kǎi lì
Carsten 卡尔斯屯 Kǎ ěr sī tún
Casandra 卡桑德拉 Kǎ sāng dé lā
Casey 凯西 Kǎi xī
Casiano 卡西亚诺 Kǎ xī yà nuò
Casimiro 卡西米罗 Kǎ xī mǐ luó
Casio 卡西奥 Kǎ xī ào
Caso 卡索 Kǎ suǒ
Casper 卡斯派 Kǎ sī pài
Cassandra 卡桑德拉 Kǎ sāng dé lā
Cassandre 卡桑德 Kǎ sāng dé
Cassey 凯西 Kǎi xī
Cássia 卡霞 Kǎ xiá
Cassiano 卡夏诺 Kǎ Xià nuò
Cassidy 卡希蒂 Kǎ xī dì
Cassie Jae 卡斯杰 Kǎ sī Jié
Cast 喀斯特 Kā sī tè
Catacha 卡塔莎 Kǎ tǎ shā
Catalina 卡达利娜 Kǎ dá lì nà
Catarina 卡塔丽娜 Kǎ tǎ lì nà
Caterina 喀特琳娜 Kā tè lín nà
Catherina 凯特琳娜 Kǎi tè lín nà
Catherina 凯瑟琳娜 Kǎi sè lín nà
Catherine 凯特琳 Kǎi tè lín
Catherine 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Cathialine 凯缇阿琳 Kǎi Tí Ā lín
Cathie 凯缇 Kǎi tí
Cathleen 凯斯琳 Kǎi sī lín
Cathy 凯西 Kǎi xī
Catia 卡提亚 Kǎ tí yà
Cátia 卡蒂娅 Kǎ dì yà
Catilina 卡蒂利娜 Kǎ dì lì nà
Catina 卡缇娜 Kǎ tí nà
Catline 卡特琳 Kǎ tè lín
Catón 卡顿 Kǎ dùn
Catrin 凯特琳 Kǎi tè lín
Cayden 凯灯 Kǎi dēng
Cayetano 卡耶塔诺 Kǎ yē tǎ nuò
Cecibel 瑟茜贝 Sè xī bèi
Cecile 赛茜儿 Sài xī er
Cecilia 塞西莉亚 Sāi xī lì yà
Cecília 瑟西莉娅 Sè xī lì yà
Cécilien 塞西利安 Sāi xī lì ān
Cecilio 塞西利奥 Sāi xī lì ào
Cedric 塞德里克 Sāi dé lǐ kè
Cédrine 塞德霖 Sāi dé lín
Ceferino 塞费里诺 Sài fèi lǐ nuò
Ceki 泽凯 Zé kǎi
Celdán 塞尔丹 Sài rdān
Celena 塞蕾娜 Sāi lěi nà
Celeste 西莱斯特 Xī lái sī tè
Celestí 斯雷斯丁 Sī léi sī dīng
Célestin 塞莱斯坦 Sāi lái sī tǎn
Célestine 塞莱斯汀 Sāi lái sī tīng
Celestino 塞莱斯蒂诺 Sāi lái sī dì nuò
Célia 塞莉娅 Sāi lì yà
Celia 希莉娅 Xī lì yà
Célia 瑟莉娅 Sè lì yà
Célian 塞利昂 Sāi lì áng
Célicia 塞希莉娅 Sāi xī lì yà
Celina 塞丽娜 Sāi lì nà
Céline 塞琳 Sài lín
Celio 西里欧 Xī lǐ ōu
Celso 塞尔索 Sài rsuǒ
Celya 塞莉娅 Sāi lì yà
Cem 塞姆 Sāi mǔ
Cemile 瑟弥勒 Sè mí lè
Cennet 塞内特 Sāi nèi tè
Cerise 斯莉丝 Sī lì sī
Cerrada 关上 Guān shàng
Cervantes 塞万提斯 Sāi wàn dī sī
Cerys 塞瑞斯 Sāi ruì sī
Cesar 西泽 Xī zé
Cèsar 塞萨尔 Sāi sà ěr
Cesáreo 塞萨雷奥 Sài sà léi ào
Cevane 塞瓦娜 Sāi wǎ nà
Cezary 茨萨雷 Cí sà léi
Chad 查德 Chá dé
Chadi 沙迪 Shā dí
Chahid 沙伊德 Shā Yī dé
Chaiko 筛口 Shāi kǒu
Chaïma 查伊玛 Chá yī mǎ
Chaïmaa 查伊玛 Chá Yī Mǎ
Chakib 沙克布 Shā kè bù
Chanel 夏奈尔 Xià nài ěr
Chanelle 夏奈尔 Xià nài ěr
Chantal 尚塔尔 Shàng tǎ er
Chantale 尚塔尔 Shàng tǎ ěr
Chantel 尚特尔 Shàng tè ěr
Chantelle 占特尔 Zhàn tè ěr
Charleen 查琳 Chá lín
Charlena 查莲娜 Chá lián nà
Charlene 查莲 Chá lián
Charlène 夏莲 Xià lián
Charles 查而斯 Chá ér sī
Charles 夏尔 Xià er
Charley 查利 Chá lì
Charlie 查利 Chá lì
Charline 沙尔琳 Shā ěr lín
Charlize 查理兹 Chá lǐ zī
Charllène 沙尔莲 Shā ěr lián
Charlotte 夏绿蒂 Xià lǜ dì
Charly 查利 Chá lì
Charrette 沙蕾德 Shā lěi dé
Chase 蔡斯 Cài sī
Chatelle 沙泰 Shā Tài
Chaymaa 沙伊玛 Shā yī mǎ
Cheick 谢克 Xiè kè
Chelsea 切尔西 Qiè ěr xi
Chelsey 切尔西 Qiè ěr xi
Chema 切玛 Qiē mǎ
Cherazade 雪拉扎德 Xuě lā zā dé
Chérifa 雪娜莉法 Xuě nà lì Fǎ
Cherisanne 谢丽散 Xiè lì sǎn
Cheryl 谢丽尔 Xiè lì ěr
Cheyenne 诗燕 Shī Yàn
Chiara 基娅拉 Jī yà lā
Chica 茜卡 Xī kǎ
Chicho 池稠 Chí chóu
Chico 奇科 Qí kē
Chifaa 吉法阿 Jí Fǎ Ā
Chiraz 茜拉丝 Xī lā sī
Chirine 奇琳 Qí lín
Chloé 克罗埃 Kè luó āi
Chris 克里斯 Kè lǐ sī
Christ 基督 Jī dū
Christalline 克里斯塔琳 Kè lǐ sī tǎ lǐn
Christelle 克里斯泰 Kè lǐ sī tài
Christène 克莉斯戴恩 Kè lì sī Dài ēn
Christi 科利斯蒂 Kē lì sī dì
Christian 克里斯蒂安 Kè lǐ sī dì ān
Christian 克里斯蒂昂 Kè lǐ sī dì áng
Christiane 克里斯蒂安 Kè lǐ sī dì ān
Christie 克里斯蒂 Kè lǐ sī dì
Christin 克里斯丁 Kè lǐ sī dīng
Christina 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dí nà
Christine 克莉斯婷 Kè lì sī tíng
Christo 克来斯多 Kè lái sī duō
Christophe 克来斯多夫 Kè lái sī duō fū
Christopher 克来斯多夫 Kè lái sī duō fū
Christophine 克莱斯多芬 Kè lái sī duō fēn
Christy 克里斯蒂 Kè lǐ sī dì
Chrystalle 克里斯泰 Kè lǐ sī tài
Chrystelle 克里斯泰 Kè lǐ sī tài
Chucho 丘乔 Qiū qiáo
Ciani 瑕尼 Xiá ní
Ciaran 塞伦 Sāi lún
Cibele 茜贝拉 Xī Bèi lā
Cibelle 茜贝 Xī Bèi
Cicerón 西塞龙 Xī sài lóng
Cid 熙德 Xī dé
Cidalia 希达莉娅 Xī dá lì yà
Cidji 西琦 Xī Qí
Cindie 辛迪 Xīn dí
Cindy 辛迪 Xīn dí
Cintete 新特特 Xīn tè tè
Cintia 辛蒂亚 Xīn dì yà
Cíntia 辛蒂娅 Xīn dì yà
Cipria 西浦良 Xī pǔ liáng
Cipriano 西普里亚诺 Xī pǔ lǐ yà nuò
Circe 喀耳刻 Kā ěr kè
Cirilo 西里洛 Xī lǐ luò
Ciro 西罗 Xī luó
Claire 克莱尔 Kè lái er
Clara 克莱拉 Kè lái lā
Clarette 克拉瑞特 Kè lā ruì tè
Clarisse 克拉丽丝 Kè lā lí sī
Clary 克莱莉 Kè lái lì
Claude 克劳德 Kè láo dé
Claudete 克劳黛特 Kè Láo Dài tè
Claudette 克劳蒂特 Kè Láo dì tè
Claudia 克劳迪娅 Kè láo dí yà
Claudie 克劳迪 Kè láo dí
Claudina 克劳迪娜 Kè láo dí nà
Claudine 克劳汀 Kè láo tīng
Claudio 克劳迪噢 Kè láo dí ō
Claudy 克劳迪 Kè láo dí
Clea 克丽 Kè lí
Cléa 克蕾娅 Kè lěi yà
Cleber 克雷贝尔 Kè léi Bèi ěr
Cléber 克莱贝 Kè lái Bèi
Cleia 克莱雅 Kè lái Yǎ
Cleiton 克雷屯 Kè léi tún
Clélia 柯蕾丽娅 Kē lěi lì yà
Clémence 克雷芒丝 Kè léi máng sī
Clemencia 克莱门西亚 Kè lái mén xī yà
Clément 克雷芒 Kè léi máng
Clemente 克莱门特 Kè lái mén tè
Clémentine 克雷芒汀 Kè léi máng tīng
Clementine 克莱门蒂娜 Kè lái mén dì nà
Cleopatra 克蕾奥帕特拉 Kè lěi ào pà té lā
Cléopatre 克蕾奥帕特拉 Kè lěi ào pà té lā
Clermont 克莱蒙 Kè lái mēng
Clervie 克莱尔维 Kè lái ěr wéi
Cleto 克蕾托 Kè lěi tuō
Cleverson 克雷维森 Kè léi wéi sēn
Cleverton 克雷维屯 Kè léi wéi tún
Climène 克丽门 Kè lì mén
Climent 克利蒙 Kè lì mēng
Clio 科莉欧 Kē lì ōu
Cloé 克罗埃 Kè luó āi
Clotario 克洛塔里奥 Kè luò tǎ lǐ ào
Clothilde 克洛蒂尔 Kè luò dì er
Clotilde 克洛蒂尔 Kè luò dì er
Clovis 克罗维斯 Kè luó wéi sī
Cochise 科奇斯 Kē qí sī
Cody 科迪 Kē dí
Coen Gǔn
Cole 克勒 Kè lè
Colette 柯莱特 Kē lái té
Colin 科琳 Kē lín
Coline 科琳 Kē lín
Colleen 科琳 Kē lín
Colombe 科隆 Kē lóng
Côme 科姆 Kē mǔ
Concepción 孔塞普西翁 Kǒng sài pǔ xī wēng
Concetta 孔折塔 Kǒng zhé tǎ
Concha 孔查 Kǒng chá
Conchi 孔奇 Kǒng qí
Connor 康纳 Kāng nà
Conny 科妮 Kē nī
Conor 康纳 Kāng nà
Conrado 孔拉多 Kǒng lā duō
Constance 康斯坦斯 Kāng sī tǎn sī
Constancia 康斯坦西亚 Kāng sī tǎn xī yà
Constancio 康斯坦西奥 Kāng sī tǎn xī ào
Constantí 康斯棠汀 Kāng sī táng tīng
Constantin 康斯坦丁 Kāng sī tǎn dīng
Constantino 康斯坦丁诺 Kāng sī tǎn dīng nuò
Constantinus 康斯坦丁努斯 Kāng sī tǎn dīng nǔ sī
Constanza 康斯坦札 Kāng sī tǎn zhá
Constanze 孔丝唐丝 Kǒng sī Táng sī
Consuelo 孔苏埃洛 Kǒng sū āi luò
Conswala 孔斯瓦拉 Kǒng sī wǎ lā
Cooper 库珀 Kù pò
Coral 科拉尔 Kē lā r
Coralia 柯拉莉娅 Kē lā lì yà
Coralie 柯拉莉 Kē lā lì
Coraline 柯拉琳 Kē lā lín
Cordeiro 克德罗 Kè dé luó
Corentin 科朗汀 Kē lǎng tīng
Corentine 科朗汀 Kē lǎng tīng
Corey 克里 Kè lǐ
Corina 科利纳 Kē lì nà
Corinna 科琳娜 Kē lín nà
Corinne 科琳 Kē lín
Cornelio 科尔内略 Kēr nèi lüè
Cornélio 科尔内利奥 Kē ěr nèi lì ào
Cornelius 克内柳丝 Kè nèi liǔ sī
Cory 克里 Kè lǐ
Cosette 柯塞特 Kē sāi tè
Cosima 克希马 Kè xī mǎ
Cosme 科斯梅 Kē sī méi
Cosme 克斯梅 Kè sī Méi
Courtney 考特尼 Kǎo tè ní
Couto 库透 Kù tòu
Covadonga 科瓦东加 Kē wǎ dōng jiā
Craig 克雷格 Kè léi gé
Crispín 克里斯平 Kè lǐ sī píng
Crissy 克里茜 Kè lǐ xī
Cristhiam 克里斯蒂安 Kè lǐ sī dì ān
Cristhian 克里斯蒂安 Kè lǐ sī dì ān
Cristi 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Cristian 克里斯蒂安 Kè lǐ sī dì ān
Cristiano 克里斯蒂亚诺 Kè lǐ sī dì yà nuò
Cristie 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Cristina 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dì nà
Cristine 克莉斯汀 Kè lì sī tīng
Cristino 克里斯蒂诺 Kè lǐ sī dì nuò
Cristo 克里斯托 Kè lǐ sī tuō
Cristóbal 克里斯托瓦尔 Kè lǐ sī tuō wǎ r
Cristofol 克里斯托佛 Kè lǐ sī tuō Fó
Cristofor 克里斯托佛 Kè lǐ sī tuō Fó
Cristóvão 科里斯托瓦奥 Kē lǐ sī tuō wǎ ào
Cruz 克鲁斯 Kè lǔ sī
Crystal 克里斯塔尔 Kè lǐ sī tǎ ěr
Cueva 奎瓦斯 Kuí wǎ sī
Cunégonde 酷内恭德 Kù nèi gōng dé
Curtis 柯蒂斯 Kē dì sī
Cydi 茜蒂 Xī dì
Cylas 西拉斯 Xī lā sī
Cyliane 茜丽安 Xī lì ān
Cynthia 辛西娅 Xīn xī yà
Cynthia 辛蒂娅 Xīn dì yà
Cyprien 西普里安 Xī pǔ lǐ ān
Cyriac 西里亚克 Xī lǐ yà kè
Cyrian 西利昂 Xī lì áng
Cyrielle 西丽尔 Xī lì ěr
Cyril 西里尔 Xī lǐ ěr
Cyrille 西里尔 Xī lǐ er
Cyrine 茜琳 Xī lín
Czesław 茨斯拉夫 Cí sī lā fū
Dadou 达杜 Dá dù
Dafnée 达芙妮 Dá fú nī
Dafydd 达非德 Dá fēi dé
Dagmar 达格玛 Dá gé mǎ
Daiana 戴娜 Dài nà
Daiane 达雅恩 Dá Yǎ ēn
Daisy 戴西 Dài xī
Dajana 达贾娜 Dá Jiǎ nà
Daliane 达莉安 Dá lì ān
Dalibor 达利波 Dá lì bō
Dalila 达利拉 Dá lì lā
Dallana 达拉纳 Dá lā nà
Dallas 达拉斯 Dá lā sī
Damaso 达马索 Dá mǎ suǒ
Damian 达米安 Dá mǐ ān
Damiãno 大米阿诺 Dà mǐ ā nuò
Damien 达米恩 Dá mǐ ēn
Damir 达米尔 Dá mǐ ěr
Damon 戴蒙 Dài mēng
Dan Dān
Dana 丹娜 Dān nà
Danaé 达娜伊 Dá nà Yī
Danaly 达哪丽 Dá nǎ lì
Dang Dǎng
Dani 丹尼 Dān ní
Daniel 丹尼尔 Dān ní ěr
Daniel 丹尼 Dān ní
Daniela 丹涅拉 Dān niè lā
Danièle 丹妮尔 Dān nī ěr
Danielle 丹妮尔 Dān nī er
Danika 达妮卡 Dá nī Kǎ
Danila 达妮拉 Dá nī lā
Danilo 达尼洛 Dá ní luò
Danjela 达妮艾拉 Dá nī Aì lā
Danndara 旦达拉 Dàn dá lā
Danny 丹尼 Dān ní
Dante 丹特 Dān tè
Dany 丹尼 Dān ní
Danya 达妮娅 Dá nī yà
Daphne 达芙妮 Dá fú nī
Daphnée 达芙妮 Dá fú nī
Darby 达尔贝 Dá ěr Bèi
Darcie 达尔西 Dá ěr xī
Darcy 达尔西 Dá ěr xī
Darian 达里安 Dá lǐ ān
Darío 达里奥 Dá lǐ ào
Dário 大力奥 Dà lì ào
Dariusz 大力尤什 Dà lì yóu shí
Darlene 达二莲 Dá èr lián
Darlin 达尔琳 Dá ěr lín
Darrell 达瑞尔 Dá ruì ěr
Darren 达伦 Dá lún
Darron 德忈 Dé Rén
Darwin 达尔文 Dá ěr wén
Daryl 达里尔 Dá lǐ ěr
Dave 戴夫 Dài fū
Davi 大卫 Dà wèi
David 大卫 Dà wèi
Davide 戴维德 Dài wéi dé
Davina 戴维娜 Dài wéi nà
Davor 达沃 Dá wò
Davy 大卫 Dà wèi
Dawid 大卫 Dà wèi
Dawson 道森 Dào sēn
Dayana 达娅娜 Dá yà nà
Dean 迪恩 Dí ēn
Debbie 德碧 Dé bì
Debborah 黛博拉黛 Dài bó lā Dài
Debby 德比 Dé bǐ
Debora 德沃拉 Dé wò lā
Débora 黛博拉 Dài bó lā
Deborah 黛博拉 Dài bó lā
Decio 德乔 Dé qiáo
Declan 迪克兰 Dí kè lán
Dédé 德德 Dé dé
Dee
Deirdre 黛尔德雷 Dài ěr dé léi
Deivid 大维德 Dà wéi dé
Deiziane 黛茨安 Dài cí ān
Deleon 德蕾昂 Dé lěi áng
Delfine 达芬 Dá fēn
Delfino 德尔菲诺 Dér fēi nuò
Delia 黛莉娅 Dài lì yà
Delizia 黛丽丽 Dài lì lì
Delma 戴尔马 Dài ěr Mǎ
Delphine 达芬 Dá fēn
Demetrio 德梅特里奥 Dé méi tè lǐ ào
Demian 德米安 Dé mǐ ān
Demóstenes 德莫斯特内斯 Dé mò sī tè nèi sī
Denis 德尼 Dé ní
Denise 丹妮丝 Dān nī sī
Deniz 德尼斯 Dé ní sī
Dennis 丹尼斯 Dān ní sī
Deolinda 德奥琳达 Dé ào lín dá
Déreck 待雷克 Dài léi kè
Derek 德里克 Dé lǐ kè
Derik 德雷克 Dé léi kè
Desidéria 黛希德莉娅 Dài xī dé lì yà
Desiderio 德西德里奥 Dé xī dé lǐ ào
Desidério 德希德利奥 Dé xī dé lì ào
Desire 德西雷 Dé xī léi
Despina 德丝皮娜 Dé sī Pí nà
Desree 黛丝瑞 Dài sī ruì
Destiny 黛丝蒂妮 Dài sī dì nī
Devis 德维斯 Dé wéi sī
Devlin 德福琳 Dé Fú lín
Devon 德万 Dé wàn
Devonne 黛文 Dài wén
Devota 德奥塔 Dé ào tǎ
Dhaker 丹克尔 Dān kè ěr
Dhouha 图哈 Tú Hā
Diahala 蒂娅拉 Dì yà lā
Diamantina 蒂阿曼缇娜 Dì ā màn tí nà
Diamantino 迪亚曼陀 Dí yà màn tuó
Diana 黛安娜 Dài ān nà
Diana 蒂安娜 Dì ān nà
Diandra 蒂安德拉 Dì ān dé lā
Diane 迪安 Dí ān
Diane 黛安 Dài ān
Dídac 迪达克 Dí dá kè
Didiane 迪迪安 Dí dí ān
Didier 迪迭 Dí dié
Diego 迭戈 Dié gē
Dienes 甸内斯 Diàn nèi sī
Dihya 蒂娅 Dì yà
Dilami 蒂拉米 Dì lā mǐ
Dimas 迪马斯 Dí mǎ sī
Dimitri 迪米特里 Dí mǐ té lǐ
Dina 迪娜 Dí nà
Dinarte 蒂纳尔特 Dì nà ěr tè
Dinio 迪尼噢 Dí ní ō
Dinis 迪尼斯 Dí ní sī
Dino 蒂诺 Dì nuò
Dinorah 蒂诺拉 Dì nuò lā
Díogenes 迪奥赫内斯 Dí ào hè nèi sī
Diogo 迪奥格 Dí ào gé
Díomedes 迪奥梅德斯 Dí ào méi dé sī
Dione 蒂恩 Dì ēn
Dionisia 迪奥尼西娅 Dí ào ní xī yà
Dionisio 迪奥尼西奥 Dí ào ní xī ào
Dirceu 迪尔扫 Dí ěr sǎo
Ditry 迪特里 Dí tè lǐ
Divya 蒂维雅 Dì wéi yǎ
Djamel 贾米尔 Jiǎ mǐ ěr
Djamilla 贾米拉 Jiǎ mǐ lā
Djayna 杰娜 Jié nà
DJeneba 杰娜巴 Jié nà Bā
Djulian 朱丽安 Zhū lì ān
Dobromira 多布罗米拉 Duō bù luō mǐ lā
Doinita 托瓦妮塔 Tuō wǎ nī tǎ
Doll 多尔 Duō ěr
Dolly 多里 Duō lǐ
Dolo 多洛 Duō luò
Dolores 多洛雷斯 Duō luò léi sī
Dolors 朵萝丝 Duǒ Luó sī
Domènec 多梅内克 Duō Méi nèi kè
Domi 多米 Duō mǐ
Domiciano 多米西亚诺 Duō mǐ xī yà nuò
Domingo 多明戈 Duō míng gē
Domingos 多明戈斯 Duō míng gē sī
Dominic 多米尼克 Duō mǐ ní kè
Dominica 多米尼克 Duō mǐ ní kè
Dominik 多米尼克 Duō mǐ ní kè
Dominika 多米尼克 Duō mǐ ní kè
Dominique 多米尼克 Duō mǐ ní kè
Domitila 多密缇拉 Duō mì tí lā
Domitille 多米蒂耶 Duō mǐ dì yē
Don Táng
Donald 唐纳德 Táng nà dé
Donat 多纳 Duō nà
Donat 多纳特 Duō nà tè
Donatello 多纳特罗 Duō nà tè luó
Donatien 多纳西恩 Duō nà xī ēn
Donato 多纳托 Duō nà tuō
Donay 多内 Duō nèi
Donna 唐娜 Táng nà
Donny 唐尼 Táng ní
Donovan 多诺万 Duō nuò wàn
Dora 多拉 Duō lā
Doreen 多琳 Duō lín
Dores 多莱丝 Duō lái sī
Dori 多利 Duō lì
Dorian 多里安 Duō lǐ ān
Doriane 多里安 Duō lǐ ān
Dorianne 多丽安 Duō lì ān
Dorine 多琳 Duō lín
Doris 多丽丝 Duō lí sī
Dorit 多利特 Duō lì tè
Dorota 多罗塔 Duō luó tǎ
Dorotea 多罗特阿 Duō luó tè ā
Dorotéia 多萝特莉娅 Duō luó tè lì yà
Dorothée 多罗泰 Duō luō tài
Dorothy 多萝西 Duō luó xī
Dorraine 多瑞恩 Duō ruì ēn
Dorssaf 多尔萨夫 Duō ěr sà fū
Douglas 道格拉斯 Dào gé lā sī
Dounia 杜妮娅 Dù nī yà
Dourado 兜拉多 Dōu lā duō
Drezan 德雷赞 Dé léi zàn
Driss 德莉丝 Dé lì sī
Duarte 杜阿尔特 Dù ā ěr tè
Duda 杜达 Dù dá
Dulcie 达尔西 Dá ěr xī
Duncan 邓肯 Dèng kěn
Dundy 邓迪 Dèng dí
Durval 杜尔瓦 Dù ěr wǎ
Dylan 迪伦 Dí lún
Dywane 迪万 Dí wàn
Dzejlan 泽兰 Zé lán
Eberha 埃贝拉 Aī Bèi lā
Eberton 埃贝屯 Aī Bèi tún
Ecker 埃克 Aī kè
Eddie 艾迪 Aì dí
Eddy 艾迪 Aì dí
Edeline 艾德琳 Aì dé lín
Eden 伊甸 Yī diàn
Éder 埃德 Aī dé
Ederson 埃德森 Aī dé sēn
Edgar 埃德加 Aī dé jiā
Edgardo 埃德加多 Aī dé jiā duō
Edilberto 埃迪尔韦托 Aī dí rwéi tuō
Edilmar 艾迪马 Aì dí Mǎ
Edimilson 埃迪米森 Aī dí mǐ sēn
Edinton 阿丁屯 Ā dīng tún
Edirlene 艾蒂莲 Aì dì lián
Edison 埃迪森 Aī dí sēn
Edite 艾蒂特 Aì dì tè
Edith 埃迪特 Aī dí té
Edmar 埃德马 Aī dé Mǎ
Edmé 埃德米 Aī dé mǐ
Edmée 埃德米 Aī dé mǐ
Edmond 埃德蒙 Aī dé mēng
Edmund 埃德蒙 Aī dé mēng
Edmundo 埃德孟多 Aī dé mèng duō
Edna 艾德娜 Aí dé nà
Edona 埃多娜 Aī duō nà
Edouard 埃德瓦 Aī dé wǎ
Edson 埃德森 Aī dé sēn
Eduard 埃杜瓦尔 Aī dù wǎ ěr
Eduarda 艾杜阿尔达 Aì dù ā ěr dá
Eduardo 埃德华多 Aī dé huá duō
Edurne 诶杜尔内
Edward 爱德华 Aì dé huā
Edwige 艾德薇日 Aì dé wēi rì
Edwin 埃德温 Aī dé wēn
Edyta 艾蒂塔 Aì dì tǎ
Efigênia 伊翡日妮娅 Yī fěi rì nī yà
Efrain 埃弗拉因 Aī fú lā yīn
Églantine 艾格朗汀 Aì gé lǎng tīng
Eglantine 艾克朗汀 Aì kè lǎng tīng
Eiken 埃肯 Aī kěn
Eïleen 艾琳 Aì lín
Eilisange 艾黎散各 Aì lí sǎn gè
Ekrie 艾克里 Aì kè lǐ
Eladio 埃拉迪奥 Aī lā dí ào
Elaina 伊莱娜 Yī lái nà
Elaine 伊莲 Yī lián
Elalie 埃拉莉 Aī lā lì
Élder 埃德 Aī dé
Eldonna 艾尔多娜 Aì ěr duō nà
Eléa 伊莉娅 Yī lì yà
Electa 埃莱克塔 Aī lái kè tǎ
Electra 伊莱克特拉 Yī lái kè tè lā
Elena 伊莲娜 Yī lián nà
Eleniudes 艾勒纽戴丝 Aì lè niǔ Dài sī
Elenor 艾莲诺 Aì lián nuò
Eléonore 埃莱奥诺 Aī lái ào nuò
Elessandro 亚历山德罗 Yà lì shān dé luó
Eleuterio 埃莱乌特里奥 Aī lái wū tè lǐ ào
Eli 艾黎 Aì lí
Élia 艾利阿 Aì lì Ā
Elian 伊良 Yī liáng
Eliana 艾莉安娜 Aì lì ān nà
Eliane 艾莉安 Aì lì ān
Eliangela 艾莲杰拉 Aì lián Jié lā
Elias 埃利亚斯 Aī lì yà sī
Elicia 艾莉西娅 Aì lì xī yà
Elida 埃利达 Aī lì dá
Elie 伊利 Yī lì
Elie 艾利 Aì lì
Eliès 艾列丝 Aì liè sī
Eliezer 埃利泽 Aī lì zé
Elif 埃里夫 Aī lǐ fū
Elijah 艾里沙 Aì lǐ Shā
Elin 艾琳 Aì lín
Elina 艾莉娜 Aì lì nà
Éline 艾琳 Aì lín
Elineldo 艾黎内多 Aì lí nèi duō
Elio 埃利奥 Aī lì ào
Eliona 埃利奥娜 Aī lì ào nà
Eliott 艾略特 Aì lüè tè
Elisa 爱丽莎 Aì lí shā
Elisabete 伊丽莎贝特 Yī lì shā bèi tè
Elisabeth 伊丽莎白 Yī lí shā bái
Elise 爱丽丝 Aì lí sī
Elisenda 艾莉森达 Aì lì sēn dá
Eliseo 埃利塞噢 Aī lì sāi ō
Elisete 艾黎瑟特 Aì lí sè tè
Eliseu 艾莉苏 Aì lì Sū
Elisia 艾丽霞 Aì lì xiá
Elislaine 爱丽丝莲 Aì lì sī lián
Elissa 艾莉萨 Aì lì sà
Elizabeth 伊丽莎白 Yī lì shā bái
Elke 埃尔克 Aī ěr kè
Elkhansae 爱龛赛 Aì kān sài
Ella 艾拉 Aì lā
Elle 艾莉 Aì lì
Ellen 艾伦 Aì lún
Elliot 艾略特 Aì lüè tè
Elliott 艾略特 Aì lüè tè
Elmer 埃尔梅 Aī ěr Méi
Eloane 艾罗安 Aì luó ān
Elodie 艾洛蒂 Aì luò dì
Éloé 艾露 Aì Lù
Eloi 埃洛伊 Aī luò yī
Elóisa 埃洛伊萨 Aī luò yī sà
Eloïse 艾萝伊丝 Aì luó yī sī
Eloise 艾萝依 Aì luó yī
Éloïze 艾露伊丝 Aì Lù Yī sī
Elona 伊罗娜 Yī luó nà
Elora 伊劳拉 Yī láo lā
Elorie 艾洛丽 Aì luò lì
Elouan 埃鸾 Aī luán
Eloy 埃洛伊 Aī luò yī
Elsa 艾尔莎 Aì ěr shā
Elseline 艾尔斯琳 Aì ěr sī lín
Elson 埃尔孙 Aī ěr sūn
Elton 埃尔顿 Aī ěr dùn
Elvin 埃尔温 Aī ěr wēn
Elvira 埃尔维拉 Aī rwéi lā
Elvira 艾玮拉 Aì wěi lā
Elvire 艾尔维 Aì erwéi
Elvis 埃尔维斯 Aī ěr wéi sī
Elwyn 艾尔雯 Aì ěr wén
Elyès 伊莉艾丝 Yī lì ài sī
Elyna 爱丽娜 Aì lì nà
Elyse 艾丽丝 Aì lì sī
Elysia 爱丽霞 Aì lì xiá
Elżbieta 艾热别塔 Aì rè biè tǎ
Emanuel 埃曼努埃尔 Aī màn nǔ āi ěr
Emanuela 艾玛努艾拉 Aì Mǎ nǔ Aì lā
Emanuil 埃曼努埃尔 Aī màn nǔ āi ěr
Emelie 艾梅丽 Aì Méi lì
Emelinda 艾梅林达 Aì méi lín dá
Emeline 艾米琳 Aī mǐ lín
Emely 艾梅丽 Aì mé lì
Emelyne 艾米琳 Aī mǐ lín
Emer 尹美尔 Yǐn měi ěr
Emerick 埃默里克 Aī mò lǐ kè
Emerico 埃梅里克 Aī méi lǐ kè
Emeriza 艾米莉萨 Aì mǐ lì sà
Emerson 艾姆森 Aì mǔ sēn
Émerson 峨嵋森 É méi sēn
Emeterio 埃梅特里奥 Aī méi tè lǐ ào
Emi 艾米 Aì mǐ
Emie 艾米 Aì mǐ
Emiko 埃米科 Aī mǐ Kē
Emile 埃米尔 Aī mǐ er
Emili 埃米利 Aī mǐ lì
Emilia 埃米利亚 Aī mǐ lì yà
Emilia 艾蜜莉芽 Aì Mì lì yá
Emiliane 艾迷恋 Aì mí liàn
Emiliano 埃米利亚诺 Aī mǐ lì yà nuò
Emilie 艾米莉 Aì mǐ lì
Emilien 埃米利安 Aī mǐ lì ān
Emilienne 艾米莲 Aì mǐ lián
Emilija 艾蜜莉芽 Aì Mì lì yá
Emilio 埃米莉噢 Aī mǐ lì ō
Emilse 埃米尔斯 Aī mǐ ěr sī
Emily 艾米莉 Aì mǐ lì
Emir 埃米尔 Aī mǐ ěr
Emma 艾玛 Aì mǎ
Emmanuel 埃曼努埃尔 Aī màn nǔ āi er
Emmanuella 伊曼纽艾拉 Yī màn niǔ ài lā
Emmanuelle 伊曼纽尔 Yī màn niǔ er
Emmy 艾米 Aì mǐ
Emna 艾木娜 Aì mù nà
Emre 伊默烈 Yī mò liè
Emrys 埃默里斯 Aī mò lǐ sī
Emy 艾米 Aì mǐ
Enaëlle 艾娜尔 Aì nà ěr
Encarnación 化身 Huà shēn
Endika 恩蒂卡 Ēn dì kǎ
Enéa 艾内娅 Aì nèi yà
Enéas 埃内阿斯 Aī nèi ā sī
Énerica 婀内丽卡 Ē nèi lì Kǎ
Énerika 婀内丽卡 Ē nèi lì Kǎ
Eneritz 埃内利特 Aī nèi lì tè
enfermagem 护士 Hù shì
Engracia 恩格拉西亚 Ēn gé lā xī yà
Enguerrand 盎格朗 Àng gé lǎng
Enie 艾妮 Aì nī
Enis 埃尼斯 Aī ní sī
Ennio 恩尼奥 Ēn ní ào
Enola 婀娜拉 Ē nuó lā
Enora 伊诺拉 Yī nuò lā
Enos 艾诺斯 Aì nuò sī
Enric 恩里克 Ēn lǐ kè
Enrick 盎利克 Àng lì kè
Enrico 恩里科 Ēn lǐ kē
Enrique 恩里克 Ēn lǐ kè
Enriqueta 恩里克塔 Ēn lǐ kè tǎ
Enzo 恩佐 Ēn zuǒ
Eolia 埃奥利阿 Aī ào lì Ā
Erasmo 埃拉斯莫 Aī lā sī mò
Erendira 埃伦蒂拉 Aī lún dì lā
Eriberto 埃里贝托 Aī lǐ Bèi tuō
Eric 艾里克 Aī lǐ kè
Erica 艾丽卡 Aì lí kǎ
Érica 埃里卡 Aī lǐ Kǎ
Erick 埃里克 Aī lǐ kè
Érico 埃里克 Aī lǐ kè
Erik 艾黎科 Aì lí Kē
Erika 艾丽卡 Aì lí kǎ
Erin 伊琳 Yī lín
Érina 艾莉娜 Aì lì nà
Erine 艾琳 Aì lín
Ermenegildo 埃梅内吉尔多 Aī méi nèi jí ěr duō
Ernesto 埃内斯托 Aī nèi sī tuō
Ernst 恩斯特 Ēn sī tè
Eros 艾罗斯 Aì luó sī
Ersin 艾尔新 Aì ěr Xīn
Ervann 艾万 Aì wàn
Erwan 艾万 Aì wàn
Erwann 艾万 Aì wàn
Erwin 埃尔温 Aī ěr wēn
Eryn 艾琳 Aì lín
Esdras 艾丝德拉丝 Aì sī dé lā sī
Esma 艾丝玛 Aì sī mǎ
Esmeralda 埃斯梅拉达 Aī sī méi lā dá
Esperanza 埃斯佩兰萨 Aī sī pèi lán sà
Estanislao 埃斯塔尼斯劳 Aī sī tǎ ní sī láo
Esteban 埃斯特班 Aī sī tè bān
Estée 艾丝泰 Aì sī tài
Estefan Aī sī tè fāng
Estefanía 埃斯特法尼亚 Aī sī tè fǎ ní yà
Estefanny 艾斯蒂法妮 Aì sī dì Fǎ nī
Estefano 埃斯特法诺 Aī sī tè fǎ nuò
Estefany 艾丝蒂凡妮 Aì sī dì fán nī
Estel 艾丝泰 Aì sī Tài
Estela 埃斯特拉 Aī sī tè lā
Estelle 埃斯特尔 Aī sī té er
Ester 埃斯特尔 Aī sī tèr
Ester 艾丝泰 Aì sī Tài
Estêvão 埃斯泰瓦 Aī sī tài wǎ
Esteve 埃斯特韦 Aī sī tè wéi
Estève 埃斯特夫 Aī sī tè fū
Esther 以斯帖 Yǐ sī tiě
Estibaliz 埃斯蒂帕利 Aī sī dì pà lì
Estrella 埃斯特雷利亚 Aī sī tè léi lì yà
Ethan 伊桑 Yī sāng
Ethan 伊覃 Yī tán
Etienne 伊天 Yī tiān
Euclides 欧克利德斯 Oū kè lì dé sī
Eufemia 欧菲米娅 Oū fēi mǐ yà
Eufemio 欧费米奥 Oū fèi mǐ ào
Eufrasio 欧弗拉西奥 Oū fú lā xī ào
Eufrosina 欧弗拉西娜 Oū fú lā xī nà
Eugène 尤金 Yóu jīn
Eugenia 欧亨尼娅 Oū hēng ní yà
Eugênia 欧日妮娅 Oū rì nī yà
Eugénie 欧热妮 Oū rè nī
Eugenio 欧亨尼奥 Oū hēng ní ào
Eugênio 欧日尼奥 Oū rì ní ào
Eulalia 欧拉利亚 Oū lā lì yà
Eulália 欧拉莉娅 Oū lā lì yà
Eulàlia 欧拉莉芽 Oū lā lì yá
Eulalie 欧拉莉 Oū lā lì
Eulogia 欧洛希亚 Oū luò xī yà
Eulogio 欧洛希奥 Oū luò xī ào
Eunice 欧妮斯 Oū nī sī
Eunir 欧尼尔 Oū ní ěr
Eurico 欧利科 Oū lì Kē
Eurimar 埃里马尔 Aī lǐ Mǎ ěr
Eurydice 欧里底斯 Oū lǐ dǐ sī
Eusebio 欧塞维奥 Oū sài wéi ào
Eustache 欧斯塔施 Oū sī tǎ shī
Eustaquio 欧斯塔基奥 Oū sī tǎ jī ào
Eutimio 欧蒂米奥 Oū dì mǐ ào
Eva 伊娃 Yī wá
Evan 伊万 Yī wàn
Evander 艾文达 Aì wén dá
Evandro 艾婉德萝 Aì wǎn dé Luó
Evane 伊范 Yī Fàn
Evangeline 伊文捷琳 Yī wén jié lín
Évanie 伊范妮 Yī fàn nī
Evans 埃文斯 Aī wén sī
Evariste 伊瓦莉丝特 Yī wǎ lì sī tè
Evaristo 埃瓦里斯托 Aī wǎ lǐ sī tuō
Eve 伊夫 Yī fū
Ève-Marie 伊夫玛丽 Yī fū Mǎ lì
Eveline 艾维琳 Aì wéi lín
Evelyn 艾芙琳 Aì fú lín
Evelyne 艾芙琳 Aì fú lín
Evens 伊文斯 Yī wén sī
Everton 艾维屯 Aì wéi tún
Evie 艾维 Aì wéi
Évy 艾维 Aì wéi
Ewa 艾瓦 Aì wǎ
Ewald 埃瓦德 Aī wǎ dé
Ewan 伊万 Yī wàn
Ewelina 艾薇莉娜 Aì wēi lì nà
Éwen 艾文 Aì wén
Exocé 埃克索色 Aī kè suǒ sè
Ezequiel 埃塞基耶尔 Aī sài jī yēr
Fabián 法维安 Fǎ wéi ān
Fabian 法比安 Fǎ bǐ ān
Fabiana 法碧安娜 Fǎ bì ān nà
Fabiane 法碧安 Fǎ bì ān
Fabiano 法比阿诺 Fǎ bǐ Ā nuò
Fabião 法比安 Fǎ bǐ ān
Fabien 法比安 Fǎ bǐ ān
Fabienne 法碧恩 Fǎ bì ēn
Fabila 法维拉 Fǎ wéi lā
Fábio 法比奥 Fǎ bǐ ào
Fabiola 法维奥拉 Fǎ wéi ào lā
Fabrice 法布里斯 Fǎ bù lǐ sī
Fabriciano 法夫里西亚诺 Fǎ fū lǐ xī yà nuò
Fabricio 法布里秀 Fǎ Bù lǐ Xiù
Fabrizio 法布利修 Fǎ Bù lì xiū
Facundo 法昆多 Fǎ kūn duō
Fadellah 法德拉 Fǎ dé lā
Fadma 法蒂玛 Fǎ dì Mǎ
Faey Fēi
Fairouz 非胡斯 Fēi hú sī
Fairuz 非胡斯 Fēi hú sī
Faiz 法依兹 Fǎ Yī zī
Fakher 法克尔 Fǎ kè ěr
Falp 菲尔普 Fēi ěr Pǔ
Falzia 法尔嘉 Fǎ ěr Jiā
Fanchon 芳淑 Fāng shū
Fancy 范茜 Fàn xī
Fanfan 芳芳 Fāng fāng
Fani 法妮 Fǎ nī
Fanny 范妮 Fàn nī
Fantine 芳汀 Fāng tīng
Farès 法赫斯 Fǎ hè sī
Fares 法尔 Fǎ ěr
Farhan 法涵 Fǎ hán
Farid 法利德 Fǎ lì dé
Farida 法丽达 Fǎ lì dá
Faris 法利斯 Fǎ lì sī
Fàtima 法蒂玛 Fǎ dì Mǎ
Fatimzahra 法蒂姆佐拉 Fǎ dì mǔ zuǒ lā
Fatin 法婷 Fǎ tíng
Fatoumata 法芏玛打 Fǎ dù Mǎ dǎ
Faudel 佛德尔 Fó dé ěr
Faust 浮士德 Fú shì dé
Faustin 福斯坦 Fú sī tǎn
Faustine 福斯汀 Fú sī tīng
Faustino 福斯蒂诺 Fú sī dì nuò
Fausto 福斯托 Fú sī tuō
Favio 法维哦 Fǎ wéi ó
Faya 法娅 Fǎ yà
Faye Fěi
Fayou 法伊乌 Fǎ Yī Wū
Fayrouz 飞虎斯 Fēi hǔ sī
Fayza 法伊扎 Fǎ Yī zā
Fe Fèi
Federica 费德丽卡 Fèi dé lì kǎ
Federico 费德里科 Fèi dé lǐ kē
Fedra 费德拉 Fèi dé lā
Fedro 费德罗 Fèi dé luó
Felicia 菲莉西亚 Fēi lì xī yà
Félicia 菲莉夏 Fēi lì Xià
Feliciano 费利西亚诺 Fèi lì xī yà nuò
Felicidade 菲莉茜达德 Fēi lì xī dá dé
Félicie 菲莉丝 Fēi lì sī
Felicísimo 费利西西莫 Fèi lì xī xī mò
Felicitat 菲莉茜塔 Fēi lì xī tǎ
Felicity 幸福 Xìng Fú
Felip 飞利浦 Fēi lì pǔ
Felipa 费利帕 Fèi lì pà
Felipa 菲莉葩 Fēi lì pā
Felipe 费利佩 Fèi lì pèi
Felisa 费利萨 Fèi lì sà
Feliu 菲柳 Fēi liǔ
Felix 费利克斯 Fèi lì kè sī
Feliz 费利茨 Fèi lì cí
Fenda 吩大 Fēn dà
Ferdaous 斐尔塔乌斯 Fēi ěr tǎ Wū sī
Ferduw 菲尔杜 Fēi ěr dù
Fergal 弗加尔 Fú jiā ěr
Fermí 菲尔敏 Fēi ěr mǐn
Fermín 费尔明 Fèi rmíng
Fernán 费尔南 Fèi rnán
Fernand 费尔囊 Fèi ěr náng
Fernanda 费尔南塔 Fèi rnán tǎ
Fernande 费尔南德 Fèi ěr nán dé
Fernando 费尔南多 Fèi ěr nán duō
Fernão 费尔南 Fèi ěr nán
Ferran 费兰 Fèi lán
Ferran 菲朗 Fēi lǎng
Ferrão 费兰 Fèi lán
Feten 斐覃 Fěi tán
Fettah 菲塔 Fēi tǎ
Ffion 菲昂 Fēi áng
Fidel 菲德尔 Fēi dér
Fidjy 费奇 Fèi qí
Filat 费拉特 Fèi lā tè
Filemón 菲莱蒙 Fēi lái méng
Filiberto 菲利维托 Fēi lì wéi tuō
Filip 菲力浦 Fēi lì pǔ
Filipa 菲莉帕 Fēi lì pà
Filipe 菲利佩 Fēi lì pèi
Filippo 菲利波 Fēi lì bō
Filomena 菲洛梅娜 Fēi luò méi nà
Finbar 芬巴 Fēn bā
Finki 芬科 Fēn Kē
Fiona 菲奥娜 Fēi ào nà
Fiore 菲奥雷 Fēi ào léi
Fiorella 菲奥雷垃 Fēi ào léi
Flavia 弗拉维亚 Fú lā wéi yà
Flávia 弗拉维娅 Fú lā wéi yà
Flaviano 弗拉维亚诺 Fú lā wéi yà nuò
Flavie 弗拉维 Fú lā wéi
Flávio 弗拉维奥 Fú lā wéi ào
Fleur 弗璐尔 Fú Lù ěr
Flo 弗罗 Fú luó
Flor 弗落尔 Fú luò r
Flora 弗罗拉 Fú luō lā
Florane 弗罗兰 Fú luó lán
Flore 弗落尔 Fú luò r
Floréla 弗洛蕾娅 Fú luò lěi yà
Florelle 弗落蕾勒 Fú luò lěi lè
Florence 佛罗伦丝 Fó luó lén sī
Florencia 弗洛伦西亚 Fú luò lún xī yà
Florencio 弗洛伦西奥 Fú luò lún xī ào
Florent 弗劳杭 Fú láo háng
Florentin 弗洛朗汀 Fú luò lǎng tīng
Florentine 弗劳杭汀 Fú láo háng tīng
Florentino 弗洛伦蒂诺 Fú luò lún dì nuò
Florian 弗洛里安 Fú luò lǐ ān
Floriane 弗洛莉安 Fú luò lì ān
Floriano 弗洛里阿诺 Fú luò lǐ Ā nuò
Florie 弗罗丽 Fú luó lì
Florine 芙罗琳 Fú luó lín
Flynn 弗琳 Fú lín
Fofucho 佛福稠 Fó Fú chóu
Fonseca 冯色卡 Féng sè Kǎ
Forest 佛雷斯特 Fó léi sī tè
Fortunata 佛尔图娜塔 Fó ěr tú nà tǎ
Fortunato 福尔图纳托 Fú rtú nà tuō
Fouzia 弗茜娅 Fú xī yà
Fox 福克斯 Fú kè sī
Fraj 弗拉热 Fú lā rè
Fran 富兰 Fù lán
France 弗朗丝 Fú lǎng sī
Francelle 弗朗塞尔 Fú lǎng Sāi ěr
Francesc 弗朗塞斯 Fú lǎng Sāi sī
Francesca 弗朗西斯卡 Fú lǎng xī sī kǎ
Francesco 弗朗西斯科 Fú lǎng xī sī kē
Franceska 弗兰西斯卡 Fú lán xī sī kǎ
Francette 弗朗丝特 Fú lǎng sī tè
Franciane 弗朗西安 Fú lǎng xī ān
Franciele 福朗谢 Fú lǎng Xiè
Franciellen 弗朗西伦 Fú lǎng xī lún
Francielli 弗朗谢莉 Fú lǎng Xiè lì
Francine 弗朗辛 Fú lǎng xīn
Francis 弗朗西斯 Fú lǎng xī sī
Francisca 弗朗西斯卡 Fú lǎng xī sī kǎ
Francisco 弗朗西斯科 Fú lǎng xī sī kē
Franck 富兰克 Fù lán kè
Francklin 富兰克林 Fù lán kè lín
François 弗朗索瓦 Fú láng suǒ wǎ
Françoise 弗朗索瓦丝 Fú lǎng suǒ wǎ sī
Frank 弗兰克 Fú lán kè
Frankie 弗兰克 Fú lán kè
Franklin 富兰克林 Fù lán kè lín
Franky 弗兰克 Fú lán kè
Frans 弗兰斯 Fú lán sī
Franz 法兰兹 Fú lán zī
Franziska 弗兰其丝卡 Fú lán qí sī kǎ
Fraser 弗雷丝 Fú léi sī
Fred 弗雷德 Fú léi dé
Freddy 弗雷迪 Fú léi dí
Fredegunda 弗雷德贡达 Fú léi dé gòng dá
Frederic 弗雷德里克 Fú léi dé lǐ kè
Fredericke 弗雷德里克 Fú léi dé lǐ kè
Frederico 弗雷德里克 Fú léi dé lǐ kè
Frédérique 弗雷德里克 Fú léi dé lǐ kè
Fredi 弗雷蒂 Fú léi dì
Frida 弗里达 Fú lǐ dá
Friday 弗莱达 Fú lái dá
Friedrich 弗里德里希 Fú lǐ delǐ xī
Frine 弗理内 Fú lǐ nèi
Fritz 弗里茨 Fú lǐ cí
Froila 弗罗伊拉 Fú luó yī lā
Froilan 弗罗伊兰 Fú luó yī lán
Fructuós 福鲁克托斯 Fú lǔ kè tuō sī
Fructuoso 弗鲁克托索 Fú lǔ kè tuō suǒ
Fuente 富恩特 Fù ēn tè
Fulgencio 富尔亨西奥 Fù rhēng xī ào
Fúlvia 弗尔维亚 Fú ěr wéi yà
Fúlvio 弗尔维奥 Fú ěr wéi ào
Gab 加布 Jiā Bù
Gabi 加比 Jiā bǐ
Gabin 加宾 Jiā bīn
Gabino 加维诺 Jiā wéi nuò
Gabriel 加布里埃尔 Jiā bù lǐ āi er
Gabriela 加布里艾拉 Jiā bù lǐ ài lā
Gabriele 加布里艾尔 Jiā Bù lǐ Aì ěr
Gabriella 加布里艾尔拉 Jiā Bù lǐ Aì ěr lā
Gabrielle 加布里艾尔 Jiā bù lǐ ài ěr
Gaby 加比 Jiā bǐ
Gadi 贾迪 Jiǎ dí
Gaea 盖娅 Gài yà
Gael 盖尔 Gài ěr
Gaelle 盖尔 Gài ěr
Gaétan 盖尔唐 Gài ěr táng
Gaétane 盖尔覃 Gài ěr tán
Gaetano 盖伊塔诺 Gài yī tǎ nuò
Gaïa 盖娅 Gài yà
Gail 盖尔 Gài ěr
Gaizka 盖兹卡 Gài zī kǎ
Galeno 加莱诺 Jiā lái nuò
Galla 嘉拉 Jiā lā
Gallo 公鸡 Gōng jī
Gally 加里 Jiā lǐ
Galo 加洛 Jiā luò
Garance 嘉兰丝 Jiā lán sī
Garance 嘉杭丝 Jiā háng sī
Garcia 加西亚 Jiā xī yà
Gareth 伽雷特 Jiā léi tè
Garin 加林 Jiā lín
Garry 加里 Jiā lǐ
Gary 加里 Jiā lǐ
Gaspar 加斯帕尔 Jiā sī pà r
Gaspard 加斯帕德 Jiā sī pà dé
Gaspard 嘉斯帕 Jiā sī pà
Gaston 卡斯桐 Kǎ sī tóng
Gatien 盖斯昂 Gài sī áng
Gaudencio 高登西奥 Gāo dēng xī ào
Gauthier 戈蒂耶 Gē dì yē
Gautier 戈蒂耶 Gē dì yē
Gavião 贾维奥 Jiǎ wéi ào
Gavilán 贾维兰 Jiǎ wéi lán
Gavin 贾文 Jiǎ wén
Gaye 盖伊 Gài yī
Gaylord 格劳德 Gé láo dé
Gea 吉亚 Jí yà
Gédéon 热德昂 Rè dé áng
Geffereson 戈菲森 Gē Fēi sēn
Gema 杰玛 Jié mǎ
Gemini 杰米尼 Jié mǐ ní
Geminiano 赫米尼亚诺 Hè mǐ ní yà nuò
Géminy 日米尼 Rì mǐ ní
Gemma 杰玛 Jié mǎ
Genaro 格纳罗 Gé nà luó
Génebou 日内布 Rì nèi bù
Génésie 热内西 Rè nèi xī
Geneviève 热纳维耶芙 Rè nà wéi yē fú
Genoveva 赫诺维瓦 Hè nuò wéi wǎ
Gentil 剑提 Jiàn tí
Geny 杰妮 Jié nī
Geoffrey 乔弗瑞 Qiáo fú ruì
Geoffroy 乔弗瓦 Qiáo fú wǎ
Geofredo 赫奥弗雷多 Hè ào fú léi duō
Georg 格奥尔戈 Gé ào ěr gē
George 乔治 Qiáo zhì
Georges 乔治斯 Qiáo zhì sī
Georgette 乔治特 Qiáo zhì té
Georgia 乔治亚 Qiáo zhì yà
Georgianne 乔吉安 Qiáo Jí ān
Georgina 乔姬娜 Qiáo jī nà
Georgine 乔尔妗 Qiáo ěr jìn
Geovana 乔瓦纳 Qiáo wǎ nà
Gérald 杰拉尔德 Jié lā ěr dé
Géraldine 热拉尔丁 Rè lā ěr dīng
Gérard 杰拉尔 Jié lā er
Gerard 奇拉德 Qí lā dé
Gerardo 赫拉尔多 Hè lā rduō
Gerely 杰雷利 Jié léi lì
Gérémy 杰勒米 Jié lè mǐ
Gerhard 格哈德 Gé hā dé
Germain 日尔曼 Rì ěr màn
Germaine 日尔曼 Rì ěr màn
Germán 赫尔曼 Hèr màn
Gerónimo 赫罗尼莫 Hè luó ní mò
Gersendre 日尔桑德 Rì ěr sāng dé
Gerson 盖尔孙 Gài ěr sūn
Gertrude 日尔特吕德 Rì ěr tè lǚ dé
Gertrudes 杰尔特鲁黛丝 Jié ěr tè lǔ dài sī
Gertrudis 赫特鲁迪斯 Hè tè lǔ dí sī
Gervasio 赫瓦西奥 Hè wǎ xī ào
Géssyka 杰希卡 Jié xī Kǎ
Gethin 盖亭 Gài tíng
Getulio 格图柳 Gé tú liǔ
Ghazaleh 贾萨雷 Jiǎ sà léi
Ghislaine 吉丝莲 Jí sī lián
Ghita 吉塔 Jí tǎ
Gian-Carlo 江·卡罗 Jiāng kǎ luó
Giancarlo 江卡罗 Jiāng kǎ luó
Gianni 吉安尼 Jí ān ní
Gihen 吉恩 Jí ēn
Gil 希尔 Xī r
Gilbert 吉尔伯特 Jí ěr bó té
Gilbert 吉尔贝 Jí ěr bèi
Gilberte 吉尔贝特 Jí ěr bèi té
Gilberto 吉尔贝托 Jí ěr bèi tuō
Gildas 吉勒大斯 Jí lè dà sī
Giles 吉尔斯 Jí ěr sī
Gilette 吉蕾特 Jí lěi tè
Gilles 吉勒 Jí lè
Gillian 吉利安 Jí lì ān
Gillou 吉鲁 Jí lǔ
Gilmar 吉尔马 Jí ěr Mǎ
Gilmara 吉尔马拉 Jí ěr Mǎ lā
Gilmer 吉尔梅 Jí ěr Méi
Gina 吉娜 Jí nà
Ginaldo 基纳尔多 Jī nà ěr duō
Ginés 希内斯 Xī nèi sī
Ginette 吉内特 Jí nèi té
Ginger 金蔗尔 Jīn zhè ěr
Gino 吉诺 Jí nuò
Ginova 吉诺瓦 Jí nuò wǎ
Giorgio 希奥尔希奥 Xī ào rxī ào
Giovana 玖瓦娜 Jiǔ wǎ nà
Giovanna 乔瓦娜 Qiáo wǎ nà
Giovanni 乔瓦尼 Qiáo wǎ ní
Gisela 吉塞拉 Jí sāi lā
Gisele 吉赛尔 Jí sài ěr
Gisell 吉赛尔 Jí sài ěr
Giselle 吉赛尔 Jí sài ěr
Gislanda 吉斯浪达 Jí sī làng dá
Gisllane 吉丝兰 Jí sī lán
Giulia 秋丽亚 Qiū lì yà
Giuliana 朱利阿纳 Zhū lì ā nà
Giuseppe 约瑟佩 Yāo sè pèi
Giza 吉萨 Jí sà
Gizela 吉泽拉 Jí Zé lā
Gizmo 吉斯莫 Jí sī mò
Gládis 古拉蒂斯 Gǔ lā dì sī
Gladys 格拉蒂丝 Gé lā dì sī
Glauce 格劳斯 Gé Láo sī
Glaucia 格劳茜娅 Gé láo xī yà
Glaucio 古劳西奥 Gǔ láo xī ào
Glauco 格劳克 Gé Láo kè
Glenford 古兰福特 Gǔ lán Fú tè
Glenn 格伦 Gé lún
Gleyce 古雷斯 Gǔ léi sī
Gloria 格洛丽亚 Gé luò lì yà
Godofredo 戈多弗雷多 Gē duō fú léi duō
Gökhan 格堪 Gé kān
Gomes 戈麦斯 Gē mài sī
Gómez 戈梅斯 Gē méi sī
Gonçal 贡萨尔 Gòng sà ěr
Gonçalo 贡萨罗 Gòng sà luó
Gonçalvo 贡萨维奥 Gòng sà wéi ào
Gonzague 贡扎格 Gòng zā gé
Gonzalo 贡萨罗 Gòng sà luó
Gopi 戈貔 Gē pí
Goran 戈兰 Gē lán
Gorann 戈兰 Gē lán
Gorete 格雷特 Gé léi tè
Goretti 戈雷迪 Gē léi dí
Gorka 戈尔卡 Gēr kǎ
Goska 果斯卡 Guǒ sī Kǎ
Goulven 古尔文 Gǔ ěr wén
Graça 格劳莎 Gé láo shā
Grace 格蕾丝 Gé lěi sī
Gracia 格拉西亚 Gé lā xī yà
Graciane 格拉西安 Gé lā xī ān
Graciano 格拉西亚诺 Gé lā xī yà nuò
Graciela 格拉谢拉 Gé lā xiè lā
Graco 格拉科 Gé lā kē
Graham 格雷厄姆 Gé léi è mǔ
Gratien 格西恩 Gé xī ēn
Grave 格拉维 Gé lā wéi
Graziella 格拉谢拉 Gé lā Xiè lā
Grażyna 格拉热娜 Gé lā rè nà
Grecia 格蕾霞 Gé lěi xiá
Grégoire 格雷古瓦 Gé léi gǔ wǎ
Gregori 古雷格里 Gǔ léi gé lǐ
Gregorio 格雷戈里奥 Gé léi gē lǐ ào
Gregory 格雷戈里 Gé léi gē lǐ
Greta 古蕾塔 Gǔ lěi tǎ
Gretchen 格蕾珍 Gé lěi Zhēn
Grzegorz 格雷戈日 Gé léi gē rì
Guadalupe 瓜达卢佩 Guā dá lú pèi
Gualter 古阿尔特 Gǔ ā ěr tè
Gualterio 瓜尔特里奥 Guā rtè lǐ ào
Guénolé 格诺雷 Gé nuò léi
Guerau 格拉尔 Gé lā ěr
Guga 古嘎 Gǔ gā
Guibord 吉鲍尔 Jí Bào ěr
Guido 吉多 Jí duō
Guifré 贵弗雷 Guì Fú léi
Guilhem 吉兰 Jí lán
Guilherme 吉尔梅 Jí ěr méi
Guiliano 吉里亚诺 Jí lǐ yà nuò
Guillaume 吉约姆 Jí yāo mǔ
Guillem 贵雷姆 Guì léi mǔ
Guillemette 吉耶梅特 Jí yē méi tè
Guillermina 吉列米娜 Jí liè mǐ nà
Guillermo 吉列尔莫 Jí lièr mò
Guillian 格林 Gé lín
Guiomar 吉奥马尔 Jí ào mǎ r
Gülümser 古卢穆塞 Gǔ Lú Mù Sāi
Gumersindo 古梅辛多 Gǔ méi xīn duō
Gunnar 古纳尔 Gǔ nà ěr
Günther 君特 Jūn tè
Gus 古斯 Gǔ sī
Gustave 古斯塔夫 Gǔ sī tǎ fū
Gustavo 古斯塔沃 Gǔ sī tǎ wò
Guy
Guylaine 吉莲 Jí lián
Gwen 沽雯 Gū wén
Gwenaëlle 沽雯娜艾 Gū wén nà ài
Gwendal 古雯达尔 Gǔ wén dá ěr
Gwendoline 沽雯都琳 Gū wén dōu lín
Gwendolyn 沽雯都琳 Gū wén dōu lín
Gwenola 古维诺拉 Gǔ wéi nuò lā
Gypsy 吉普赛 Jí pǔ sài
Habiba 阿比巴 Ā bǐ Bā
Haby 阿碧 Ā bì
Hada 阿达 Ā dá
Hadrien 阿德里安 Ā dé lǐ ān
Hafida 哈菲达 Hā Fēi dá
Hafsa 哈夫萨 Hā fū sà
Haïkel 海克 Hǎi kè
Hajar 哈贾尔 Hā jiǎ ěr
Halima 铪利玛 Hā lì Mǎ
Hamady 阿马蒂 Ā mǎ dì
Hamish 汉密斯 Hàn mì sī
Hamza 哈姆扎 Hā mǔ zā
Han Lee 亨利 Hēng lì
Hana 哈娜 Hā nà
Hanaë 哈娜伊 Hā nà Yī
Hanca 昂卡 Áng kǎ
Hanen 阿能 Ā néng
Hanife 哈妮夫 Hā nī fū
Hannah 汉娜 Hàn nà
Hannes 阿内丝 Ā nèi sī
Hanno 汉诺 Hàn nuò
Hanny 哈尼 Hā ní
Hans 汉斯 Hàn sī
Hapila 阿琵拉 Ā pí lā
Harald 阿瓦尔德 Ā wǎ ěr dé
Harchoux 阿尔舒 Ā ěr shū
Hariakhan 哈里阿肯 Hā lǐ ā kěn
Harivelo 阿利维罗 Ā lì wéi luó
Harmonie 阿尔莫尼 Ā ěr mò ní
Harmony 阿尔莫尼 Ā ěr Mò ní
Harold 阿豪德 Ā háo dé
Harrison 哈里森 Hā lǐ sēn
Harry 哈利 Hā lì
Harun 阿混 Ā hùn
Harvey 哈威 Hā wēi
Harys 哈利斯 Hā lì sī
Hasnae 哈斯娜 Hā sī nà
Hasret 阿苏雷特 Ā sū léi tè
Hassan 哈桑 Hā sāng
Hassblaide 阿斯布莱德 Ā sī Bù lái dé
Hatice 哈蒂斯 Hā dì sī
Hatim 哈蒂姆 Hā dì mǔ
Hatouma 阿图玛 Ā tú mǎ
Hawa 阿娃 Ā wá
Hayley 海莉 Hǎi lì
Haythem 哈伊塔姆 Hā Yī tǎ mǔ
Haziz 哈西斯 Hā xī sī
Heather 希瑟 Xī sè
Hèctor 赫克托 Hè kè tuō
Hectorine 艾克多琳 Aì kè duō lín
Hedia 海蒂娅 Hǎi dì yà
Heidi 海蒂 Hǎi dì
Heidy 海蒂 Hǎi dì
Heike 海克 Hǎi kè
Heiner 海诺尔 Hǎi nuò ěr
Heinrich 海因里希 Hǎi yīn lǐ xī
Heinz 海恩兹 Hǎi ēn zī
Heitor 埃托尔 Aī tuō ěr
Hejer 艾叶尔 Aì yè ěr
Heládio 艾拉迪奥 Aì lā dí ào
Helder 海尔德 Hǎi ěr dé
Hélder 埃德尔 Aī dé ěr
Helem 艾蕾姆 Aì lěi mǔ
Helen 海伦 Hǎi lún
Héléna 伊莲娜 Yī lián nà
Hélène 伊莲 Yī lián
Helessiaine 艾蕾仙 Aì lěi Xiān
Hélida 艾黎达 Aì lí dá
Helin 贺林 Hè lín
Hélio 挨利奥 Aī lì ào
Heliodoro 埃利奥多罗 Aī lì ào duō luó
Hella 海拉 Hǎi lā
Hellen 海伦 Hǎi lún
Helmut 赫尔穆特 Hè ěr mù tè
Helyette 伊埒特 Yī liè tè
Hendriks 亨德里克斯 Hēng dé lǐ kè sī
Henri 亨利 Hēng lì
Henrik 亨利克 Hēng lì kè
Henrique 恩里克 Ēn lǐ kè
Henriques 恩里克斯 Ēn lǐ kè sī
Henriqueta 恩丽珂塔 Ēn lì kē tǎ
Henry 亨利 Hēng lì
Henryk 恩里克 Ēn lǐ kè
Henryka 恩莉卡 Ēn lì kǎ
Herbert 赫伯特 Hè bó té
Herberto 埃尔贝托 Aī ěr bèi tuō
Heribert 赫里贝 Hè lǐ Bèi
Heriberto 埃里韦托 Aī lǐ wéi tuō
Heriyanto 埃里延托 Aī lǐ yán tuō
Hermance 艾尔芒丝 Aì ěr máng sī
Hermann 赫尔曼 Hè ěr màn
Hermenegildo 埃梅内吉尔多 Aī méi nèi jí ěr duō
Hermínia 艾尔米妮娅 Aì ěr mǐ nī yà
Herminia 艾米尼亚 Aì mǐ ní yà
Hermínio 埃米尼奥 Aī mǐ ní ào
Hernan 埃尔南 Aī rnán
Hertel 艾泰 Aì Tài
Hervé 埃尔韦 Aī ěr wéi
Hiba 伊巴 Yī Bā
Hicham 伊沙姆 Yī Shā mǔ
Hichem 伊沙姆 Yī shā mǔ
Hien Yàn
Higini 伊吉妮 Yī Jí nī
Higor 依格 Yī gé
Hilario 依拉利奥 Yī lā lì ào
Hilda 希尔达 Xī rdá
Hildegard 海德格 Hǎi dé gé
Hillary 伊拉莉 Yī lā lì
Hilona 伊罗娜 Yī luó nà
Himaya 伊玛亚 Yī Mǎ yà
Hina 伊娜 Yī nà
Hind 伊恩德 Yī ēn dé
Hingrid 因戈丽德 Yīn gē lì dé
Hipolit 依泼里特 Yī pō lǐ tè
Hipolito 依泼里托 Yī pō lǐ tuō
Hippolyte 伊波利特 Yī pò lì tè
Hoang Huáng
Holly 荷莉 Hé lì
Homer 荷马 Hé mǎ
Honorat 奥诺拉特 Aò nuò lā tè
Honoré 奥诺瑞 Aò nuò ruì
Honorine 欧诺琳 Oū nuò lín
Horacio 奥拉希奥 Aò lā xī ào
Hortense 奥尔坦斯 Aò ěr tǎn sī
Hortense 欧尔唐丝 Oū ěr táng sī
Hosam 奥萨姆 Aò sà mǔ
Hosannah 奥萨娜 Aò sà nà
Houcem 乌丝姆 Wū sī mǔ
Houcine 胡辛 Hú xīn
Houria 胡里娅 Hú lǐ yà
Houssein 乌萨因 Wū sà yīn
Howard 霍华德 Huò huā dé
Huakichan 华克蝉 Huá kè chán
Hubert 休伯特 Xiū bó té
Hubert 于贝尔 Yú bèi ěr
Hudson 哈德森 Hā dé sēn
Hug 雨歌 Yǔ gē
Hugo 雨果 Yǔ guǒ
Hugues 雨格 Yǔ gé
Huguette 于盖特 Yú gài té
Hundra 虹德拉 Hóng dé lā
Hussein 胡萨因 Hú sà yīn
Hyacinthe 亚辛特 Yà xīn tè
Iaella 雅尔拉 Yǎ ěr lā
Iain 伊恩 Yī ēn
Ian 伊恩 Yī ēn
Iana 娅娜 Yà nà
Ianis 伊安尼斯 Yī ān ní sī
iara 娅拉 Yà lā
Iban 伊邦 Yī bāng
Ibrahim 易卜拉辛 Yì bǔ lā xīn
Ida 伊达 Yī dá
Idalys 伊达丽丝 Yī dá lì sī
Idoia 伊多娅 Yī duō yà
Iesha 耶沙 Yē Shā
Ieuan 爱恩 Aì ēn
Ignacio 伊格纳西奥 Yī gé nà xī ào
Ignasi 易纳西 Yì nà xī
Igone 伊艮 Yī gěn
Igor 伊缑 Yī gōu
Iheb 伊赫布 Yī Hè Bù
Iker 伊凯尔 Yī Kǎi ěr
Ikram 依克拉姆 Yī kè lā mǔ
Ikrham 依克拉姆 Yī kè lā mǔ
Ikrima 伊克丽玛 Yī kè lì Mǎ
Ilan 伊兰 Yī lán
Ilana 依拉娜 Yī lā nà
Ildefonso 伊尔德丰索 Yī rdé fēng suǒ
Ileana 伊蕾娅娜 Yī lěi yà nà
Iléane 伊蕾安 Yī lěi ān
Ilena 伊蕾娜 Yī lěi nà
Ilenia 伊莲娜 Yī lián nà
Ilhan 伊兰 Yī lán
Ilian 伊利安 Yī lì ān
Iliana 伊里亚娜 Yī lǐ yà nà
Ilias 伊利亚斯 Yī lì yà sī
Ilona 伊罗娜 Yī luó nà
Ilouna 伊露娜 Yī Lù nà
Ilse 伊尔瑟 Yī rsè
Ilyana 伊莉娅娜 Yī lì yà nà
Ilyès 伊利亚思 Yī lì yà sī
ilyès 伊丽艾丝 Yī lì Aì sī
Imaine 伊曼 Yī màn
Iman 伊曼 Yī màn
Imane 伊曼 Yī màn
Imanol 伊马诺 Yī mǎ nuò
Imed 伊美德 Yī měi dé
Imène 伊门 Yī mén
Imma 伊玛 Yī mǎ
Iná 伊娜 Yī nà
Inácio 纳西奥 Nà xī ào
Iñaki 因亚吉 Yīn yà jí
Inara 伊娜拉 Yī nà lā
Indalecio 因达莱西奥 Yīn dá lái xī ào
Indra 氤德拉 Yīn dé lā
Inês 伊内丝 Yī nèi sī
Inessa 伊内萨 Yī nèi sà
Inesse 伊内丝 Yī nèi sī
Ingrid 英格丽 Yīng gé lí
Inma 因马 Yīn mǎ
Inmaculada 伊玛库拉达 Yī Mǎ Kù lā dá
Inmaculada 伊玛科拉达 Yī Mǎ Kē lā dá
Inocencio 伊诺森西奥 Yī nuò sēn xī ào
Inocente 伊诺森特 Yī nuò sēn tè
Inola 伊诺拉 Yī nuò lā
Ioana 尤阿娜 Yóu Ā nà
Iona 爱欧娜 Aì ōu nà
Ionela 瑶内拉 Yáo nèi là
Ionna 尤娜 Yóu nà
Ira 伊拉 Yī lā
Iraia 意拉亚 Yì lā yà
Iraide 伊拉伊德 Yī lā yī dé
Iram 伊拉姆 Yī lā mǔ
Irantzu 意兰祝 Yì lán zhù
Irena 伊琳娜 Yī lín nà
Irena 伊蕾娜 Yī lěi nà
Irène 伊蕾娜 Yī lěi nà
Irene 伊琳娜 Yī lín nà
Ireneo 伊雷内奥 Yī léi nèi ào
Ireneu 伊蕾娜 Yī lěi nà
Irigoyen 伊里戈延 Yī lǐ gē yán
Irina 伊莉娜 Yī lì nà
Irina 伊琳娜 Yī lín nà
Iris 埃里斯 Aī lǐ sī
Irma 伊尔玛 Yī ěr mǎ
Irmgard 伊姆加德 Yī mǔ jiā dé
Irmi 伊尔米 Yī ěr mǐ
Isa 伊莎 Yī shā
Isaac 艾萨克 Aì sà kè
Isaac 伊萨克 Yī sà kè
Isabel 伊莎贝尔 Yī shā bèi r
Isabel 伊萨贝 Yī sà Bèi
Isabell 伊萨贝 Yī sà bèi
Isabella 伊萨贝拉 Yī sà bèi lā
Isabelle 伊萨贝 Yī sà bèi
Isaías 伊萨亚斯 Yī sà yà sī
Isha 伊莎 Yī shā
Isi 伊西 Yī xī
Isidoro 伊西多罗 Yī xī duō luó
Isidro 伊西德罗 Yī xī dé luó
Isidro 依西德罗 Yī xī dé luó
Isis 伊西丝 Yī xī sī
Isla 伊拉 Yī lā
Ismael 意斯梅尔 Yì sī méi r
Ismahane 伊斯马安 Yī sī mǎ ān
Ismail 伊斯马伊 Yī sī mǎ yī
Israel 伊斯雷尔 Yī sī léi r
Ítalo 意大罗 Yì dà luó
Itzcóatl 依瓷克 Yī cí kè
Itziar 意弛尔 Yì chí r
Iulia 友丽娅 Yǒu lì yà
Iuri 友利 Yǒu lì
Iva 伊瓦 Yī wǎ
Ivan 伊万 Yī wàn
Ivana 伊瓦纳 Yī wǎ nà
Ivanilson 伊瓦尼孙 Yī wǎ ní sūn
Ivette 伊维特 Yī wéi tè
Ivo 依沃 Yī wò
Ivone 伊温 Yī wēn
Ivonete 伊沃内特 Yī wò nèi tè
Ivonne 伊婉 Yī wǎn
Iwona 伊沃娜 Yī wò nà
Iza 伊萨 Yī sà
Izabel 伊萨贝 Yī sà Bèi
Izabela 伊萨贝拉 Yī sà bèi lā
Izbeth 伊丝贝特 Yī sī bèi tè
Iziki 依兹克 Yī zī kè
Jacek 亚茨克 Yà cí kè
Jacilane 娅茜兰 Yà xī lán
Jacinta 娅心塔 Yà xīn tǎ
Jacinte 杰辛特 Jié xīn tè
Jacinto 哈辛托 Hā xīn tuō
Jacira 亚茜拉 Yà xī lā
Jack 杰克 Jié kè
Jackie 杰克 Jié kè
Jackie 杰姬 Jié jī
Jacklyn 杰奎琳 Jié kuí lín
Jacky 杰克 Jié kè
Jaclyn 杰奎琳 Jié kuí lín
Jacob 雅各布 Yǎ gè bù
Jacobo 哈科沃 Hā kē wò
Jacqueline 杰奎琳 Jié kuí lín
Jacques 雅克 Yǎ kè
Jacquie 贾奇 Jiǎ qí
Jada 贾达 Jiǎ dá
Jade 贾德 Jiǎ dé
Jagdish 亚各迪士 Yà gè dí shì
Jäger 耶戈尔 Yē gē ěr
Jaidan 杰丹 Jié dān
Jaime 海梅 Hǎi méi
Jaína 翟娜 Zhái nà
Jairo 翟罗 Zhái luó
Jake 杰克 Jié kè
Jalhida 佳丽达 Jiā lì dá
Jaline 娅琳 Yà lín
Jalis 贾利斯 Jiǎ lì sī
Jamari 亚马里 Yà Mǎ lǐ
Jamel 贾梅尔 Jiǎ méi ěr
James 詹姆斯 Zhān mǔ sī
Jamie 杰米 Jié mǐ
Jamil 贾米尔 Jiǎ mǐ ěr
Jamilly 眨迷丽 Zhǎ mí lì
Jamilly Starling 贾蜜莉 Jiǎ Mì lì
Jamy 杰米 Jié mǐ
Jan 雅恩 Yǎ ēn
Jana 娅娜 Yà nà
Janak 亚纳克 Yà nà kè
Janas 亚纳斯 Yà nà sī
Janay 贾娞 Jiǎ něi
Janayna 亚乃娜 Yà Nǎi nà
Jander 岩德 Yán dé
Jane Jiǎn
Janelle 贾内 Jiǎ nèi
Janet 贾内特 Jiǎ nèi tè
Jani 杰妮 Jié nī
Janic 贾尼克 Jiǎ ní kè
Janice 詹妮丝 Zhān nī sī
Janick 贾尼克 Jiǎ ní kè
Janika 贾妮卡 Jiǎ nī Kǎ
Janina 雅妮娜 Yǎ nī nà
Janine 亚尼内 Yà ní nèi
Jânio 贾尼奥 Jiǎ ní ào
Janne 贾娜 Jiǎ nà
Janne 亚纳 Yà nà
Jannick 贾尼克 Jiǎ ní kè
Jannik 雅尼克 Yǎ ní kè
Janny 贾妮 Jiǎ nī
Jany 贾妮 Jiǎ nī
Janyah 贾妮娅 Jiǎ nī yà
Jaorish 让利士 Ràng lì shì
Jaqueline 杰克琳 Jié kè lín
Jaquie 贾奇 Jiǎ qí
Jared 亚雷德 Yà léi dé
Jarno 贾尔诺 Jiǎ ěr nuò
Jarod 贾罗德 Jiǎ luó dé
Jarosław 亚洛斯拉夫 Yà luò sī lā fū
Jasmin 亚斯敏 Yà sī mǐn
Jasmine 詹斯敏 Zhān sī mǐn
Jason 杰森 Jié sēn
Jaume 豪梅 Háo méi
Javi 哈韦 Hā wéi
Javier 哈韦尔 Hā wéi r
Javiera 哈韦拉 Hā wéi lā
Jawaad 贾华德 Jiǎ Huá dé
Jawad 贾瓦德 Jiǎ wǎ dé
Jayesh 雅耶斯 Yǎ yē sī
Jayme 杰米 Jié mǐ
Jayron 杰龙 Jié lóng
Jayson 杰森 Jié sēn
Jazmin 豪斯民 Háo sī mín
Jean Ràng
Jean-Baptiste 让·巴蒂斯特 Ràng bā dì sī té
Jean-Brice 让布利斯 Ràng Bù lì sī
Jean-Claude 让·克劳德 Ràng kè láo dé
Jean-François 让·弗朗索瓦 Ràng fú lǎng suǒ wǎ
Jean-Jacques 让·雅克 Ràng yǎ kè
Jean-Louis 让·路易 Ràng lù yì
Jean-Loup 让·卢 Ràng lú
Jean-Luc 让·吕克 Ràng lǚ kè
Jean-Marc 让·马克 Rngmk
Jean-Marie 让·玛丽 Ràng mǎ lì
Jean-Michel 让·米歇尔 Rangmǐ xiē er
Jean-Paul 让·保尔 Ràng bǎo ěr
Jean-Philippe 让·菲力浦 Ràng fēi lì pǔ
Jean-Pierre 让·皮埃尔 Ràng pí āi er
Jean-Sébastien 让·塞巴斯蒂安 Ràng sài bā sī dì ān
Jean-Yves 让·伊夫 Ràng yī fū
Jeanette 珍妮特 Zhēn nī té
Jeanine 杰宁 Jié nín
Jeanne 让娜 Ràng nà
Jeannine 杰宁 Jié nín
Jeannot 雅诺 Yǎ nuò
Jeferson 杰弗森 Jié Fú sēn
Jeff 杰夫 Jié fū
Jefferson 杰斐逊 Jié fěi xùn
Jeffrey 杰佛瑞 Jié fó ruì
Jeimmy 黑米 Hēi mǐ
Jelves 赫尔维斯 Hè ěr wéi sī
Jemima 杰米玛 Jié mǐ Mǎ
Jenifer 赫尼费尔 Hè ní fèi r
Jenna 珍娜 Zhēn nà
Jenni 珍妮 Zhēn nī
Jennifer 珍尼弗 Zhēn ní fú
Jenny 珍妮 Zhēn ní
Jennyfer 珍尼费尔 Zhēn ní Fèi ěr
Jens 岩寺 Yán sì
Jérémie 杰勒米 Jié lè mǐ
Jeremy 杰瑞米 Jié ruì mǐ
Jerime 杰里姆 Jié lǐ mǔ
Jerome 杰罗姆 Jié luō mǔ
Jéromine 杰罗敏 Jié luó mǐn
Jeroni 杰罗尼 Jié luó ní
Jerónimo 赫罗尼莫 Hè luó ní mò
Jerrit 杰里特 Jié lǐ tè
Jerrod 杰罗德 Jié luó dé
Jerry 杰里 Jié lǐ
Jesenia 耶瑟妮娅 Yē sè nī yà
Jeshua 约书亚 Yāo shū yà
Jess 杰斯 Jié sī
Jesse 杰西 Jié xī
Jessé 杰斯 Jié sī
Jessica 杰西卡 Jié xī kǎ
Jessie 杰西 Jié xī
Jessily 杰西莉 Jié xī lì
Jessy 杰西 Jié xī
Jessyca 杰西卡 Jié xī kǎ
Jesus 耶稣 Yē sū
Jesusa 赫苏萨 Hè sū sà
Jetmir 杰特米尔 Jié tè mǐ ěr
Jhevelyn 杰维林 Jié wéi lín
Jhonder 勇德 Yǒng dé
Jiandra 吉昂德拉 Jí áng dé lā
Jihane 吉安 Jí ān
Jill 吉尔 Jí ěr
Jilly 吉利 Jí lì
Jim 吉姆 Jí mǔ
Jimena 希梅纳 Xī méi nà
Jimi 吉米 Jí mǐ
Jimmy 吉米 Jí mǐ
Jinny 吉妮 Jí nī
Joachim 约阿希姆 Yāo ā xī mǔ
Joan Qióng
Joan 优安 Yōu ān
Joana 尤阿娜 Yóu ā nà
Joana 优安娜 Yōu ān nà
Joanarosa 朱安娜罗萨 Zhū ān nà luó sà
Joanie 乔安妮 Qiáo ān nī
Joanna 乔安娜 Qiáo ān nà
Joanna 尤阿娜 Yóu ā nà
Joanne 乔安 Qiáo ān
Joao 若奥 Ruò ào
João 尤安 Yóu ān
Joaquim 若阿金 Ruò ā jīn
Joaquín 华金 Huá jīn
Joaquina 周阿吉娜 Zhōu Ā Jí nà
Joberdan 周贝尔丹 Zhōu Bèi ěr Dān
Jocelin 乔斯林 Qiáo sī lín
Jocelyn 乔斯林 Qiáo sī lín
Jocelyne 乔斯林 Qiāo sī lín
Jocelyns 尤斯林 Yóu sī lín
Jodie 朱迪 Zhū dí
Jodilyn 友蒂琳 Yǒu dì lín
Jodson 朱德森 Zhū dé sēn
Jody 朱迪 Zhū dí
Joé Qiáo
Joël 乔尔 Qiáo ěr
Joelen 朱艾琳 Zhū Aì lín
Joelle 饶爱乐 Ráo ài lè
Joey 乔伊 Qiáo yī
Joffrey 乔弗瑞 Qiáo fú ruì
Johailah 乔海拉 Qiáo Hǎi lā
Johan 约翰 Yuē hàn
Johana 约翰娜 Yāo hàn nà
Johanie 乔安妮 Qiáo ān nī
Johann 乔安 Qiáo ān
Johanna 约翰娜 Yāo hàn nà
Johanna 约安娜 Yāo ān nà
Johanne 乔安 Qiáo ān
Johara 乔阿哈 Qiáo ā hā
John 约翰 Yāo hàn
Johnny 强尼 Qiáng ní
Jojo 舟舟 Zhōu zhōu
Jolanta 尤兰塔 Yóu lán tǎ
Jolène 若莲 Ruò lián
Joliane 乔丽安 Qiáo lí ān
Jolianne 乔丽安 Qiáo lí ān
Jonas 乔纳斯 Qiáo nà sī
Jonathan 乔纳森 Qiáo nà sēn
Jonathan 乔纳唐 Qiáo nà táng
Jonquil 黄水仙 Huáng shuǐ Xiān
Jony 周尼 Zhōu ní
Jordan 乔丹 Qiáo dān
Jordana 乔丹娜 Qiáo Dān nà
Jordane 乔丹 Qiáo dān
Jordi 霍尔蒂 Huò rdì
Jörg 周尔各 Zhōu ěr gè
Jorge 豪尔赫 Háo rhè
Joris 乔里斯 Qiáo lǐ sī
Joris 尤里斯 Yóu lǐ sī
Jörn 友尔恩 Yǒu ěr ēn
José 若瑟 Ruò sè
José 尤塞 Yóu sāi
Josée 若瑟 Ruò sè
Josefa 何塞法 Hé sài fǎ
Josefina 何塞菲娜 Hé sài fēi nà
Josep 优斯普 Yōu sī Pǔ
Josepa 优斯葩 Yōu sī pā
Joseph 约瑟夫 Yuē sè fū
Joséphine 约瑟芬 Yáo sè fēn
Josette 乔塞特 Qiáo sāi té
Joshua 约书亚 Yāo shū yà
Josi 尤茜 Yóu xī
Josian 乔芗 Qiáo xiāng
Josiane 乔西安 Qiáo xī ān
Joss 乔斯 Qiáo sī
Josselin 若瑟兰 Ruò sè lán
Josué 霍苏埃 Huò sū āi
Josué 尤素埃 Yóu sù āi
Josune 霍苏内 Huò sū nèi
Joumana 儒玛娜 Rú Mǎ nà
Jovita 尤维塔 Yóu wéi tǎ
Joy 乔伊 Qiáo yī
Joyce 乔艾斯 Qiáo ài sī
Juakichan 爪克蝉 Zhǎo kè chán
Juan 胡安 Hú ān
Juan Carlos 胡安卡洛斯 Hú ān Kǎ luò sī
Juana 胡安娜 Hú ān nà
Juani 华尼 Huá ní
Juanito 胡安尼托 Hú ān ní tuō
Juannyolis 欢牛里斯 Huān niú lǐ sī
Juarez 儒亚雷斯 Rú yà léi sī
Jucileide 朱茜蕾德 Zhū xī lěi dé
Judicaël 朱蒂卡尔 Zhū dì kǎ ěr
Judit 优蒂特 Yōu dì tè
Judite 尤蒂特 Yóu dì tè
Judith 朱迪思 Zhū dí sī
Judith 朱迪特 Zhū dí tè
Judy 朱蒂 Zhū dì
Judygaelle 橘蒂贾尔 Jú dì Jiǎ ěr
Jules 儒勒 Rú lè
Julia 朱丽娅 Zhū lì yǎ
Julià 优利恩 Yōu lì ēn
Júlia 优莉芽 Yōu lì yá
Julian 朱利安 Zhū lì ān
Juliana 朱利娅娜 Zhū lì yà nà
Juliane 朱利安 Zhū lì ān
Julianno 胡利亚诺 Hú lì yà nuò
Juliano 胡利亚诺 Hú lì yà nuò
Julie 朱丽 Zhū lì
Julien 茹里安 Rú lǐ ān
Julieta 胡列塔 Hú liè tǎ
Juliette 茱丽叶 Zhū lí yè
Juline 桔琳 Jú lín
Julio 胡里奥 Hú lǐ ào
June 朱恩 Zhū ēn
Junior 朱尼奥尔 Zhū ní ào ěr
Junior 莒尼奥尔 Jǔ ní ào ěr
Jupiter 朱庇特 Zhū bì tè
Juracira 朱拉希拉 Zhū lā xī lā
Jurgen 尤尔根 Yóu ěr gēn
Jürgen 尤尔艮 Yóu ěr gěn
Jussara 菊萨拉 Jú sà lā
Justin 桔斯汀 Jú sī tīng
Justin 贾斯汀 Jiǎ sī tīng
Justina 贾丝蒂娜 Jiǎ sī dì nà
Justine 贾斯汀 Jiǎ sī tīng
Justine 桔斯汀 Jú sī tīng
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 Hú sī dì ní yà nuò
Justinien 桔斯汀尼恩 Jú sī tīng ní ēn
Justino 胡斯蒂诺 Hú sī dì nuò
Justo 胡斯托 Hú sī tuō
Justyna 尤斯蒂娜 Yóu sī dì nà
Jutta 尤塔 Yóu tǎ
Juvencio 胡文西奥 Hú wén xī ào
Jym 吉姆 Jí mǔ
Kaden 卡登 Kǎ dēng
Kadir 卡蒂尔 Kǎ dì ěr
Kaeleen 凯林 Kǎi lín
Kaëly 卡尔利 Kǎ ěr lì
Kaena 卡伊娜 Kǎ Yī nà
Kahina 卡伊娜 Kǎ Yī nà
Kai Kǎi
Kaïs 卡伊斯 Kǎ yī sī
Kaissy 凯茜 Kǎi xī
Kaitlin 凯特琳 Kǎi tè lín
Kako 卡口 Kǎ kǒu
Kaleb 卡勒博 Kǎ lè bó
Kalena 卡利哪 Kǎ lì nǎ
Kaley 凯莉 Kǎi lì
Kalia 卡丽娅 Kǎ lì yà
Kallisté 卡丽丝特 Kǎ lí sī té
Kalzely 卡杰利 Kǎ Jié lì
Kamal 卡马尔 Kǎ mǎ ěr
Kamélia 卡梅莉娅 Kǎ méi lì yà
Kamil 卡米尔 Kǎ mǐ ěr
Kamila 卡米拉 Kǎ mǐ lā
Kamille 卡蜜 Kǎ mì
Kanis 卡尼斯 Kǎ ní sī
Kannen 卡能 Kǎ néng
Kanye 侃耶 Kǎn yē
Kaoutar 卡乌塔尔 Kǎ wū tǎ ěr
Kara 卡拉 Kǎ lā
Kareed 凯莉特 Kǎi lì tè
Karelle 卡雷乐 Kǎ léi lè
Karen 凯琳 Kǎi lín
Kari 佳丽 Jiā lì
Kariane 卡丽安 Kǎ lì ān
Karianne 卡丽安 Kǎ lì ān
Kariel 卡莉尔 Kǎ lì ěr
Karim 卡利姆 Kǎ lì mǔ
Karima 卡丽玛 Kǎ lì mǎ
Karina 卡莉娜 Kǎ lì nà
Karine 卡琳 Kǎ lín
Karis 卡莉丝 Kǎ lì sī
Karissa 卡莉萨 Kǎ lì sà
Karl 卡尔 Kǎ ěr
Karl-Heinz 卡尔埃恩兹 Kǎ ěr Aī ēn zī
Karla 卡拉 Kǎ lā
Karlane 卡尔兰 Kǎ ěr lán
Karlene 卡尔莲 Kǎ ěr lián
Karlla 卡尔拉 Kǎ ěr lā
Karo 卡罗 Kǎ luó
Karolann 卡罗兰 Kǎ luó lán
Karolanne 卡罗兰 Kǎ luó lán
Karolina 卡洛丽娜 Kǎ luò lì nà
Karsten 卡尔斯藤 Kǎ ěr sī téng
Karyn 卡琳 Kǎ lín
Kassandra 卡桑德拉 Kǎ sāng dé lā
Kata 卡塔 Kǎ tǎ
Katalina 卡塔丽娜 Kǎ tǎ lì nà
Katarin 卡塔琳 Kǎ tǎ lín
Katarina 卡塔丽娜 Kǎ tǎ lì nà
Katarzyna 卡塔热娜 Kǎ tǎ rè nà
Kate 凯特 Kǎi té
Katel 卡特 Kǎ té
Katell 卡特尔 Kǎ tè ěr
Katerine 卡特琳 Kǎ tè lín
Katherin 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Katherine 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Katheryne 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Kathi 卡蒂 Kǎ dì
Kathleen 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Kathrin 凯思琳 Kǎi sī lín
Kathy 凯西 Kǎi xī
Katia 卡提亚 Kǎ tí yà
Katie 凯蒂 Kǎi dì
Katisy 凯蒂西 Kǎi dì xī
Katiuska 卡铁丝卡 Kǎ tiě sī Kǎ
Katja 凯蒂娅 Kǎi dì yà
Katleen 凯瑟琳 Kǎi sè lín
Katrina 凯特琳娜 Kǎi tè lín nà
Katy 凯蒂 Kǎi dì
KaTy 卡蒂 Kǎ dì
Kavinhas 卡文纳斯 Kǎ wén nà sī
Kavish 卡维士 Kǎ wéi shì
Kay Kǎi
Kaya 卡娅 Kǎ yà
Kaye 凯耶 Kǎi yē
Kayla 凯拉 Kǎi lā
Kaylia 凯莉娅 Kǎi lì yà
Kayna 克娜 Kè nà
Kazimierz 卡热米埃 Kǎ rè mǐ āi
Kean Qīn
Keegan 凯甘 Kǎi gān
Keiko 凯蔻 Kǎi kòu
Keila 凯拉 Kǎi lā
Keiler 凯勒尔 Kǎi lè ěr
Keira 凯拉 Kǎi lā
Keith 凯斯 Kǎi sī
Kelian 克里安 Kè lǐ ān
Kellen 科伦 Kē lún
Kelliah 克丽娅 Kè lì yà
Kelly 凯莉 Kǎi lì
Kellya 凯黎娅 Kǎi lí yà
Kelsey 凯尔塞 Kǎi ěr sāi
Kelvyn 凯尔文 Kǎi ěr wén
Kely 凯莉 Kǎi lì
Kelyan 凯利安 Kǎi lì ān
Kelyne 科琳 Kē lín
Ken Kěn
Kénan 克南 Kè nán
Kendal 肯答尔 Kěn dá ěr
Kendra 肯特拉 Kěn tè lā
Kenita 肯妮塔 Kěn nī tǎ
Kenneth 肯尼斯 Kěn ní sī
Kenny 肯尼 Kěn ní
Kenoly 克诺里 Kè nuò lǐ
Kenth 肯思 Kěn sī
Kentin 昆汀 Kūn tīng
Keny 肯尼 Kěn ní
Kenza 肯扎 Kěn zā
Kenzi 肯吉 Kěn jí
Kenzo 肯佐 Kěn zuǒ
Kerri 凯瑞 Kǎi ruì
Kerry 凯瑞 Kǎi ruì
Kerry-Ann 凯莉安 Kǎi lì ān
Kerry-Anne 凯莉安 Kǎi lì ān
Kerstin 科尔斯汀 Kē ěr sī tīng
Késia 科西亚 Kē xī yà
Ketty 凯蒂 Kǎi dì
Kéven 凯文 Kǎi wén
Kévin 凯文 Kǎi wén
Kévina 凯维娜 Kǎi wéi nà
Keylla 凯拉 Kǎi lā
Keziah 凯夏 Kǎi xià
Khabbeb 卡勒博 Kǎ lè bó
Khadija 卡蒂贾 Kǎ dì jiǎ
Khaled 哈雷德 Hā léi dé
Khansae 龛赛 Kān sài
Khelina 克丽娜 Kè lí nà
Khloé 科萝艾 Kē Luó Aì
Khoukha 古卡 Gǔ Kǎ
Khrystofer 克里斯多佛 Kè lǐ sī duō Fó
Kian 吉安 Jí ān
Kiandra 羌德莉娅 Qiāng dé lì yà
Kiara 恰拉 Qià lā
Kika 吉卡 Jí Kǎ
Kiko 奇科 Qí kē
Kilian 吉利安 Jí lì ān
Killian 吉利安 Jí lì ān
Killien 吉利恩 Jí lì ēn
Kilyann 吉利安 Jí lì ān
Kim Jīn
Kimberley 金伯利 Jīn bó lì
Kimberly 金伯利 Jīn bó lì
Kina 琦娜 Qí nà
Kinga 金佳 Jīn jiā
Kira 琦拉 Qí lā
Kiran 凯兰 Kǎi lán
Kirschner 科尔士内 Kē ěr shì nèi
Kirstin 克里斯丁 Kè lǐ sī dīng
Kirsty 科斯蒂 Kē sī dì
Kitana 琦塔娜 Qí tá nà
Kiven 吉文 Jí wén
Kiwi 吉维 Jí wéi
Kleber 库莱贝 Kù lái Bèi
Klein 克莱恩 Kè lái ēn
Klervi 克莱尔维 Kè lái ěr wéi
Klivia 克莉维娅 Kè lì wéi yà
Kobe 科比 Kē bǐ
Kornelia 克内利亚 Kè nèi lì yà
Koura 枯哈 Kū hā
Krista 克莉斯塔 Kè lì sī tǎ
Kristal 科利斯塔 Kē lì sī tǎ
Kristen 克里斯坦 Kè lǐ sī tǎn
Kristi 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Kristian 克里斯典 Kè lǐ sī diǎn
Kristie 克莉斯蒂 Kè lì sī dì
Kristina 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dí nà
Kristine 克莉斯汀 Kè lì sī tīng
Kristy 克里斯蒂 Kè lǐ sī dì
Krystyna 克里斯蒂娜 Kè lǐ sī dì nà
Krzysztof 克什斯托弗 Kè shí sī tuō fú
Kurro 库罗 Kù luó
Kurt 库尔特 Kù ěr té
Kya Jiā
Kyara 基娅拉 Jī yà lā
Kylan 吉兰 Jí lán
Kyle 凯勒 Kǎi lè
Kylian 基利安 Jī lì ān
Kylie 琦丽 Qí lì
Kyllian 吉利安 Jí lì ān
Labie 拉比 Lā bǐ
Labin 拉宾 Lā bīn
Lachlan 拉赫兰 Lā hè lán
Ladislas 拉迪斯拉斯 Lā dí sī lā sī
Laëtitia 莱提霞 Lái tí xiá
Laetitia 莱堤西亚 Lái tí xī yǎ
Lahcen 拉森 Lā sēn
Laia 莱芽 Lái yá
Laïd 拉伊德 Lā yī dé
Laïla 蕾拉 Lěi lā
Laila 莱拉 Lái lā
Laïs 拉伊丝 Lā Yī sī
Lais 莱斯 Lái sī
Laïsa 拉伊萨 Lā Yī sà
Laith 雷特 Léi tè
Lali 拉力 Lā lì
Lalie 拉丽 Lā lí
Laly 拉丽 Lā lì
Lambert 朗贝尔 Lǎng bèi er
Lamia 拉弥亚 Lā mí yà
Lana 拉娜 Lā nà
Lance 兰斯 Lán sī
Lancelot 郎斯洛 Láng sī luò
Landry 郎德里 Láng dé lǐ
Lange 朗日 Lǎng rì
Lanna 兰娜 Lán nà
Laoise 劳伊斯 Láo Yī sī
Laora 劳拉 Láo lā
Laouni 拉乌尼 Lā Wū ní
Lara 拉哈 Lā hā
Lara 劳拉 Láo lā
Larissa 拉莉萨 Lā lì sà
Lars 拉尔斯 Lā ěr sī
Laura 劳拉 Láo lā
Lauralee 劳拉蕾 Láo lā lěi
Lauralie 劳拉莉 Láo lā lì
Lauraly 劳拉莉 Láo lā lì
Lauranne 罗兰 Luō lán
Laure 罗尔 Luó ěr
Laure 劳荷 Láo hé
Laureen 劳琳 Láo lín
Laurélie 劳荷莉 Láo hé lì
Laureline 劳荷琳 Láo hé lín
Lauren 劳伦 Láo lún
Laurèna 罗蕾娜 Luó lěi nà
Laurence 洛杭丝 Luò háng sī
Laurence 劳伦斯 Láo lún sī
Laurene 劳伦 Láo lún
Laurène 落莲 Luò lián
Laurent 洛杭 Luò háng
Laurentia 劳伦茜娅 Láo lún xī yà
Laurett e 罗蕾特 Luó lěi tè
Laurette 罗蕾特 Luó lěi tè
Lauriane 劳丽安 Láo lì ān
Laurianne 劳丽安 Láo lì ān
Laurie 萝莉 Luó lì
Laurier 洛里哀 Luò lǐ āi
Laurina 劳莉娜 Láo lì nà
Laurine 劳琳 Láo lín
Lauro 劳罗 Láo luó
Laury 萝莉 Luó lì
Laurylenn 萝莉琳 Luó lì lín
Lautaro 劳塔罗 Láo tǎ luó
Lauvinie 罗维妮 Luó wéi nī
Lawrence 劳伦斯 Láo lún sī
Layla 蕾拉 Lěi lā
Laysi 莱茜 Lái xī
Lazara 拉萨拉 Lā sà lā
Lazare 拉扎尔 Lā zhā er
Lazaro 拉萨罗 Lā sà luó
Léa 利娅 Lì yǎ
Leah 蕾雅 Lěi Yǎ
Léana 蕾安娜 Lěi ān nà
Leandra 莱昂德拉 Lái áng dé lā
Léandre 蕾昂达 Lěi áng dá
Leandro 莱昂德罗 Lái áng dē luō
Léane 蕾安 Lěi ān
Lech 雷尔 Léi ěr
Leevan 莉凡 Lì fán
Leïa 蕾娅 Lěi yà
Leidimar 雷蒂玛尔 Léi dì Mǎ ěr
Leidy 蕾蒂 Lěi dì
Leïla 蕾拉 Lěi lā
Leilani 蕾拉妮 Lěi lā nī
Leilany 蕾拉妮 Lěi lā nī
Leire 莱乐 Lái lè
Leiya 蕾娅 Lěi yà
Leland 雷郎 Léi Láng
Lélya 蕾莉娅 Lěi lì yà
Lemuel 勒姆艾 Lè mǔ Aì
Lena 莉娜 Lì nà
Léna 蕾娜 Lěi nà
Lénaïg 蕾娜伊克 Lěi nà Yī kè
Lenin 列宁 Liè níng
Lenine 雷宁 Léi nín
Lenisa 蕾妮萨 Lěi nī sà
Lennart 雷纳尔特 Léi nà ěr tè
Lenno 雷诺 Léi nuò
Lenny 蓝尼 Lán ní
Lenon 雷弄 Léi nòng
Lény 雷尼 Léi ní
Léo 雷欧 Léi ōu
Leocádia 蕾奥卡蒂娅 Lěi ào kǎ dì yà
Leon 莱昂 Lái áng
Leona 莉安娜 Lì ān nà
Léonard 雷奥纳尔 Léi ào nà ěr
Leonardo 莱昂纳多 Lái áng nà duō
Léone 蕾安 Lěi ān
Leonel 莱奥耐 Lái ào nài
Léonie 蕾奥妮 Lěi ào nī
Leonor 莱昂诺尔 Lái áng nuò r
Léonore 莱奥诺 Lái ào nuò
Leopold 利奥波德 Lì ào bō dé
Leopoldo 莱奥波尔多 Lái ào bō rduō
Leroy 勒沃 Lè wò
Léry 雷利 Léi lì
Lesley 莱丝莉 Lái sī lì
Leslie 莱丝莉 Lái sī lì
Lesly 莱丝莉 Lái sī lì
Leticia 莱蒂西亚 Lái dì xī yà
Letitia 蕾蒂夏 Lěi dì xià
Lexy 雷克西 Léi kè xī
Léya 蕾亚 Lěi yà
Leyla 蕾拉 Lěi lā
Leyre 莱乐 Lái lè
Liam 利亚姆 Lì yà mǔ
Lian 莱恩 Lái ēn
Liana 莱娅娜 Lái yà nà
Liane 丽安 Lì ān
Liann 莱安 Lái ān
Liantsoa 踉笮阿 Liàng zé Ā
Libardo 利巴尔多 Lì bā ěr duō
Libby 莉碧 Lì bì
liberdade 自由 Zì Yóu
Libertad 丽波尔达 Lì bō rdá
Libertário 李贝塔柳 Lǐ Bèi tǎ liǔ
Licas 利卡斯 Lì Kǎ sī
Licinia 丽茜妮娅 Lì xī nī yà
Lida 丽达 Lì dá
Lidia 莉迪娅 Lì dí yà
Lídia 莉蒂娅 Lì dì yà
Lidiana 莉迪亚纳 Lì dí yà nà
Liduvina 利杜维纳 Lì dù wéi nà
Liena 列娜 Liè nà
Liette 埃特 Aī tè
Lieza 丽萨 Lì sà
Lígia 莉嘉 Lì jiā
Lila 莉拉 Lì lā
Lilas 莉拉 Lì lā
Lili 丽丽 Lì lì
Lília 李丽娅 Lǐ lì yà
Lilian 利利昂 Lì lì áng
Lílian 莉莉安 Lì lì ān
Liliana 莉莉亚娜 Lì lì yà nà
Liliane 莉莉安 Lì lì ān
Lilianne 莉莉安 Lì lì ān
Lilith 莉莉丝 Lì lì sī
Lillian 利利安 Lì lì ān
Lilly 莉莉 Lì lì
Lilou 郦露 Lì lù
Lily 莉莉 Lì lì
Lily-Fleur 丽丽弗勒 Lì lì Fú lè
Lily-Rose 莉莉罗斯 Lì lì luó sī
Lina 莉娜 Lì nà
Lincoln 林垦 Lín kěn
Linda 琳达 Lín dá
Lindia 琳蒂娅 Lín dì yà
Lindsay 林赛 Lín sài
Line Lín
Linh Lín
Linn Lín
Linnea 莉内娅 Lì nèi yà
Lino 利诺 Lì nuò
Linton 林顿 Lín dùn
Lionel 利奥内尔 Lì ào nèi er
Liroye 利罗依 Lì luó yī
Lisa 丽莎 Lì shā
Lisandru 利桑德鲁 Lì sāng dé lǔ
Lisane 莉茜安 Lì xī ān
Lisange 丽桑日 Lí sāng rì
Lise 丽丝 Lí sī
Liséa 丽赛亚 Lì sài yà
Lisette 丽塞特 Lì Sāi tè
Lison 莉宋 Lì sòng
Livia 利维亚 Lì wéi yà
Liwann 利万 Lì wàn
Liya 丽雅 Lì yǎ
Liz 丽丝 Lì sī
Lizbeth 李斯贝特 Lǐ sī Bèi tè
Lizeth 李赛特 Lǐ sài tè
Lleó 雷昂 Léi áng
Llorenç 罗雷 Luó léi
Llorenç 劳朗斯 Láo lǎng sī
Lloyd 罗伊德 Luó Yī dé
Lluç 鲁斯 Lǔ sī
Llúcia 露茜芽 Lù xī yá
Lluis 乌伊斯 Wū Yī sī
Lluis 路易斯 Lù yì sī
Lluisa 露易萨 Lù yì sà
Llura 露拉 Lù lā
Loan 罗安 Luó ān
Loana 罗安娜 Luō ān nà
Loane 罗安 Luó ān
Loanne 劳安 Láo ān
Loeva 罗伊娃 Luó Yī wá
Logan 露甘 Lòu gān
Loghan 露甘 Lòu gān
Lohane 罗安 Luó ān
Lohann 罗安 Luó ān
Lohith 罗伊斯 Luó Yī sī
Loïc 罗伊克 Luō yī kè
Loïca 罗伊卡 Luó yī kǎ
Loick 罗伊克 Luō yī kè
Loida 洛伊达 Luò yī dá
Loïs 罗伊丝 Luō yī sī
Lola 罗拉 Luō lā
Lolita 洛丽塔 Luò lí tǎ
Lolly 洛丽 Luò lì
Lorea 罗蕾娅 Luó lěi yà
Loredana 萝蕾丹娜 Luó lěi dān nà
Lorelei 罗勒莱 Luó lè lái
Loreley 洛乐雷 Luò lè léi
Lorena 洛雷纳 Luò léi nà
Lorene 劳伦 Láo lún
Lorenz 罗兰兹 Luó lán zī
Lorenzo 劳伦佐 Láo lún zuǒ
Loreto 洛雷托 Luò léi tuō
Lorette 罗瑞德 Luó ruì dé
Lorette 劳蕾特 Láo lěi tè
Lorian 劳里昂 Láo lǐ áng
Loriane 劳丽安 Láo lí ān
Lorianne 劳丽安 Láo lí ān
Lorie 劳丽 Láo lí
Lorik 罗里克 Luó lǐ kè
Lorin 罗林 Luó lín
Lorine 罗琳 Luó lín
Loris 罗利斯 Luó lì sī
Lorna 罗尔哪 Luó ěr nǎ
Lorraine 劳蕾娜 Láo lěi nà
Lorriane 劳丽安 Láo lí ān
Loryce 劳丽丝 Láo lì sī
Loryn 罗琳 Luó lín
Lotfi 罗德费 Luó dé Fèi
Lothaire 罗泰荷 Luó tài hé
Lou
Louane 路安 Lù ān
Louella 璐尔拉 Lù ěr lā
Louie 路易 Lù yì
Louis 路易 Lù yì
Louis-Philippe 路易·菲力浦 Lù yì fēi lì pǔ
Louisa 路易莎 Lù yì shā
Louise 路易丝 Lù yì sī
Louisette 路易丝特 Lù yì sī tè
Louisi 露伊茜 Lù Yī xī
Louka 卢卡 Lú kǎ
Louloua 露露阿 Lù lù ā
Louna 露娜 Lù nà
Louniz 卢尼斯 Lú ní sī
Loup
Lourdes 洛德斯 Luò dé sī
Lourenço 劳伦西奥 Láo lún loxī ào
Louwana 露瓦哪 Lù wǎ nǎ
Lowen 罗文 Luó wén
Lowri 萝莉 Luó lì
Loyce 罗伊丝 Luó yī sī
Lu Mei 鲁梅 Lǔ Méi
Lua 露娃 Lù wá
Luan 露安 Lù ān
Luana 露娜 Lù nà
Luandreo 鸾德雷奥 Luán dé léi ào
Luanie 露安妮 Lù ān nī
Luanna 露安娜 Lù ān nà
Luara 露阿拉 Lù Ā lā
Luba 露巴 Lù Bā
Lubin 吕彬 Lǚ bīn
Luc 吕克 Lǚ kè
Luca 卢卡 Lú kǎ
Lucas 卢卡 Lú kǎ
Lucas 卢卡斯 Lú kǎ sī
Luce 吕丝 Lǚ sī
Lucelia 露瑟莉娅 Lù sè lì yà
Lucero 卢瑟罗 Lú sè luó
Lucette 吕塞特 Lǚ sāi tè
Luci 卢西 Lú xī
Lúcia 露茜娅 Lù xī yà
Luciana 卢西亚娜 Lú xī yà nà
Luciane 露西安 Lù xī ān
Luciano 卢西亚诺 Lú xī yà nuò
Lucie 露西 Lù xī
Lucien 吕西安 Lǚ xī ān
Luciene 露贤 Lù xián
Lucienne 露茜恩 Lù xī ēn
Lucila 卢西拉 Lú xī lā
Lucile 露西儿 Lù xī er
Lucília 露茜丽娅 Lù xī lì yà
Lucille 露西儿 Lù xī ér
Lucinda 卢新达 Lú Xīn dá
Lucine 吕芯 Lǚ xīn
Lúcio 卢西奥 Lú xī ào
Luckas 卢卡斯 Lú kǎ sī
Lucrèce 吕克蕾丝 Lǚ kè lěi sī
Lucrecia 琉璃希娅 Liú lí xī yà
Lucy 露西 Lù xī
Ludger 鲁德戈 Lǔ dé gē
Ludim 陆丁 Lù dīng
Ludivine 吕蒂文 Lǚ dì wén
Ludmila 卢德米拉 Lú dé mǐ lā
Ludmillia 露特米娅 Lù tè mǐ yà
Ludovic 吕多维克 Lǚ duō wéi kè
Ludwig 路德维希 Lù dé wéi xī
Ludwina 吕德威娜 Lǚ dé Wēi nà
Ludwing 陆德温 Lù dé wēn
Luella 露尔拉 Lù ěr lā
Luigi 路易吉 Lù yì jí
Luis 路易斯 Lù yì sī
Luisa 路易莎 Lù yì shā
Luisja 路易夏 Lù yì xià
Luiz 路易斯 Lù yì sī
Luka 卢卡 Lú kǎ
Luke 卢克 Lú kè
Lula 露拉 Lù lā
Lulia 露莉娅 Lù lì yà
Luna 璐娜 Lù nà
Lurdes 露尔黛丝 Lù ěr dài sī
Luz 卢斯 Lú sī
Luzia 露茜娅 Lù xī yà
Luzie 露谢 Lù Xiè
Ly
Lydia 莉蒂娅 Lì dì yà
Lydie 莉蒂 Lì dì
Lyes 埃斯 Aī sī
Lygia 莉吉娅 Lì jí yà
Lyla 莉拉 Lì lā
Lylie 莉莉 Lì lì
Lylo 利鲁 Lì lǔ
Lylou 莉露 Lì Lù
Lynda 琳达 Lín dá
Lyne Lín
Lynette 丽奈特 Lì nài té
Lynn Lín
Lynne Lín
Lys 莉丝 Lì sī
Lysa 丽莎 Lì shā
Lysane 莉叁 Lì sān
Lysange 丽桑日 Lí sāng rì
Lysann 丽珊 Lì shān
Lyséa 莉瑟阿 Lì sè ā
Lysiane 莉西安 Lì xī ān
Lysianne 莉西安 Lì xī ān
Lærke 莱克 Lái kè
Maaike 玛艾克 Mǎ ài kè
Mabel 玛贝 Mǎ Bèi
Mabety 玛贝蒂 Mǎ Bèi dì
Macarena 马卡乐娜 Mǎ kǎ lè nà
Macario 马卡利奥 Mǎ kǎ lì ào
Macedo 马塞多 Mǎ Sāi duō
Macha 玛莎 Mǎ shā
Maciej 马切 Mǎ qiē
Maciel 马希尔 Mǎ xī ěr
Madalena 玛达蕾娜 Mǎ dá lěi nà
Maddison 马蒂森 Mǎ dì sēn
Maddy 玛迪 Mǎ dí
Madeleine 玛德琳 Mǎ dé lín
Madeline 玛德琳 Mǎ dé lín
Madinina 玛蒂妮娜 Mǎ dì nī nà
Madison 麦迪逊 Mài dí xùn
Madisson 玛迪笋 Mǎ dí sǔn
madisson 马迪松 Mǎ dí sōng
Madly 玛德丽 Mǎ dé lì
Mae Méi
Maël 马尔 Mǎ ěr
Maëlann 玛伊兰 Mǎ yī lán
Maelia 玛艾娅 Mǎ ài yà
Maëline 玛艾琳 Mǎ ài lín
Maëlla 玛艾拉 Mǎ ài lā
Maëlle 玛艾尔 Mǎ ài ěr
Maëly 玛艾丽 Mǎ ài lí
Maëlys 玛艾丽丝 Mǎ ài lí sī
Maëlyss 玛艾丽丝 Mǎ ài lí sī
Maéna 玛艾娜 Mǎ ài nà
Maeva 玛伊瓦 Mǎ yī wǎ
Maeve 玛伊芙 Mǎ yī fú
Mafalda 玛法尔达 Mǎ fǎ ěr dá
Magali 麦格丽 Mài gé lí
Magalie 麦格丽 Mài gé lì
Magaly 麦格丽 Mài gé lí
Magatte 马卡特 Mǎ kǎ tè
Magdalena 玛格达雷娜 Mǎ gé dá léi nà
Magdalena 玛格达蕾娜 Mǎ gé dá lěi nà
Magdalène 玛格达雷恩 Mǎ gé dá léi ēn
Magella 玛捷拉 Mǎ jí lā
Maggy 玛吉 Mǎ jí
Magnolia 木兰 Mù lán
Magnus 马格努斯 Mǎ gé nǔ sī
Maguelone 玛克愣 Mǎ kè lèng
Maguy 玛吉 Mǎ jí
Maha 马阿 Mǎ ā
Mahé 玛艾 Mǎ Aì
Mahée 玛艾 Mǎ Aì
Mahélie 玛艾莉 Mǎ ài lì
Mahfooz 马夫斯 Mǎ fū sī
Mahyna 玛依娜 Mǎ yī nà
Maï Mài
Maia 玛雅 Mǎ yǎ
Maiara 玛娅拉 Mǎ yà lā
Maik 麦克 Mài kè
Maïka 玛伊卡 Mǎ Yī Kǎ
Maike 麦克 Mài kè
Maïlis 麦丽斯 Mài lí sī
Mailis 玛伊莉丝 Mǎ yī lì sī
Maïly 玛伊莉 Mǎ yī lì
Maïlys 玛伊丽丝 Mǎ yī lì sī
Maïna 玛依娜 Mǎ yī nà
Maireni 麦蕾妮 Mài lěi nī
Maitane 麦达内 Mài dá nèi
Maïté 玛伊泰 Mǎ yī tài
Maiwen 玛伊雯 Mǎ yī wén
Maïwenn 玛伊雯 Mǎ yī wén
Majid 马吉德 Mǎ jí dé
Makkoo 马库 Mǎ Kù
Makoto 马科特 Mǎ Kē tè
Malak 马拉克 Mǎ lā kè
Malaury 玛罗丽 Mǎ luó lì
Malcolm 马尔科姆 Mǎ ěr kē mǔ
Malek 马莱克 Mǎ lái kè
Malena 玛蕾娜 Mǎ lěi nà
Malha 玛尔哈 Mǎ ěr Hā
Malia 玛丽亚 Mǎ lì yà
Malik 马里克 Mǎ lǐ kè
Malika 玛丽卡 Mǎ lí kǎ
Mallaury 玛劳丽 Mǎ Láo lì
Mallorie 玛罗丽 Mǎ luó lì
Mallory 玛罗丽 Mǎ luó lì
Malo 马罗 Mǎ luó
Malorie 玛罗丽 Mǎ luó lì
Malory 玛罗丽 Mǎ luó lì
Malou 玛璐 Mǎ Lù
Malvina 玛尔维娜 Mǎ ěr wéi nà
Maly 玛丽 Mǎ lì
Malysia 玛丽茜亚 Mǎ lì xī yà
Mamadou 马马杜 Mǎ mǎ dù
Mana 玛娜 Mǎ nà
Manaele 玛娜艾尔 Mǎ nà Aì ěr
Manaf 马纳夫 Mǎ nà fū
Mandy 曼蒂 Màn dì
Manel 马内 Mǎ nèi
Manfred 曼弗雷德 Màn Fú léi dé
Manhattan 马纳丹 Mǎ nà Dān
Mani 玛妮 Mǎ nī
Manoel 马诺埃 Mǎ nuò āi
Manolo 马诺罗 Mǎ nuò luó
Manon 玛侬 Mà nóng
Manouk 玛努克 Mǎ nǔ kè
Manu 马努 Mǎ nǔ
Manuel 曼努埃尔 Màn nǔ āi ěr
Manuela 玛努薇拉 Mǎ nǔ wēi lā
Maoline 猫琳 Māo lín
Mar 马尔 Mǎ r
Mara 玛拉 Mǎ lā
Marc 马克 Mǎ kè
Marc-Antoine 马尔康托万 Mǎ ěr kāng tuō wàn
Marc-Olivier 马克·奥利维耶 Mǎ kè ào lì wéi yē
Marçal 马尔沙 Mǎ ěr Shā
Marceau 马尔索 Mǎ ěr suǒ
Marcel 马塞尔 Mǎ sāi er
Marcela 马塞拉 Mǎ sāi lā
Marceline 玛尔瑟琳 Mǎ ěr sè lín
Marcelino 马尔塞利诺 Mǎ ěr sāi lì nuò
Marcella 玛尔瑟拉 Mǎ ěr sè lā
Marcelle 玛莎尔 Mǎ shā er
Marcelo 马塞洛 Mǎ sāi luò
Márcia 玛茜娅 Mǎ xī yà
Marcia 马尔西亚 Mǎ ěr xī yà
Marcie 玛茜 Mǎ xī
Marcilene 玛茜莲 Mǎ xī lián
Marcin 马尔亲 Mǎ ěr qīn
Márcio 马尔希奥 Mǎ ěr xī ào
Marcio 马尔西欧 Mǎ ěr xī Oū
Marco 马尔寇 Mǎ ěr kòu
Marconi 马尔科尼 Mǎ ěr Kē ní
Marcos 马科斯 Mǎ kē sī
Marcus 马尔库斯 Mǎ ěr kù sī
Mareike 马海克 Mǎ Hǎi kè
Marek 马雷克 Mǎ léi kè
Marella 玛蕾拉 Mǎ lěi lā
Margaret 玛格丽特 Mǎ gé lí té
Margareth 玛格蕾斯 Mǎ gé lèi sī
Margareth 玛格蕾特 Mǎ gé lèi té
Margarida 玛嘉莉达 Mǎ jiā lì dá
Margarita 马格利塔 Mǎ gé lì tǎ
Margaux 玛歌 Mǎ gē
Margie 玛姬 Mǎ jī
Margot 玛歌 Mǎ gē
Marguerite 玛格丽特 Mǎ gé lí té
Mari 马里 Mǎ lǐ
Mari-Ange 玛丽昂日 Mǎ lì áng rì
Maria 玛丽亚 Mǎ lì yà
Maria-Luiza 玛丽亚露易萨 Mǎ lì yà Lù yì sà
Maria-Manuela 玛丽亚玛努薇拉 Mǎ lì yà Mǎ nǔ wēi lā
Mariam 玛里安 Mǎ lǐ ān
Marian 玛丽安 Mǎ lì ān
Mariana 玛丽安娜 Mǎ lì ān nà
Mariane 玛丽安 Mǎ lì ān
Marianna 玛丽安娜 Mǎ lì ān nà
Marianne 玛丽安 Mǎ lì ān
Mariannick 玛丽亚妮克 Mǎ lì yà nī kè
Mariano 玛丽亚诺 Mǎ lì yà nuò
Maribel 马里韦尔 Mǎ lǐ wéi r
Maricarmen 马丽卡门 Mǎ lì kǎ mén
Maricel 玛丽赛 Mǎ lì sài
Maricielo 马里谢罗 Mǎ lǐ xiè luó
Maricruz 马里克鲁斯 Mǎ lǐ kè lǔ sī
Marie 玛丽 Mǎ lì
Marie-Andrée 玛丽·安德蕾 Mǎ lì ān dé lěi
Marie-Ange 玛丽·昂日 Mǎ lì áng rì
Marie-Anne 玛丽·安 Mǎ lì ān
Marie-Antoinette 玛丽·安托瓦内特 Mǎ lì ān tuō wǎ nèi tè
Marie-Chantale 玛丽·尚塔尔 Mǎ lì Shàng tǎ ěr
Marie-Charlotte 玛丽·夏绿蒂 Mǎ lì Xià lǜ dì
Marie-Christine 玛丽·克莉斯婷 Mǎ lì kè lì sī tíng
Marie-Claude 玛丽·克劳德 Mǎ lì kè láo dé
Marie-Ève 玛丽·艾芙 Mǎ lì ài fú
Marie-Florentine 玛丽·弗劳杭汀 Mǎ lì Fú Láo háng tīng
Marie-France 玛丽·弗朗丝 Mǎ lì Fú lǎng sī
Marie-Françoise 玛丽·弗朗索瓦丝 Mǎ lì fú lǎng suǒ wǎ sī
Marie-Hélène 玛丽·伊莲 Mǎ lì yī lián
Marie-Jeanne 玛丽·让娜 Mǎ lì ràng nà
Marie-Josée 玛丽·乔西 Mǎ lì qiáo xī
Marie-Laure 玛丽·劳尔 Mǎ lì láo ěr
Marie-Line 玛丽·琳 Mǎ lì lín
Marie-Neige 玛丽·内日 Mǎ lì nèi rì
Marie-Noël 玛丽·诺尔 Mǎ lì uò ěr
Marie-Océanne 玛丽·奥赛安 Mǎ lì ào sài ān
Marie-Paule 玛丽·宝 Mǎ lì Bǎo
Marie-Pier 玛丽·皮尔 Mǎ lì pí ěr
Marie-Reine 玛丽·蕾娜 Mǎ lì lěi nà
Marie-Soleil 玛丽·苏蕾 Mǎ lì sū lěi
Marie-Sophie 玛丽·苏菲 Mǎ lì sū fēi
Marie-Thérèse 玛丽·特蕾丝 Mǎ lì tè lěi sī
Marieke 玛丽克 Mǎ lì kè
Mariela 马列拉 Mǎ liè lā
Marielle 玛丽尔 Mǎ lì ěr
Marielli 玛列丽 Mǎ liè lì
Mariette 玛丽埃特 Mǎ lí āi té
Marije 玛丽荷 Mǎ lì hé
Marika 玛丽卡 Mǎ lì kǎ
Mariko 玛丽古 Mǎ lì gǔ
Marilene 玛丽莲 Mǎ lì lián
Marilia 玛丽丽娅 Mǎ lì lì yà
Marilie 玛里丽 Mǎ lǐ lì
Marilina 马里利纳 Mǎ lǐ lì nà
Marilou 玛丽璐 Mǎ lí lù
Mariluz 马里卢斯 Mǎ lǐ lú sī
Marilyne 玛丽琳 Mǎ lì lín
Marimar 马里马尔 Mǎ lǐ mǎ r
Marina 玛丽娜 Mǎ lì nà
Marine 玛琳 Mǎ lín
Mário 马里奥 Mǎ lǐ ào
Mariola 玛丽欧拉 Mǎ lì ōu lā
Marion 玛丽昂 Mǎ lì áng
Mariona 玛柳娜 Mǎ liǔ nà
Marisa 玛丽莎 Mǎ lí shā
Marisela 玛丽塞拉 Mǎ lì sāi lā
Marisol 玛丽索 Mǎ lì suǒ
Maritxu 玛丽楚 Mǎ lì chǔ
Maritza 马利特萨 Mǎ lì tè sà
Marius 马里乌斯 Mǎ lǐ wū sī
Mariusz 马柳什 Mǎ liǔ shí
Mariza 玛丽萨 Mǎ lì sà
Marjana 玛尔佳娜 Mǎ ěr jiā nà
Marjolaine 玛乔莲 Mǎ qiáo lián
Marjorie 玛乔丽 Mǎ qiáo lì
Mark 马克 Mǎ kè
Marko 马尔克 Mǎ ěr kè
Markus 马尔酷斯 Mǎ ěr kù sī
Marleide 玛尔蕾德 Mǎ ěr lěi dé
Marlen 马莱因 Mǎ lái yīn
Marlene 玛琳 Mǎ lín
Marline 玛尔琳 Mǎ ěr lín
Marloes 马尔露斯 Mǎ ěr Lù sī
Marlon 马愣 Mǎ lèng
Marluce 马尔鲁斯 Mǎ ěr lǔ sī
Marly 玛尔丽 Mǎ ěr lì
Marose 玛罗丝 Mǎ luó sī
Marshall 马歇尔 Mǎ xiē ěr
Marta 玛尔塔 Mǎ ěr tǎ
Martha 玛莎 Mǎ shā
Martha 玛尔塔 Mǎ ěr tǎ
Martí 马尔丁 Mǎ ěr dīng
Martial 马尔西亚 Mǎ ěr xī yà
Martin 马丁 Mǎ dīng
Martina 马蒂纳 Mǎ dì nà
Martine 玛婷 Mǎ tíng
Martinez 马丁内兹 Mǎ dīng nèi zī
Martinho 马尔提诺 Mǎ ěr tí nuò
Marussia 玛湖茜娅 Mǎ hú xī yà
Marvin 马文 Mǎ wén
Marwan 马尔万 Mǎ ěr wàn
Mary 玛丽 Mǎ lì
Mary-Lou 玛丽·璐 Mǎ lí lù
Maryam 玛尔耶姆 Mǎ ěr yē mǔ
Maryane 玛丽安 Mǎ lì ān
Maryanne 玛丽安 Mǎ lì ān
Maryeve 玛丽伊夫 Mǎ lì Yī fū
Marylène 玛丽蕾娜 Mǎ lì lěi nà
Marylia 玛丽丽娅 Mǎ lì lì yà
Marylin 玛丽琳 Mǎ lì lín
Marylise 玛丽丽丝 Mǎ lí lí sī
Marylka 玛丽尔卡 Mǎ lì ěr Kǎ
Marynes 玛丽内斯 Mǎ lì nèi sī
Maryse 玛丽丝 Mǎ lí sī
Maryse 马瑞赛 Mǎ ruì sài
Maryvonne 玛丽冯 Mǎ lì féng
Matéa 玛特阿 Mǎ tè Ā
Matéo 马特欧 Mǎ tè ōu
Mateu 马泰奥 Mǎ Tài ào
Mateus 马泰乌斯 Mǎ tài wū sī
Matheo 马泰奥 Mǎ Tài ào
Matheus 马泰乌斯 Mǎ Tài Wū sī
Mathias 马提亚斯 Mǎ tí yǎ sī
Mathieu 马修 Mǎ xiū
Mathieu 玛蒂厄 Mǎ dì è
Mathiew 马修 Mǎ xiū
Mathilda 玛蒂尔达 Mǎ dì ěr dá
Mathilde 玛蒂尔德 Mǎ dì ěr dé
Mathis 玛希斯 Mǎ xī sī
Mathis 马蒂斯 Mǎ dì sī
Mathy 马蒂 Mǎ dì
Matias 马蒂亚斯 Mǎ dì yà sī
Matilde 马蒂尔德 Mǎ dì rdé
Matisse 马蒂斯 Mǎ dì sī
Matrika 玛特丽卡 Mǎ té lí kǎ
Matt 马特 Mǎ té
Mattéo 马特奥 Mǎ tè ào
Mattheo 马特奥 Mǎ tè ào
Matthew 马修 Mǎ xiū
Matthias 马提亚斯 Mǎ tí yà sī
Matthieu 玛蒂厄 Mǎ dì è
Mattis 马蒂斯 Mǎ dì sī
Matty 马迪 Má dí
Maud 茉德 Mò dé
Maude 茉德 Mò dé
Maura 毛拉 Máo lā
Maurad 莫哈德 Mò hā dé
Maurane 茉兰 Mò lán
Mauranne 莫尔安 Mò ěr ān
Maureen 穆琳 Mù lín
Maurice 莫利斯 Mò lì sī
Mauricette 莫里赛特 Mò lǐ sài té
Maurici 茂利西 Mào lì xī
Mauricio 毛里西噢 Máo lǐ xī ō
Maurine 莫琳 Mò lín
Maurizio 毛里齐奥 Máo lǐ qí ào
Mauro 茂罗 Mào luó
Maverick 马维利科 Mǎ wéi lì Kē
Max 马克斯 Mǎ kè sī
Maxance 马克桑斯 Mǎ kè sāng sī
Maxence 马克桑斯 Mǎ kè sāng sī
Maxi 马克西 Mǎ kè xī
Maxim 马克辛 Mǎ kè xīn
Maxima 马克西马 Mǎ kè xī mǎ
Maxime 马克西姆 Mǎ kè xī mǔ
Maximiano 马克西米阿诺 Mǎ kè xī mǐ ā nuò
Maximilian 马克西迷恋 Mǎ kè xī mí liàn
Maximiliano 马西米利亚诺 Mǎ xī mǐ lì yà nuò
Maximilien 马克西米利恩 Mǎ kè xī mǐ lì ēn
Maximilyam 马克西米利阿姆 Mǎ kè xī mǐ lì Ā mǔ
Maximino 马克西莫 Mǎ kè xī mò
Maximus 马克思姆斯 Mǎ kè sī mǔ sī
Maxine 玛可欣 Mǎ kě xīn
Maxwell 麦克斯韦 Mài kè sī wéi
May Méi
Maya 玛雅 Mǎ yǎ
Mayana 玛娅娜 Mǎ yà nà
Mayara 玛雅拉 Mǎ Yǎ lā
Maybell 麦贝尔 Mài Bèi ěr
Mayel 马耶尔 Mǎ yē ěr
Mayer 马亚尔 Mǎ yà ěr
Mayleen 梅琳 Méi lín
Maylene 梅莲 Méi lián
Maylène 玛伊莲 Mǎ Yī lián
Mayliss 玛伊莉丝 Mǎ yī lì sī
Maÿliss 玛伊丽丝 Mǎ Yī lì sī
Mayra 迈拉 Mài lā
Mayre 麦勒 Mài lè
Mayte 玛伊泰 Mǎ yī tài
Mazarine 玛莎琳 Mǎ shā lín
Mazen 马森 Mǎ sēn
Małgorzata 毛戈雅塔 Máo gē yǎ tǎ
Meaghan 米甘 Mǐ gān
Mechthild 梅尔提德 Méi ěr tí dé
Meda 梅达 Méi dá
Médéric 梅代里克 Méi dài lǐ kè
Meg 梅格 Méi gé
Mégane 梅甘 Méi gān
Meggie 梅吉 Méi Jí
Méghane 梅甘 Méi gān
Mehane 梅安 Méi ān
Mehdi 梅迪 Méi dí
Mehmet 莫梅特 Mò méi tè
Meik 麦克 Mài kè
Meilin 梅林 Méi lín
Meire 梅尔 Méi ěr
Méjane 梅冄 Méi rǎn
Mejra 梅日拉 Méi rì lā
Mekky 梅吉 Méi Jí
Mel 梅尔 Méi ěr
Mélaine 梅莲 Méi lián
Mélanie 梅兰妮 Méi lán ní
Mélany 梅兰妮 Méi lán nī
Melba 梅尔巴 Méi ěr bā
Melchior 梅尔邱 Méi ěr qiū
Mélia 梅丽娅 Méi lí yà
Melia 美莉芽 Měi lì yá
Méliane 梅莉安 Méi lì ān
Mélina 梅莉娜 Méi lì nà
Melina 梅丽娜 Méi lì nà
Melinda 美莲达 Měi lián dá
Mélinda 梅林达 Méi lín dá
Méline 梅琳 Méi lín
Melissa 梅莉莎 Méi lì shā
Mélissandre 梅莉山大 Méi lì shān dà
Meliza 梅丽萨 Méi lì sà
Mellar 美拉尔 Měi lā ěr
Mellie 美丽 Měi lì
Mélodie 梅洛迪 Méi luò dí
Melody 梅洛迪 Méi luò dí
Meltem 梅特恩 Méi tè ēn
Melvin 梅尔文 Méi ěr wén
Melvyn 梅尔文 Méi ěr wén
Mélys 梅莉丝 Méi lì sī
Melyssa 梅莉莎 Méi lì shā
Mencià 门霞 Mén xiá
Mengual 门古瓦尔 Mén gǔ wǎ ěr
Merça 梅尔萨 Méi ěr sà
Mercè 梅尔塞 Méi rsāi
Mercè 麦萨 Mài sà
Mercedes 梅塞德斯 Méi sāi dé sī
Merche 梅尔赤 Méi ěr chì
Meri 梅丽 Méi lì
Meritxell 梅莉赤尔 Méi lì chì èr
Merouane 梅鲁安 Méi lǔ ān
Merry-Anne 梅丽安 Méi lì ān
Merwan 梅尔万 Méi ěr wàn
Meryem 梅尔耶姆 Méi ěr yē mǔ
Meryl 梅丽尔 Méi lì ěr
Messaline 梅萨琳 Méi sà lín
Messias 梅西亚 Méi xī yà
Messon 麦森 Mài sēn
Mesut 梅苏特 Méi sū tè
Metehan 梅代安 Méi dài ān
Meven 梅文 Méi wén
Mey Méi
Meyer 梅耶尔 Méi yē ěr
Meyling 梅玲 Méi líng
Meyssa 梅萨 Méi sà
Méziane 梅茜安 Méi xī ān
Mia 米娅 Mǐ yà
Micaela 米卡俄拉 Mǐ kǎ é lā
Michael 米卡尔 Mǐ kǎ er
Michael 麦克尔 Mài kè er
Michaela 米凯拉 Mǐ kǎi lā
Michał 米豪 Mǐ háo
Michel 米歇尔 Mǐ xiē er
Michèle 米歇勒 Mǐ xiē lè
Micheline 米舍利娜 Mǐ shě lì nà
Michelle 米歇尔 Mǐ xiē er
Michko 米士科 Mǐ shì kē
Mick 米克 Mǐ kè
Mickaël 米卡尔 Mǐ kǎ ěr
Mickey 米基 Mǐ jī
Mieczysław 米尺斯瓦夫 Mǐ chǐ sī wǎ fū
Miguel 米高 Mǐ gāo
Mihriban 米利班 Mǐ lì bān
Mijal 米哈尔 Mǐ hā ěr
Mijer 米捷尔 Mǐ jié ěr
Miká 米卡 Mǐ kǎ
Mikaël 米卡尔 Mǐ kǎ ěr
Mike 麦克 Mài kè
Miki 米吉 Mǐ jí
Mikou 米酷 Mǐ Kù
Mikołaj 米克艾 Mǐ kè ài
Mikumi 米库米 Mǐ Kù mǐ
Mila 米拉 Mǐ lā
Milagros 米拉格罗斯 Mǐ lā gé luó sī
Miled 米雷德 Mǐ léi dé
Milena 米蕾娜 Mǐ lěi nà
Miley 蜜蕾 Mì lěi
Milia 米丽亚 Mǐ lì yà
Miliana 米利亚娜 Mǐ lì yà nà
Milie 米丽 Mǐ lì
Milita 蜜丽塔 Mì lì tǎ
Milla 蜜拉 Mì lā
Millán 米兰 Mǐ lán
Millie 米粒 Mǐ lì
Millionneli 米柳内丽 Mǐ liǔ nèi lì
Milly 蜜丽 Mì lì
Milo 米罗 Mǐ luó
Milou 米卢 Mǐ lú
Milson 米尔森 Mǐ ěr sēn
Milton 米尔屯 Mǐ ěr tún
Mina 米娜 Mǐ nà
Minea 麦妳娅 Mài nǐ yà
Mini 米妮 Mǐ nī
Minna 米娜 Mǐ nà
Miquel 米凯 Mǐ Kǎi
Miquela 蜜凯拉 Mì Kǎi lā
Mira 米拉 Mǐ lā
Mirana 米哈娜 Mǐ hā nà
Miranda 米朗达 Mǐ lǎng dá
Mireia 米雷娅 Mǐ léi yà
Mireia 蜜蕾娅 Mì lěi yà
Mireille 米雷 Mǐ léi
Mirela 蜜蕾拉 Mì lěi lā
Mirella 米蕾拉 Mǐ lěi lā
Miren 米廉 Mǐ lián
Miriam 米里安 Mǐ lǐ ān
Miris 米莉斯 Mǐ lì sī
Mirka 米尔卡 Mǐ ěr Kǎ
Mirna 米尔纳 Mǐ rnà
Mirose 米罗斯 Mǐ luó sī
Miroslav 米侯斯拉夫 Mǐ hóu sī lā fū
Miroslava 莫罗斯拉瓦 Mò luó sī lā wǎ
Mirosław 米洛斯瓦夫 Mǐ luò sī wǎ fū
Mirya 米莉娅 Mǐ lì yà
Miryan 蜜丽安 Mì lì ān
Mischa 蜜沙 Mì Shā
Mitch 米奇 Mǐ qí
Mitchell 米切尔 Mǐ qiē ěr
Mitzi 密茨 Mì cí
Miuka 米奥卡 Mǐ ào Kǎ
Moana 莫安娜 Mò ān nà
Modesto 莫德斯托 Mò dé sī tuō
Moema 莫埃玛 Mò Aī Mǎ
Moesha 莫艾莎 Mò Aì shā
Mogwai 莫克外 Mò kè wài
Mohamed 穆罕默德 Mò hǎn mò dé
Mohand 莫巷 Mò hàng
Mohcine 墨辛 Mò xīn
Moïra 莫伊拉 Mò Yī lā
Moïse 莫伊斯 Mò yī sī
Moisés 莫伊塞斯 Mò yī sāi sī
Moka 莫卡 Mò Kǎ
Mokhtar 默克塔尔 Mò kè tǎ ěr
Molly 茉莉 Mò lì
Mona 蒙娜 Mēng nà
Moncef 蒙塞夫 Mēng sài fū
Moneefa 莫尼法 Mò ní Fǎ
Monia 莫妮娅 Mò nī yà
Mònica 莫妮卡 Mò nī Kǎ
Mônica 莫尼卡 Mò ní kǎ
Monika 莫尼卡 Mò ní kǎ
Monika 莫妮卡 Mò nī kǎ
Monique 莫尼克 Mò ní kè
Monserrat 蒙塞拉特 Méng sāi lā tè
Monserrat 梦瑟拉 Mèng sè lā
Montse 蒙特塞 Méng tè sāi
Montse 梦慈 Mèng cí
Montserrat 蒙特塞拉特 Méng tè sāi lā tè
Monty 梦蒂 Mèng dì
Mony 莫尼 Mò ní
Morais 莫莱斯 Mò lái sī
Moreen 莫琳 Mò lín
Morena 莫蕾娜 Mò lěi nà
Moreno 莫雷诺 Mò léi nuò
Morgan 摩根 Mó gēn
Morgane 莫尔甘 Mò ěr gān
Morissette 莫里赛特 Mò lǐ sài té
Morris 莫里斯 Mò lǐ sī
Mos 茅斯 Máo sī
Moses 摩西 Mó xī
Mouhamad 穆哈马德 Mù hā mǎ dé
Mouloud 穆鲁德 Mù lǔ dé
Mouna 穆娜 Mù nà
Moune 穆恩 Mù ēn
Mounir 穆尼尔 Mù ní ěr
Moura 穆拉 Mù lā
Mourad 穆哈德 Mù hā dé
Mous 穆斯 Mù sī
Moustafa 穆斯塔法 Mù sī tǎ fǎ
Muhammad 穆罕默德 Mù hǎn mò dé
Muhib 穆易贝 Mù yì Bèi
Murat 穆拉 Mù lā
Muriel 穆丽尔 Mù lí er
Murielle 穆丽尔 Mù lí er
Mustafa 穆斯塔法 Mù sī tǎ fǎ
Mustapha 穆斯塔法 Mù sī tǎ fǎ
Myhan 蜜安 Mì ān
Myléna 米蕾娜 Mǐ lěi nà
Mylène 米莲 Mǐ lián
Myriam 米里安 Mǐ lǐ ān
Myris 米莉丝 Mǐ lì sī
Myrtille 米尔缇 Mǐ èr tí
Nabiha 娜比奤 Nà bǐ tǎi
Nabil 纳比尔 Nà bǐ ěr
Nabila 娜碧拉 Nà bì lā
Nacho 纳稠 Nà chóu
Nacim 纳西姆 Nà xī mǔ
Nada 纳达 Nà dá
Nadège 娜德日 Nà dé rì
Nadhem 纳德姆 Nà dé mǔ
Nadia 娜迪娅 Nà dí yà
Nadina 纳迪娜 Nà dí nà
Nadine 娜丁 Nà dīng
Nadir 纳蒂尔 Nà dì ěr
Nadja 娜蒂娅 Nà dì yà
Nadjie 娜杰 Nà jié
Nadjma 纳杰玛 Nà Jié Mǎ
Nado 纳多 Nà duō
Nadya 娜迪娅 Nà dí yà
Nael 纳尔 Nà ěr
Naëlle 娜艾尔 Nà ài ěr
Naéva 娜艾瓦 Nà ài wǎ
Nahin 纳因 Nà yīn
Nahomi 纳欧米 Nà ōu mǐ
Nahuel 纳乌艾 Nà wū ài
Naïm 娜伊姆 Nà Yī mǔ
Naïma 娜伊玛 Nà yī mǎ
Nais 纳伊斯 Nà Yī sī
Najat 纳贾特 Nà jiǎ tè
Najeeba 娜吉巴 Nà Jí Bā
Najim 纳吉姆 Nà jí mǔ
Nala 娜拉 Nà lā
Nalisa 娜丽嘉 Nà lì Jiā
Nallely 娜蕾莉 Nà lěi lì
Nancy 南茜 Nán xī
Nando 南多 Nán duō
Nano 纳诺 Nà nuò
Nanou 纳努 Nà nǔ
Naomi 纳奥米 Nà ào mǐ
Naomie 纳奥米 Nà ào mǐ
Naomy 纳奥米 Nà ào mǐ
Napoléon 拿破仑 Ná pò lún
Napoli 拿破里 Ná pò lǐ
Narcís 纳尔希斯 Nà ěr xī sī
Narciso 纳西索 Nà xī suǒ
Nardine 纳尔丁 Nà ěr dīng
Naredo 纳雷多 Nà léi duō
Nareme 娜蕾梅 Nà lěi Méi
Narlla 娜尔拉 Nà ěr lā
Nassim 纳西姆 Nà xī mǔ
Nassira 纳西哈 Nà xī hā
Nastassja 娜斯塔加 Nà sī tǎ jiā
Nata 娜塔 Nà tǎ
Natacha 娜塔莎 Nà tǎ shā
Natalia 娜塔莉娅 Nà tǎ lì yà
Natalia 娜塔丽亚 Nà tǎ lì yà
Natalie 娜塔莉 Nà tǎ lì
Natalina 娜塔丽娜 Nà tǎ lì nà
Natalja 娜塔莉娅 Nà tǎ lì yà
Natanael 纳塔纳埃 Nà tǎ nà āi
Natascha 娜塔莎 Nà tǎ shā
Natasha 娜塔莎 Nà tǎ shā
Nath 娜特 Nà tè
Nathália 娜塔莉娅 Nà tǎ lì yà
Nathalie 娜塔丽 Nà tǎ lì
Nathaly 娜塔莉 Nà tǎ lì
Nathan 内森 Nèi sēn
Nathan 纳唐 Nà táng
Nathanaël 纳塔纳尔 Nà tǎ nà ěr
Nathaniel 纳坦耶 Nà tǎn yē
Natius 内袖斯 Nèi xiù sī
Natividad 纳蒂维达德 Nà dì wéi dá dé
Natividade 圣诞 Shèng dàn
Nausicaa 诺茜卡 Nuò xī Kǎ
Navy 纳威 Nà Wēi
Nawal 娜娃尔 Nà wá ěr
Nawale 娜娃尔 Nà wá ěr
Nawelle 娜维尔 Nà wéi ěr
Nayadet 娜娅黛特 Nà yà dài tè
Nayara 娜娅拉 Nà yà lā
Nayely 娜叶丽 Nà yè lì
Nayla 娜伊拉 Nà Yī lā
Nayra 耐拉 Nài lā
Nazaire 纳泽尔 Nà zé ěr
Nazarena 纳萨雷纳 Nà sà léi nà
Naziah 娜霞 Nà xiá
Nazim 纳西姆 Nà xī mǔ
Neala 妮拉 Nī lā
Neel 尼尔 Ní ěr
Neele 内莉 Nèi lì
Neftalí 内弗塔莉 Nèi fú tǎ lì
Nego 内格 Nèi gé
Néhémie 内艾米 Nèi ài mǐ
Neige 内日 Nèi rì
Neil 尼尔 Ní ěr
Neila 内拉 Nèi lā
Nele 内勒 Nèi lè
Nélie 内丽 Nèi lì
Nelly 内丽 Nèi lì
Nelson 尼尔森 Ní ěr sēn
Nenou 内努 Nèi nǔ
Néo 尼欧 Ní ōu
Nerea 内雷亚 Nèi léi yà
Nerí 内莉 Nèi lì
Neriman 内利曼 Nèi lì màn
Nerina 内莉娜 Nèi lì nà
Nesrin 内斯林 Nèi sī lín
Nesrine 内斯林 Nèi sī lín
Nessrine 内斯琳 Nèi sī lín
Nestor 内斯特 Nèi sī tè
Netuno 内图诺 Nèi tú nuò
Neus 内务斯 Nèi wù sī
Neus 内武斯 Nèi wǔ sī
Neusa 乃萨 Nǎi sà
Neuza 哪吒 Nǎ Zhà
Neves 内维丝 Nèi wéi sī
Neville 内维尔 Nèi wéi ěr
Nevine 内文 Nèi wén
Nia 妮娅 Nī yà
Niall 奶尔 Nǎi ěr
Niamh 妮娅姆 Ní yà mǔ
Nic 尼克 Ní kè
Nicholas 尼古拉斯 Ní gǔ lā sī
Nick 尼克 Ní kè
Nico 尼克 Ní kè
Nicodème 尼克戴姆 Ní kè dài mǔ
Nicodemo 尼克德莫 Ní kè dé mò
Nicolae 尼克莱 Ní kè lái
Nicolas 尼克拉 Ní kè lā
Nicolas 尼古拉斯 Ní gǔ lā sī
Nicolau 尼克劳 Ní kè láo
Nicolau 尼科拉 Ní Kē lā
Nicole 尼科尔 Ní kē ěr
Nídia 妮蒂娅 Nī dì yà
Nidio 尼迪奥 Ní dí ào
Nieves 涅韦斯 Niè wéi sī
Nijah 妮扎 Nī zhā
Nika 妮卡 Nī Kǎ
Nikita 尼琦塔 Ní qí tǎ
Niklas 尼克拉斯 Ní kè lā sī
Niko 尼克 Ní kè
Nil 尼尔 Ní ěr
Nils 尼尔斯 Ní ěr sī
Nilson 尼尔森 Ní ěr sēn
Nilton 内屯 Nèi tún
Nilza 妮尔萨 Nī ěr sà
Nima 妮玛 Nī mǎ
Nina 妮娜 Ní nà
Ning Níng
Nini 妮妮 Nī nī
Nino 尼诺 Ní nuò
Ninon 妮侬 Nī nóng
Nirmal 尼尔玛尔 Ní ěr Mǎ ěr
Nisana 妮萨娜 Nī sà nà
Nishil 尼希尔 Ní xī ěr
Nishta 妮什塔 Nī shí tǎ
Nitzia 妮吉娅 Nī jí yà
Niura 妮奥拉 Nī ào lā
Nivel 尼维 Ní wéi
Nizar 尼扎尔 Ní zā ěr
Noa 诺阿 Nuò ā
Noah 诺阿 Nuò ā
Noam 诺阿姆 Nuò ā mǔ
Noan 诺昂 Nuò áng
Nobre 诺布雷 Nuò Bù léi
Noé 诺伊 Nuò yī
Noel 诺尔 Nuò ěr
Noël 诺埃 Nuò āi
Noelia 诺埃利亚 Nuò āi lì yà
Noélie 诺尔丽 Nuò ěr lì
Noëlla 诺尔拉 Nuò ěr lā
Noelle 诺尔 Nuò ěr
Noëllie 诺尔丽 Nuò ěr lì
Noemi 诺诶米 Nuò mǐ
Noémie 诺米 Nuò mǐ
Nolan 诺兰 Nuò lán
Nolitza 诺莉扎 Nuò lì zā
Nollan 诺兰 Nuò lán
Nolwenn 诺尔文 Nuò ěr wén
Noonan 努南 Nǔ nán
Nora 诺拉 Nuò lā
Norah 诺拉 Nuò lā
Norbert 诺伯特 Nuò bó té
Norbert 诺尔贝 Nuò ěr bèi
Norberto 诺韦尔托 Nuò wéi rtuō
Nordahl 诺尔达 Nuò ěr dá
Nordhal 诺尔达 Nuò ěr dá
Noreen 诺琳 Nuò lín
Nori 诺丽 Nuò lì
Norien 诺里恩 Nuò lǐ ēn
Norma 诺尔玛 Nuò rmǎ
Normand 诺曼德 Nuò màn dé
Normand 诺曼 Nuò màn
Noshua 诺舒阿 Nuò shū ā
Nousseyba 努赛笆 Nǔ sài bā
Nubia 女碧亚 Nǚ bì yà
Nuno 努诺 Nǔ nuò
Nuria 纽莉娅 Niǔ lì yà
Núria 努莉芽 Nǔ lì yá
Nuwa 女娲 Nǚ wā
Nyall 尼亚尔 Ní yà ěr
Nyhéma 妮爱玛 Nī Aì Mǎ
Nyurka 妞尔卡 Niū ěr Kǎ
Oana 欧安娜 Oū ān nà
Obdulio 奥夫杜略 Aò fū dù lüè
Océane 奥赛安 Aò sài ān
Océanne 奥赛安 Aò sài ān
Octave 奥克塔夫 Aò kè tǎ fū
Octaviano 奥克塔维亚诺 Aò kè tǎ wéi yà nuò
Octavio 奥克塔维奥 Aò kè tǎ wéi ào
Odaly 奥达利 Aò dá lì
Odeline 奥德琳 Aò dé lín
Odenir 欧德尼 Oū dé ní
Odete 奥黛特 Aò dài té
Odette 奥黛特 Aò dài té
Odile 欧迪勒 Oū dí lè
Odón 奥东 Aò dōng
Odoric 奥多利克 Aò duō lì kè
Ofelia 奥费莉亚 Aò fèi lì yà
Ofélia 欧菲莉娅 Oū fēi lì yà
Oihana 奥伊安娜 Aò Yī ān nà
Oili 奥伊丽 Aò Yī lì
Oisin 瓦心 Wǎ xīn
Oksana 奥格萨娜 Aò gé sà nà
Olavo 欧拉维奥 Oū lā wéi ào
Olegario 奥莱加里奥 Aò lái jiā lǐ ào
Oleguer 奥雷戈 Aò léi gē
Olga 奥尔加 Aò ěr jiā
Olgerta 欧勒格尔塔 Oū lè gé ěr tǎ
Olive 奥利维 Aò lì wéi
Oliveira 奥利维拉 Aò lì wéi lā
Oliver 奥利弗 Aò lì fú
Oliverio 奥利维里奥 Aò lì wéi lǐ ào
Olivette 奥利维特 Aò lì wéi tè
Olivia 奥利维亚 Aò lì wéi yà
Olívia 欧莉维娅 Oū lì wéi yà
Olivier 奥利维耶 Aò lì wéi yē
Olivio 奥利维奥 Aò lì wéi ào
Olja 奥娅 Aò yà
Olkan 奥坎 Aò Kǎn
Olli 奥利 Aò lì
Ollivier 奥利维耶 Aò lì wéi yē
Omar 奥马尔 Aò mǎ ěr
Ombeline 昂贝琳 Áng bèi lín
Ombline 昂贝琳 Áng bèi lín
Ona 奥纳 Aò nà
Ondine 昂丁 Áng dīng
Oneida 奥内塔 Aò nèi tǎ
Onésimo 奥内希莫 Aò nèi xī mò
Onofre 奥诺弗雷 Aò nuò fú léi
Oona 乌娜 Wū nà
Opale 奥琶 Aò pá
Ophelia 欧菲丽娅 Oū fēi lí yà
Ophélie 欧菲丽 Oū fēi lí
Orage 奥拉日 Aò lā rì
Orellana 奥蕾拉娜 Aò lěi lā nà
Orfer 奥尔菲 Aò ěr Fēi
Oriana 欧莉雅娜 Oū lì yǎ nà
Oriane 欧莉安 Oū lì ān
Orianna 欧莉安娜 Oū lì ān nà
Orietta 奥列塔 Aò liè tǎ
Oriol 奥里奥尔 Aò lǐ ào r
Oriol 奥六 Aò liù
Orlanda 奥兰达 Aò lán dá
Orlando 奥兰多 Aò lán duō
Orlane 奥尔兰 Aò ěr lán
Orlewilson 奥勒维孙 Aò lè wéi sūn
Orma 奥尔玛 Aò ěr mǎ
Ornella 奥内拉 Aò nèi lā
Orville 欧尔维 Oū ěr wéi
Òscar 奥斯卡 Aò sī Kǎ
Osiris 欧西里斯 Oū xī lǐ sī
Oskar 奥斯卡 Aò sī Kǎ
Osmar 奥斯马尔 Aò sī Mǎ ěr
Osmundo 奥斯孟多 Aò sī mèng duō
Ossama 奥萨马 Aò sà mǎ
Osvaldo 奥斯瓦尔多 Aò sī wǎ rduō
Oswaldo 奥斯瓦尔多 Aò sī wǎ rduō
Otávio 欧塔维奥 Oū tǎ wéi ào
Othman 奥蒂曼 Aò dì màn
Otília 奥蒂丽娅 Aò dì lì yà
Otman 奥特曼 Aò té màn
Otmane 奥特曼 Aò tè màn
Otto 奥托 Aò tuō
Ouardia 瓦尔蒂娅 Wǎ ěr dì yà
Oudone 五冬 Wǔ dōng
Oulia 乌利雅 Wū lì Yǎ
Oumayma 乌玛伊玛 Wū Mǎ Yī Mǎ
Ousmane 乌斯曼 Wū sī màn
Ousyous 芴鸺斯 Wù xiū sī
Ovidio 奥维迪奥 Aò wéi dí ào
Ovídio 欧维迪奥 Oū wéi dí ào
Owain 欧文 Oū wén
Owen 欧文 Oū wén
Ozana 奥萨娜 Aò sà nà
Pablo 帕布罗 Pà bù luō
Paco 帕克 Pà kè
Paggo 帕果 Pà guǒ
Pajares 帕亚雷斯 Pà yà léi sī
Pakizé 怕克兹 Pà kè zī
Palmira 帕尔蜜拉 Pà ěr Mì lā
Palmyre 帕尔米尔 Pà ěr mǐ ěr
Paloma 帕洛玛 Pà luò mǎ
Pam 帕姆 Pà mǔ
Pamela 帕米拉 Pà mǐ lā
Pamphile 蒡菲 Páng fēi
Paola 宝拉 Bǎo lā
Paolo 保罗 Bǎo luó
Pâquerette 帕克蕾特 Pà kè lěi tè
Paras 帕拉斯 Pà lā sī
Paris 巴黎 Bā lí
Parker 帕克 Pà kè
Pascal 帕斯卡尔 Pà sī kǎ er
Pascale 帕斯卡尔 Pà sī kǎ ěr
Pascaline 帕斯卡琳 Pà sī kǎ lín
Pascoal 帕斯卡尔 Pà sī kǎ ěr
Pasqual 帕斯夸 Pà sī tuō
Pat 帕特 Pà tè
Patrice 帕特里斯 Pà tè lǐ sī
Patrícia 帕特里夏 Pà tè lǐ Xià
Patricio 帕特里希奥 Pà tè lǐ xī ào
Patrick 帕特里克 Pà tè lǐ kè
Patrick 派翠克 Pài cuì kè
Patris 帕特里斯 Pà tè lǐ sī
Patrizia 帕特里夏 Pà té lǐ xià
Patrycja 帕特丽霞 Pà tè lì xiá
Patsy 帕特茜 Pà tè xī
Patxi 帕池 Pà chí
Paty 帕蒂 Pà dì
Pau 帕务 Pà wù
Pau Bāo
Paul 保罗 Bǎo luó
Paul 保尔 Bǎo er
Paul-Loup 保尔·卢 Bǎo ěr lú
Paula 宝拉 Bǎo lā
Paule 宝勒 Bǎo lè
Paulette 波莱特 Bō lái té
Paulina 宝丽娜 Bǎo lì nà
Pauline 宝林 Bǎo lín
Paulinho 小包罗 Xiǎo Bāo luó
Paulino 包里诺 Bāo lǐ nuò
Paulo 保罗 Bǎo luó
Paweł 帕维 Pà wéi
Paz 帕斯 Pà sī
Pear 芘尔 Pí ěr
Pearl 珍珠 Zhēn zhū
Pearle 珍珠 Zhēn zhū
Pedro 佩德罗 Pèi dé luō
Peggy 佩吉 Pèi jí
Pélagie 佩拉吉 Pèi lā jí
Pelai 佩莱 Pèi lái
Pelayo 佩拉尤 Pèi lā yóu
Penèlope 佩内洛普 Pèi nèi luò Pǔ
Penny 佩妮 Pèi nī
Pepe 佩佩 Pèi pèi
Percy 破尔西 Pò ěr xī
Pere 佩勒 Pèi lè
Peregrine 珀蕾克琳 Pò lěi kè lín
Pereira 佩雷拉 Pèi léi lā
Perla 佩尔拉 Pèi rlā
Perline 佩尔琳 Pèi ěr lín
Perrine 珀赖因 Pò lài yīn
Perry 佩瑞 Pèi ruì
Persefoni 佩色佛妮 Pèi sè fó nī
Peter 彼得 Bǐ dé
Petra 佩德拉 Pèi dé lā
Phanie 法妮 Fǎ nī
Philip 菲力浦 Fēi lì pǔ
Philipp 飞利浦 Fēi lì pǔ
Philippe 菲力浦 Fēi lì pǔ
Philipppa 菲莉帕 Fēi lì pà
Phillipe 菲力浦 Fēi lì pǔ
Philomena 菲洛米娜 Fēi luò mǐ nà
Phoebé 菲贝 Fēi Bèi
Phoenix 菲尼克斯 Fēi ní kè sī
Phouthisak 普提萨克 Pǔ tí sà kè
Phylida 飞丽达 Fēi lì dá
Phyllis 菲丽丝 Fēi lì sī
Pia 皮亚 Pí yà
Pichelli 辟池利 Pì chí lì
Pier-Luc 皮埃尔吕克 Pí Aī ěr Lǚ kè
Pierce 皮尔斯 Pí ěr sī
Pierre 皮埃尔 Pí āi er
Pierre-Loup 皮埃尔·卢 Pí āi ěr lú
Pierre-Yves 皮埃尔伊夫 Pí Aī ěr Yī fū
Pierrette 皮埃蕾特 Pí āi lěi tè
Pierrick 皮埃里克 Pí āi lǐ kè
Pierrot 皮埃罗 Pí Aī luó
Pietro 皮埃特罗 Pí Aī tè luó
Pilar 皮拉尔 Pí lā ěr
Pinheiro 皮内罗 Pí nèi luó
Pinho 皮诺 Pí nuò
Pinilla 劈尼亚 Pī ní yà
Pinky 平克 Píng kè
Pinxi 萍西 Píng xī
Pio 佩奥 Pèi ào
Pira 佩拉 Pèi lā
Pit 皮德 Pí dé
Pius 皮武斯 Pí wǔ sī
Plácido 普拉西多 Pǔ lā xī duō
Plinio 普里尼奥 Pǔ lǐ ní ào
Poca 波卡 Bō kǎ
Pol 波尔 Bō r
Pol 包尔 Bāo ěr
Pola 宝拉 Bǎo lā
Polyana 宝莉安娜 Bǎo lì ān nà
Ponç 庞斯 Páng sī
Ponce 庞塞 Páng sāi
Poppy 泼皮 Pō Pí
Poupi 普皮 Pǔ pí
Prakash 普拉卡什 Pǔ lā Kǎ shí
Pramod 普拉莫德 Pǔ lā mò dé
Pranil 普拉尼尔 Pǔ lā ní ěr
Prescilla 普蕾茜娅 Pǔ lěi xī yà
Prescillia 普蕾西莉娅 Pǔ lǐ xī lěi yà
Presentacion 普雷森塔松 Pǔ léi sēn tǎ sōng
Prez 普雷兹 Pǔ léi zī
Pri 普丽 Pǔ lì
Prika 普丽卡 Pǔ lì Kǎ
Priscila 普里西利亚 Pǔ lǐ xī lì yà
Priscilla 普里西拉 Pǔ lǐ xī lā
Priscille 普蕾西尔 Pǔ lěi xī ěr
Priscillia 普里西莉娅 Pǔ lǐ xī lì yà
Priska 碧莉斯卡 Bì lì sī kǎ
Prudence 普鲁登丝 Pǔ lǔ dēng sī
Prudenci 普鲁登希 Pǔ lǔ dēng xī
Prune 普伦 Pǔ lún
Przemysław 浦什梅斯瓦夫 Pǔ shí méi sī wǎ fū
Puri 普里 Pǔ lǐ
Quaresma 夸雷斯马 Tuō léi sī Mǎ
Queli 科丽 Kē lì
Quentin 昆汀 Kūn tīng
Quentin 康汀 Kāng tīng
Queralt 克拉尔特 Kè lā rtè
Quim Qín
Quisha 奎莎 Kuí shā
Rabena 瓦比娜 Wǎ bǐ nà
Rachael 蕾切尔 Lěi qiē ěr
Rachel 蕾切尔 Lěi qiē er
Rachèle 瑞琪儿 Ruì qí er
Rachelle 瑞琪儿 Ruì qí er
Rachid 哈西德 Hā xī dé
Rachida 拉希达 Lā xī dá
Racy 拉希 Lā xī
Radja 拉佳 Lā jiā
Radosław 拉多斯瓦夫 Lā duō sī wǎ fū
Radouenne 拉杜安 Lā dù ān
Rafa 拉福 Lā fú
Rafael 拉斐尔 Lā fēi ěr
Rafaela 拉法艾拉 Lā Fǎ Aì lā
Rafaella 拉法艾拉 Lā Fǎ Aì lā
Rafaelly 拉法艾黎 Lā Fǎ Aì lí
Rafał 拉法奥 Lā fǎ ào
Rafel 拉法尔 Lā Fǎ ěr
Rageb 拉热伯 Lā rè bó
Ragna 拉格娜 Lā gé nà
Rahsa 哈沙 Hā shā
Raik 拉伊科 Lā Yī Kē
Raimundo 雷蒙多 Léi mēng duō
Raïna 拉伊娜 Lā yī nà
Raina 蕾娜 Lěi nà
Raïssa 哈伊萨 Hā yī sà
Ralph 拉尔夫 Lā ěr fū
Rami 哈米 Hā mǐ
Ramiro 拉米罗 Lā mǐ luó
Ramo 拉莫 Lā Mò
Ramon 拉蒙 Lā mēng
Ramon 哈蒙 Hā mēng
Ramona 拉莫娜 Lā Mò nà
Ramy 哈密 Hā mì
Randall 兰道尔 Lán dào ěr
Randolf 兰多夫 Lán duō fū
Randy 兰迪 Lán dí
Rania 哈妮娅 Hā nī yà
Rany 哈尼 Hā ní
Raonny 劳尼 Láo ní
Raphaël 拉斐尔 Lā fēi er
Raphaelle 拉斐尔 Lā fēi er
Raquel 拉克尔 Lā kèr
Rasandja 拉叁贾 Lā sān Jiǎ
Raül 劳尔 Láo ěr
Raven 拉文 Lā wén
Ravina 拉薇娜 Lā wēi nà
Ravy 瓦维 Wǎ wéi
Ray Léi
Raya 拉雅 Lā Yǎ
Rayane 外安 Wài ān
Rayanne 瓦亚恩 Wǎ yà ēn
Raychel 瑞池尔 Ruì chí ěr
Raylander 雷朗德 Léi lǎng dé
Raymond 雷蒙德 Léi mēng dé
Raymond 雷蒙 Léi mēng
Raymonde 雷蒙德 Léi mēng dé
Raymundo 雷蒙多 Léi mēng duō
Rayner 雷纳 Léi nà
Rayra 莱拉 Lái lā
Rayzen 瑞森 Ruì sēn
Rebeca 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Rebecca 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Rebeckah 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Rebekka 丽贝卡 Lì bèi kǎ
Rebelo 雷贝罗 Léi Bèi luó
Réchard 瑞沙尔 Ruì shā ěr
Reda 雷达 Léi dá
Redouane 利图安 Lì tú ān
Reed 列得 Liè dé
Reggie 蕾吉 Lěi Jí
Regiane 蕾贾内 Lěi Jiǎ nèi
Regina 蕾吉娜 Lěi jí nà
Reginaldo 雷吉娜多 Léi Jí nà duō
Régine 蕾金 Lěi jīn
Régis 雷吉斯 Léi jí sī
Reicia 蕾霞 Lěi xiá
Reidar 瑞达 Ruì dá
Reijer 雷尔 Léi ěr
Reina 蕾娜 Lěi nà
Reinaldo 雷纳尔多 Léi nà rduō
Reine 蕾娜 Lěi nà
Reis 雷斯 Léi sī
Réjane 蕾娅娜 Lěi yà nà
Rejane 蕾珍 Lěi zhēn
Réjean 海让 Hǎi ràng
Remedios 雷梅蒂噢斯 Léi méi dì ō sī
Remei 雷梅 Léi Méi
Rémi 雷米 Léi mǐ
Remigio 雷米希噢 Léi mǐ xī ō
Remo 雷默 Léi mò
Rémy 雷米 Léi mǐ
Rénald 雷纳德 Léi nà dé
Renan 勒南 Lè nán
Renan 赫农 Hè nóng
Renata 蕾娜塔 Lěi nà tǎ
Renate 蕾娜特 Lěi nà tè
Renato 雷纳托 Léi nà tuō
Renaud 雷诺 Léi nuò
Renè 勒内 Lè nèi
Renée 蕾妮 Lěi nī
Rênio 雷尼奥 Léi ní ào
Renzo 伦索 Lún suǒ
Reyes 雷耶斯 Léi yē sī
Reynald 雷纳尔德 Léi nà ěr dé
Rhaniery 拉涅利 Lā niè lì
Rhany 拉尼 Lā ní
Rhayson 莱森 Lái sēn
Rhianne 莉安 Lì ān
Rhiannon 莱安诺 Lái ān nuò
Rhona 罗娜 Luó nà
Rhym 里姆 Lǐ mǔ
Rhys 莱斯 Lái sī
Riana 莱娅娜 Lái yà nà
Rianala 莉安娜拉 Lì ān nà lā
Riaz 里亚斯 Lǐ yà sī
Ribeiro 利贝罗 Lì Bèi luó
Rica 丽卡 Lì kǎ
Ricard 利卡尔 Lì Kǎ ěr
Ricarda 丽卡尔达 Lì Kǎ ěr dá
Ricardo 里卡多 Lǐ kǎ duō
Riccardo 利卡多 Lì Kǎ duō
Ricci 里奇 Lǐ qí
Richard 理查 Lǐ chá
Richie 里奇 Lǐ qí
Rick 里克 Lǐ kè
Ricky 瑞奇 Ruì qí
Rico 利筘 Lì kòu
Rida 莉达 Lì dá
Rigoberto 里戈韦托 Lǐ gē wéi tuō
Rikke 莉克 Lì kè
Riley 莱利 Lái lì
Rim 利姆 Lì mǔ
Ringo 林戈 Lín gē
Rini 琳妮 Lín nī
Rita 莉塔 Lì tǎ
Ritesh 利泰士 Lì Tài shì
Riton 利桐 Lì tóng
Rivaldo 利瓦多 Lì wǎ duō
Riwan 理万 Lǐ wàn
Roan 罗安 Luó ān
Rob 罗布 Luó Bù
Robbie 罗比 Luó bǐ
Robby 萝比 Luó bǐ
Robert 罗伯特 Luō bó té
Robert 罗贝尔 Luō bèi er
Roberta 罗伯塔 Luó bó tǎ
Roberto 罗伯托 Luō bó tuō
Robertson 罗贝特森 Luó Bèi tè sēn
Robin 罗宾 Luō bīn
Robinson 罗宾逊 Luō bīn xùn
Robledo 罗布雷多 Luó bù léi duō
Robson 洛布森 Luò Bù sēn
Robyn 罗宾 Luō bīn
Robynne 罗白哪 Luó bái nǎ
Roc 洛克 Luò kè
Roch 洛克 Luò kè
Rochdi 落什蒂 Luò shí dì
Rocio 罗希噢 Luó xī ō
Rockia 罗迦 Luó jiā
Roderic 罗德里克 Luó dé lǐ kè
Rodolfo 鲁道夫 Lǔ dào fū
Rodolphe 罗多尔夫 Luó duō ěr fū
Rodrigo 罗德里戈 Luó dé lǐ gē
Rodrigue 罗德利克 Luó dé lì kè
Rodrigues 罗德里格斯 Luó dé lǐ gé sī
Rodriguez 罗德里格斯 Luó dé lǐ gé sī
Rogda 罗格达 Luó gé dá
Rogelio 罗赫里噢 Luó hè lǐ ō
Roger 罗杰 Luó jié
Rogério 罗杰里奥 Luó Jié lǐ ào
Roland 豪朗 Háo lǎng
Roland 罗兰 Luō lán
Rolande 罗朗德 Luó lǎng dé
Roldao 罗尔道 Luó ěr dào
Rolena 罗莲娜 Luó lián nà
Romain 罗曼 Luō màn
Roman 罗曼 Luō màn
Romane 罗曼 Luō màn
Romanowicz 罗马诺维芝 Luó Mǎ nuò wéi zhī
Romar 罗马尔 Luó Mǎ ěr
Romaric 罗马里克 Luó mǎ lǐ kè
Romeo 罗密欧 Luō mì ōu
Romero 罗美澳 Luó měi Aò
Romina 罗密娜 Luó mì nà
Romina 罗米娜 Luó mǐ nà
Rommel 罗梅尔 Luó Méi ěr
Romona 罗蒙娜 Luó mēng nà
Romuald 罗穆阿德 Luō mù ā dé
Rômulo 罗姆罗 Luó mǔ luó
Romy 罗密 Luó mì
Ronak 罗纳克 Luó nà kè
Ronald 罗纳德 Luō nà dé
Ronaldo 罗纳尔多 Luó nà ěr duō
Ronan 罗南 Luó nán
Ronielly 罗内丽 Luó nèi lì
Ronildo 罗尼尔多 Luó ní ěr duō
Ronja 忈佳 Rén jiā
Ronnie 罗尼 Luó ní
Ronny 罗尼 Luó ní
Ronys 罗尼斯 Luó ní sī
Roque 罗克 Luó kè
Rosa 萝莎 Luó shā
Rosaire 罗塞尔 Luō sāi ěr
Rosalía 罗萨丽雅 Luó sà lì Yǎ
Rosalie 萝莎莉 Luó shā lì
Rosana 罗萨娜 Luó sà nà
Rosangela 洛桑杰拉 Luò sāng Jié lā
Rosario 罗莎里噢 Luó shā lǐ ō
Rose 罗斯 Luō sī
Rose-May 罗斯梅 Luó sī Méi
Roseline 罗斯林 Luō sī lín
Rosella 萝色拉 Luó sè lā
Roselyn 罗丝雷恩 Luō sī léi ēn
Roselyne 罗丝琳 Luō sī lín
Rosemary 罗斯玛丽 Luó sī Mǎ lì
Rosendo 罗森多 Luó sēn duō
Roser 萝塞尔 Luó Sāi ěr
Rosie 萝西 Luó xī
Rosimar 罗茜玛尔 Luó xī mǎ ěr
Rosrena 罗斯莲哪 Luó sī lián nǎ
Ross 罗斯 Luō sī
Rossi 罗西 Luó xī
Rossy 罗悉 Luó Xī
Rosy 萝西 Luó xī
Rowena 罗薇娜 Luó wēi nà
Roxana 罗克莎娜 Luó kè shā nà
Roxane 罗克珊 Luō kè shān
Roxanne 罗克珊 Luō kè shān
Roy 罗一 Luō yī
Rozanne 萝桑 Luó sāng
Rozenn 萝森 Luó sēn
Rubén 鲁本 Lǔ běn
Rubens 鲁本斯 Lǔ běn sī
Rubicelia 露碧瑟丽雅 Lù bì sè lì Yǎ
Ruby 露碧 Lù bì
Rudith 鲁迪特 Lǔ dí tè
Rudolph 胡多尔夫 Hú duō ěr fū
Rudy 鲁迪 Lǔ dí
Rufino 卢菲诺 Lú fēi nuò
Rufo 鲁福 Lǔ fú
Rui 胡伊 Hú yī
Ruiman 鲁伊曼 Lǔ yī màn
Rupert 鲁贝尔德 Lǔ Bèi ěr dé
Russell 罗素 Luó sù
Rüster 鲁斯特 Lǔ sī tè
Rute 露特 Lù tè
Ruth 露丝 Lù sī
Ryan 里安 Lǐ ān
Ryszard 雷沙尔德 Léi shā ěr dé
Saadia 萨蒂娅 Sà dì yà
Sabah 沙巴 Shā bā
Sabela 萨韦拉 Sà wéi lā
Sabina 萨碧娜 Sà bì nà
Sabine 萨宾 Sà bīn
Sabri 萨布利 Sà Bù lì
Sabrina 萨布丽娜 Sà bù lí nà
Sabrine 萨布林 Sà Bù lín
Sacha 萨沙 Sà shā
Sadelsie 萨德尔西 Sà dé ěr xī
Sadia 萨蒂娅 Sà dì yà
Sadie 萨蒂 Sà dì
Safae 萨法伊 Sà Fǎ Yī
Safouane 萨夫安 Sà fū ān
Sagui 萨吉 Sà Jí
Sahara 撒哈拉 Sā Hā lā
Sahdia 萨蒂娅 Sà dì yà
Sahory 萨欧里 Sà Oū lǐ
Saïd 萨伊德 Sà Yī dé
Saima 赛玛 Sài mǎ
Saionara 再见 Zài jiàn
Sakina 萨吉娜 Sà Jí nà
Salama 萨拉玛 Sà lā mǎ
Salim 萨里姆 Sà lì mù
Salimata 莎丽玛塔 Shā lì mǎ tǎ
Salinas 萨利纳斯 Sà lì nà sī
Sally 莎莉 Shā lì
Salomão 萨劳曼 Sà láo màn
Salomay 莎乐美 Shā lè měi
Salomé 莎乐美 Shā lè měi
Salva 萨尔瓦 Sà rwǎ
Salvador 萨尔瓦多 Sà ěr wǎ duō
Salvatore 萨尔瓦托雷 Sà ěr wǎ tuō léi
Salvina 萨尔维娜 Sà ěr wéi nà
Sam 山姆 Shān mǔ
Samaka 萨马卡 Sà mǎ kǎ
Samanta 萨曼塔 Sà màn tǎ
Samantha 萨曼塔 Sà màn tǎ
Samar 萨玛尔 Sà mǎ ěr
Samara 萨玛拉 Sà Mǎ lā
Samet 萨妹特 Sà mèi tè
Samip 萨米浦 Sà mǐ pǔ
Samir 萨米尔 Sà mǐ ěr
Samira 萨米拉 Sà mǐ lā
Sammuel 萨姆埃 Sà mǔ Aī
Samuel 萨谬尔 Sà mù er
Samy 萨米 Sà mǐ
Sanad 萨纳德 Sà nà dé
Sanç 桑寺 Sāng sì
Sandie 桑迪 Sāng dí
Sandra 桑德拉 Sāng dé lā
Sandrina 桑德琳娜 Sāng dé lín nà
Sandrine 桑德琳 Sāng dé lín
Sandro 桑德罗 Sāng dé luó
Sandy 桑迪 Sāng dí
Sanny 萨妮 Sà ní
Santa 叁塔 Sān tǎ
Santeri 桑德莉 Sāng dé lì
Santiago 圣地亚哥 Shèng dì yà gē
Santos 桑托斯 Sāng tuō sī
Santosh 桑托什 Sāng tuō shí
Sara 萨哈 Sà hā
Sara 莎拉 Shā lā
Sarah 莎拉 Shā lā
Sarah 萨哈 Sà hā
Saray 萨莱 Sà lái
Sarga 萨尔卡 Sà ěr Kǎ
Sascha 萨沙 Sà Shā
Sasha 萨沙 Sà shā
Saskia 萨斯基亚 Sà sī jī yà
Sastia 萨斯贾 Sà sī jiǎ
Satheesh 萨荑什 Sà tí shí
Satina 萨蒂娜 Sà dì nà
Saturnino 萨图尔尼诺 Sà tú ěr ní nuò
Saúl 索尔 Suǒ ěr
Sauveur 苏维尔 Sū wéi ěr
Savannah 萨凡纳 Sà fán nà
Savinien 萨维念 Sà wéi niàn
Scarlet 斯卡雷特 Sī Kǎ léi tè
Scarlett 斯嘉丽 Sī jiā lì
Schady 沙迪 Shā dí
Schemaja 施玛雅 Shī Mǎ Yǎ
Schiko 稀客 Xī kè
Schmitz 诗米慈 Shī mǐ cí
Scott 斯考特 Sī kǎo té
Sean 肖恩 Xiào ēn
Seb 塞巴 Sài bā
Sebastià 赛巴斯蒂安 Sài Bā sī dì ān
Sebastian 赛巴斯蒂安 Sài bā sī dì ān
Sebastião 斯巴斯天 Sī Bā sī tiān
Sébastien 塞巴斯蒂安 Sài bā sī dì ān
Segon 赛功 Sài gōng
Selena 塞蕾娜 Sāi lěi nà
Séléna 塞莲娜 Sāi lián nà
Sélène 塞琳 Sài lín
Seleste 西莱斯特 Xī lái sī tè
Selina 塞莉娜 Sāi lì nà
Selma 塞尔 Sāi ěr
Seloua 塞路阿 Sāi Lù Ā
Selva 茜尔瓦 Xī ěr wǎ
Sema 赛马 Sài Mǎ
Serafí 斯莱奉 Sī lái fèng
Serafim 瑟拉芬 Sè lā fēn
Serafin 塞拉芬 Sāi lā fēn
Séraphin 塞拉芬 Sāi lā fēn
Serdar 塞达尔 Sāi dá ěr
Séréna 塞雷娜 Sāi léi nà
Serge 塞尔日 Sāi ěr rì
Sergei 谢尔盖 Xiè ěr gài
Sergi 赛尔基 Sài ěr jī
Sergio 塞尔吉奥 Sāi ěr jí ào
Serkan 塞尔绀 Sāi ěr gàn
Servane 赛尔瓦娜 Sài ěr wǎ nà
Sever 赛维尔 Sài wéi ěr
Severí 赛玮琳 Sài wěi lín
Séverine 塞维琳 Sài wéi lín
Severino 塞维里诺 Sāi wéi lǐ nuò
Shabana 沙帕娜 Shā Pà nà
Shady 沙蒂 Shā dì
Shahed 沙哈德 Shā Hā dé
Shaiene 沙恩 Shā ēn
Shaina 莎伊哪 Shā Yī nǎ
Shakyra 莎奇拉 Shā qí lā
Shaleen 沙琳 Shā lín
Shana 莎娜 Shā nà
Shane 谁哪 Shuí nǎ
Shania 沙尼娅 Shā ní yà
Shanie 沙妮 Shā nī
Shann Shān
Shanna 霎娜 Shà nà
Shannen 莎侬 Shā nóng
Shannon 莎侬 Shā nóng
Shany 沙妮 Shā nī
Shanyce 莎奶斯 Shā Nǎi sī
Shaoline 少琳 Shǎo lín
Shaqwon 贾各文 Jiǎ gè wén
Sharon 雪伦 Xuě lún
Shary 莎莉 Shā lì
Shasha 沙沙 Shā Shā
Shatoya 赛图雅 Sài tú yǎ
Shauna 邵娜 Shào nà
Shawn 肖恩 Xiào ēn
Shay 沙伊 Shā Yī
Shayleen 晒林 Shài lín
Shaymaa 沙伊玛 Shā yī mǎ
Shederson 士戴孙 Shì Dài sūn
Sheena 茜娜 Xī nà
Sheila 晒垃 Shài lā
Shelby 谢尔碧 Xiè ěr bì
Shelley 谢莉 Xiè lì
Shelly 雪莱 Xuě lái
Sheneil 施奈 Shī nài
Sherry 雪莉 Xuě lì
Shiela 希拉 Xī lā
Shirila 什丽拉 Shí lí lā
Shirley 雪莉 Xuě lì
Shiva 西瓦 Xī wǎ
Shneider 施耐德 Shī nài dé
Shobha 肖巴 Xiào Bā
Shona 莎纳 Shā nà
Shyam 茜娅姆 Xī yà mǔ
Sibylle 希碧乐 Xī bì lè
Sidjy 茜吉 Xī jí
Sidney 悉德尼 Xī dé ní
Sidonie 茜多妮 Xī duō nī
Siegfried 西克弗里德 Xī kè Fú lǐ dé
Sienas 仙娜丝 Xiān nà sī
Sietske 西特斯克 Xī tè sī kè
Siga 西贾 Xī jiǎ
Sigrid 希格丽特 Xī gé lì tè
Siham 西哈姆 Xī Hā mǔ
Sihame 希阿姆 Xī Ā mǔ
Sihem 西赫姆 Xī Hè mǔ
Silas 希拉斯 Xī lā sī
Silke 西尔克 Xī ěr kè
Silvan 希尔文 Xī ěr wén
Silvana 茜尔瓦娜 Xī ěr wǎ nà
Silvia 西尔维亚 Xī rwéi yà
Sílvia 茜尔薇芽 Xī ěr wēi yá
Silvina 西尔维纳 Xī rwéi nà
Silvio 西尔维奥 Xī ěr wéi ào
Simão 西蒙 Xī mēng
Simara 希玛拉 Xī Mǎ lā
Simeó 西梅奥 Xī Méi ào
Siméon 希魅昂 Xī mèi áng
Simó 西蒙 Xī mēng
Simon 西蒙 Xī mēng
Simona 西莫娜 Xī Mò nà
Simone 茜蒙 Xī méng
Simoni 西莫尼 Xī Mò ní
Sinah 希纳 Xī nà
Sindra 辛德拉 Xīn dé lā
Sindy 心蒂 Xīn dì
Sinézio 西内玖 Xī nèi Jiǔ
Sinh Xīn
Sini 茜妮 Xī nī
Sinja 新雅 Xīn Yǎ
Siobhan 塞欧翰 Sāi ōu hàn
Sioned 秀内 Xiù nèi
Sira 茜拉 Xī lā
Sirko 希尔克 Xī ěr kè
Sity 茜蒂 Xī dì
Siuleny 秀蕾妮 Xiù lěi nī
Sixt 希克斯特 Xī kè sī tè
Sjooke 秀克 Xiù kè
Skampina 斯坎匹纳 Sī kǎn pī nà
Sladjana 斯拉贾娜 Sī lā jiǎ nà
Slimane 斯利曼 Sī lì màn
Sloane 斯隆 Sī lóng
Slobodanka 斯洛博丹卡 Sī luò bó Dān Kǎ
Sly 斯莱 Sī lái
Smaïn 斯麦因 Sī mài yīn
Smith 史密斯 Shǐ mì sī
Smok 斯莫卡 Sī Mò Kǎ
Sneider 施耐德 Shī nài dé
Snejana 丝内贾娜 Sī nèi jiǎ nà
Snejina 丝内基娜 Sī nèi jī nà
Sobia 索碧雅 Suǒ bì Yǎ
Socorro 索口罗 Suǒ kǒu luó
Socrate 苏格拉底 Sū gé lā dǐ
Socrates 苏格拉底 Sū gé lā dǐ
Soen 苏恩 Sū ēn
Soey 索埃 Suǒ Aī
Sofana 苏法娜 Sū fǎ nà
Sofi 苏菲 Sū fēi
Sofia 索菲娅 Suǒ fēi yà
Sofiane 苏菲安 Sū fēi ān
Soizic 斯瓦兹克 Sī wǎ zī kè
Sokhna 索克娜 Suǒ kè nà
Sokoli 苏科利 Sū Kē lì
Sol 索尔 Suǒ r
Solane 苏兰 Sū lán
Solange 苏朗诗 Sū lǎng shī
Soledad 索雷达 Suǒ léi dá
Soleil 苏蕾 Sū lěi
Solel 苏蕾 Sū lěi
Solène 苏莲 Sū lián
Solenn 苏莲 Sū lián
Solenne 苏莲 Sū lián
Solina 索丽娜 Suǒ lì nà
Soline 苏林 Sū lín
Solveig 索尔维格 Suǒ ěr wéi gé
Sonam 苏囡 Sū nān
Sondous 桑杜 Sāng dù
Sonia 索尼娅 Suǒ ní yà
Sònia 苏妮娅 Sū nī yà
Sonja 宋雅 Sòng yá
Sonntag 索恩塔格 Suǒ ēn tǎ gé
Sonny 索尼 Suǒ ní
Sony 索尼 Suǒ ní
Sophia 苏菲娅 Sū fēi yà
Sophie 苏菲 Sū fēi
Soraia 苏拉雅 Sū lā Yǎ
Soraya 苏拉娅 Sū lā yà
Sören 索伦 Suǒ lún
Sorenza 苏莲扎 Sū lián zā
Sorya 索丽亚 Suǒ lì yà
Souad 苏阿德 Sū ā dé
Soufiène 苏菲安 Sū fēi ān
Souhail 苏海勒 Sū hǎi lè
Soukaina 苏凯娜 Sū kǎi nà
Souleïma 苏雷马 Sū léi mǎ
Soumaya 苏玛娅 Sū Mǎ yà
Soumeya 苏梅娅 Sū méi yà
Soumia 苏米亚 Sū mǐ yà
Sousa 苏萨 Sū sà
Sovannara 苏瓦纳拉 Sū wǎ nà lā
Soviel 苏苇 Sū Wěi
Spencer 斯盆赛 Sī pén sài
Spike 斯派克 Sī pài kè
Stacey 斯黛茜 Sī dài xī
Stanislas 斯坦尼斯拉斯 Sī tǎn ní sī lā sī
Stanisław 斯塔尼斯拉夫 Sī tǎ ní sī lā fū
Stanley 斯丹雷 Sī Dān léi
Stany 斯坦尼 Sī tǎn ní
Stecy 丝特茜 Sī tè xī
Steeve 斯蒂夫 Sī dì fū
Steeven 史蒂文 Shǐ dì wén
Stefan 斯特凡 Sī tè fán
Stefania 斯蒂凡娅 Sī dì fán yà
Stefanie 丝泰菲妮 Sī Tài Fēi nī
Stefany 斯蒂芬妮 Sī dì fēn ní
Stefeta 斯蒂菲达 Sī dì Fēi dá
Steffi 士泰福 Shì Tài Fú
Stella 斯特拉 Sī té lā
Stémy 斯蒂米 Sī dì mǐ
Stephan 斯蒂凡 Sī dì fán
Stéphane 斯蒂芬 Sī dì fēn
Stéphanie 斯蒂芬妮 Sī dì fēn ní
Stephany 斯蒂芬妮 Sī dì fēn ní
Stephen 斯蒂芬 Sī dì fēn
Stessy 斯特希 Sī tè xī
Steve 斯蒂夫 Sī dì fū
Steven 史蒂文 Shǐ dì wén
Stevens 史蒂文斯 Shǐ dì wén sī
Stevie 史蒂夫 Shǐ dì fū
Stévina 斯特维娜 Sī tè wéi nà
Stewart 斯图尔特 Sī tú ěr té
Sthefanie 斯泰凡妮 Sī Tài fán nī
Stina 斯蒂娜 Sī dì nà
Suarez 苏亚雷兹 Sū yà léi zī
Suat 苏阿特 Sū Ā tè
Sue 苏埃 Sū āi
Suelen 苏艾莲 Sū Aì lián
Suellen 苏艾莲 Sū Aì lián
Sufian 苏菲安 Sū fēi ān
Sugi 苏吉 Sū Jí
Sujeily 苏蕾莉 Sū lěi lì
Suleni 苏雷尼 Sū léi ní
Sulivan 沙利文 Shā lì wén
Sullivan 沙利文 Shā lì wén
Sumit 斯米特 Sī mǐ tè
Suna 苏娜 Sū nà
Sunanda 苏南达 Sū nán dá
Sunley 僧蕾 Sēng lěi
Suresh 苏磊石 Sū lěi shí
Surina 苏丽娜 Sū lì nà
Suryani 苏里亚尼 Sū lǐ yà ní
Susana 苏萨娜 Sū sà nà
Susanna 苏萨娜 Sū sà nà
Susanne 苏珊 Sū shān
Sushil 苏希尔 Sū xī ěr
Sushma 苏士马 Sū shì Mǎ
Susie 苏西 Sū xī
Suyai 素雅 Sù Yǎ
Suzana 苏沙娜 Sū shā nà
Suzane 苏萨娜 Sū sà nà
Suzanna 苏珊娜 Sū shān nà
Suzanne 苏珊 Sū shān
Suzel 苏塞 Sū sāi
Suzette 苏塞特 Sū sāi tè
Suzie 苏西 Sū xī
Sven 斯文 Sī wén
Svenja 斯文亚 Sī wén yà
Svetlana 斯维特兰娜 Sī wéi tè lán nà
Swan 斯万 Sī wàn
Swann 斯万 Sī wàn
Swantje 算帖 Suàn tiě
Sweta 苏韦塔 Sū wéi tǎ
Swetha 苏维塔 Sū wéi tǎ
Sybelle 希贝 Xī bèi
Sybil 希碧乐 Xī bì lè
Sybilla 希碧拉 Xī bì lā
Syida 希达 Xī dá
Sylène 西莲 Xī lián
Sylke 希尔克 Xī ěr kè
Sylvain 西拉维 Xī lā wéi
Sylvaine 茜尔雯 Xī ěr wén
Sylvestre 西尔维斯特 Xī ěr wéi sī tè
Sylvette 西尔维特 Xū ěr wéi tè
Sylvia 西尔维娅 Xī ěr wéi yà
Sylviane 西尔维安 Xī ěr wéi ān
Sylvie 西尔维 Xī ěr wéi
Sylwester 西尔维斯特 Xī ěr wéi sī tè
Sylwia 茜尔维亚 Xī ěr wéi yà
Syrielle 茜莉艾 Xī lì ài
Szymon 西蒙 Xī mēng
Tabata 塔芭塔 Tǎ bā tǎ
Tabatha 塔芭塔 Tǎ bā tǎ
Tácito 塔西托 Tǎ xī tuō
Tadeo 塔德奥 Tǎ dé ào
Tadeu 塔德武 Tǎ dé wǔ
Taina 泰娜 Tài nà
Tainara 泰娜拉 Tài nà lā
Talal 塔拉尔 Tǎ lā ěr
Talec 大蕾克 Dà lěi kè
Talia 塔莉娅 Tǎ lì yà
Taline 塔林 Tǎ lín
Talita 塔丽塔 Tǎ lì tǎ
Talyanne 塔丽安 Tǎ lì ān
Tamara 塔玛拉 Tǎ mǎ lā
Tameka 达美卡 Dá měi Kǎ
Tami 达米 Dá mǐ
Tamirys 塔蜜莉斯 Tǎ Mì lì sī
Tammy 塔米 Tǎ mǐ
Tancrède 唐克雷德 Táng kè léi dé
Tanguy 唐吉 Táng jí
Tania 塔尼娅 Tǎ ní yà
Tânia 塔妮娅 Tǎ nī yà
Tanja 覃娅 Tán yà
Tansel 覃赛 Tán sài
Tanwir 覃维尔 Tán wéi ěr
Tanya 塔妮亚 Tǎ nī yà
Tao Dào
Tara 泰拉 Tài lā
Tarek 塔雷克 Tǎ léi kè
Tarik 塔里克 Tǎ lǐ kè
Tariq 塔里克 Tǎ lǐ kè
Tarnia 塔尔妮娅 Tǎ ěr nī yà
Tarsila 塔尔茜拉 Tǎ ěr xī lā
Tarsis 塔尔西斯 Tǎ ěr xī sī
Taru 达露 Dá Lù
Tasia 塔西娅 Tǎ xī yà
Tatiana 塔提安娜 Tǎ tí ān nà
Tatyana 塔提亚娜 Tǎ tí yà nà
Taumaturgo 陶马图戈 Táo Mǎ tú gē
Tayla 泰拉 Tài lā
Taylor 泰勒 Tài lè
Tayse 泰瑟 Tài sè
Tchabine 吒宾 Zhà bīn
Tecla 特克莱 Tè kè lái
Tecla 特科拉 Tè Kē lā
Ted 泰德 Tài dé
Teddy 泰迪 Tài dí
Tegan 泰甘 Tài gān
Tehano 特阿诺 Tè Ā nuò
Teite 泰特 Tài tè
Telémaco 特莱马科 Tè lái mǎ kē
Telésforo 特莱斯福罗 Tè lái sī fú luó
Tello 特略 Tè lüè
Telma 泰尔玛 Tài ěr mǎ
Telmo 特尔莫 Tèr mò
Telúrio 特鲁柳 Tè lǔ liǔ
Temístocles 特米斯托克莱斯 Tè mǐ sī tuō kè lái sī
Tennessee 田纳西 Tián nà xī
Tenorio 特诺里奥 Tè nuò lǐ ào
Téo 泰欧 Tài ōu
Teobaldo 泰奥巴尔多 Tài ào bā ěr duō
Teodor 泰奥多尔 Tài ào duō ěr
Teodoro 特奥多罗 Tè ào duō luó
Teodosio 特奥多西奥 Tè ào duō xī ào
Teodósio 泰奥多西奥 Tài ào duō xī ào
Teódulo 特奥杜洛 Tè ào dù luò
Teofil 特奥菲 Tè ào fēi
Teófilo 特奥菲洛 Tè ào fēi luò
Tere 特雷 Tè léi
Terence 特朗丝 Tè lǎng sī
Terencio 特伦西奥 Tè lún xī ào
Teresa 特丽莎 Tè lì shā
Teresa 特蕾萨 Tè lěi sà
Teresinha 泰蕾茜娜 Tài lěi xī nà
Terezinha 泰蕾茜娜 Tài lěi xī nà
Teriq 塔里克 Tǎ lǐ kè
Terri 泰瑞 Tài ruì
Terry 特瑞 Tè ruì
Tertuliano 特图利亚诺 Tè tú lì yà nuò
Teru 泰卢 Tài Lú
Tessa 特萨 Tè sà
Tessier 德燮 Dé xiè
Tetinho 特丁诺 Tè dīng nuò
Teva 特瓦 Tè wǎ
Tevai 特外 Tè wài
Tevaite 特瓦伊特 Tè wǎ yī tè
Thaddeus 塔德乌斯 Tǎ dé Wū sī
Thainá 泰娜 Tài nà
Thaís 塔伊斯 Tǎ Yī sī
Thais 特拉伊斯 Tè lā Yī sī
Thalia 塔莉娅 Tǎ lì yà
Thalianny 塔利亚娜 Tǎ lì yà nà
Thalie 塔丽 Tǎ lí
Thalita 塔利塔 Tǎ lì tǎ
Thamiris 塔米利斯 Tǎ mǐ lì sī
Thanh Tán
Thania 塔妮娅 Tǎ nī yà
Thanya 覃妮娅 Tán nī yà
Thao Dào
Théa 特阿 Tè Ā
Thelia 泰莉娅 Tài lì yà
Thelma 塞尔玛 Sāi rmǎ
Theo 西奥 Xī ào
Théo 特奥 Té ào
Theodore 西奥多 Xī ào duō
Théodore 泰奥多尔 Tài ào duō er
Théodule 特奥督勒 Té ào dū lè
Théophile 泰奥菲 Tài ào fēi
Théotime 泰奥蒂姆 Tài ào dì mǔ
Thérèsa 特蕾萨 Tè lěi sà
Theresa 希莉萨 Xī lì sà
Thérèse 特蕾丝 Tè lěi sī
Therry 特里 Tè lǐ
Thi
Thiago 提阿哥 Tí ā gē
Thibald 提巴 Tí Bā
Thibaud 蒂伯 Dì bó
thibault 蒂伯 Dì bó
Thibaut 蒂伯 Dì bó
Thiefaine 蒂埃芬 Dì Aī fēn
Thierry 蒂埃里 Dì āi lǐ
Thilan 蒂兰 Dì lán
Thilo 提罗 Tí luó
Thiziri 蒂茜利 Dì xī lì
Thoan Tán
Thomas 托马 Tuō mǎ
Thommy 托米 Tuō mǐ
Thorsten 托尔斯滕 Tuō ěr sī téng
Thya 缇娅 Tí yà
Thylane 缇兰 Tí lán
Tia 缇娅 Tí yà
Tiago 蒂亚戈 Dì yà gē
Tibisay 缇碧塞 Tí bì sāi
Tiburcio 蒂武西奥 Dì wǔ xī ào
Ticiano 蒂西亚诺 Dì xī yà nuò
Tico 蒂考 Dì kǎo
Tidian 逖迪昂 Tì dí áng
Tiegan 戴甘 Dài gān
Tien Tiān
Tiffanie 蒂凡妮 Dì fán nī
Tiffany 蒂凡妮 Dì fán nī
Tigresa 蒂格蕾萨 Dì gé lěi sà
Tihyana 提亚娜 Tí yà nà
Tijania 提沙妮亚 Tí Shā nī yà
Til 提尔 Tí ěr
Tila 蒂拉 Dì lā
Till 提尔 Tí ěr
Tim 蒂姆 Dì mǔ
Timea 蒂美阿 Dì měi Ā
Timeo 蒂梅欧 Dì méi ōu
Timm 蒂姆 Dì mǔ
Timmor 迪莫尔 Dí Mò ěr
Timmy 蒂米 Dì mǐ
Timo 蒂莫 Dì mò
Timoteo 蒂莫特奥 Dì mò tè ào
Timothee 蒂莫西 Dì mò xī
Timothée 蒂莫泰 Dì mò tài
Timothy 蒂莫西 Dì mò xī
Tina 蒂娜 Dì nà
Tintin 丁丁 Dīng dīng
Tiphaine 蒂菲恩 Dì fēi ēn
Tiphanie 蒂凡妮 Dì fán nī
Tirso 蒂尔索 Dì rsuǒ
Tissam 缇萨姆 Tí sà mǔ
Tita 缇塔 Tí tǎ
Tito 蒂托 Dì tuō
Titouan 替图安 Tì tú ān
Tiziana 蒂茨娅娜 Dì cí yà nà
Tiziano 迪夏诺 Dí Xià nuò
Tobi 特比 Tè bǐ
Tobías 托维亚斯 Tuō wéi yà sī
Tobias 托比亚斯 Tuō bǐ yà sī
Toby 托比 Tuō bǐ
Tod 托德 Tuō dé
Tolomeo 托洛梅奥 Tuō luò méi ào
Tom 汤姆 Tāng mǔ
Tomas 托马斯 Tuō Mǎ sī
Tommaso 托马苏 Tuō Mǎ Sū
Tommy 托米 Tuō mǐ
Tomos 托莫斯 Tuō mò sī
Toni 托尼 Tuō nī
Tony 托尼 Tuō nī
Torcuato 托尔夸托 Tuō rkuā tuō
Tori 托莉 Tuō lì
Toribio 托里维奥 Tuō lǐ wéi ào
Torsten 托斯滕 Tuō sī téng
Toscane 托斯卡纳 Tuō sī Kǎ nà
Tounès 图内斯 Tú nèi sī
Tozé 托泽 Tuō Zé
Tracy 翠西 Cuì xī
Trayan 特拉雅恩 Tè lā Yǎ ēn
Treena 特丽娜 Té lí nà
Trent 德温德 Dé wēn dé
Trésor 特雷索尔 Tè léi suǒ ěr
Trevor 特雷弗 Tè léi fú
Tricia 特瑞萨 Té ruì sà
Triguel 特里格 Tè lǐ gé
Trina 崔娜 Cuī nà
Trinidad 特里尼达 Tè lǐ ní dá
Trinity 翠妮缇 Cuì nī tí
Tristan 特里斯坦 Tè lǐ sī tàn
Tristão 特里斯坦 Tè lǐ sī tǎn
Tristen 特里斯敦 Tè lǐ sī dūn
Troy 特洛伊 Té luò yī
Tuanny 图阿尼 Tú Ā ní
Tugdual 图格杜阿勒 Tú gé dù ā lè
Tui 图伊 Tú Yī
Túlio 图柳 Tú liǔ
Tupac 图帕克 Tú Pà kè
Turner 特纳 Té nà
Tuukka 图卡 Tú kǎ
Tya 缇娅 Tí yà
Tyanna 缇安娜 Tí ān nà
Tyco 泰科 Tài kē
Tylou 缇鲁 Tí lǔ
Tyno 蒂诺 Dì nuò
Typhaine 缇凡 Tí fán
Typhanie 蒂凡妮 Dì fán nī
Tyquan 提圈 Tí quān
Tyreas 图爱斯 Tú Aì sī
Tyrone 泰朗 Tài lǎng
Udo 乌多 Wū duō
Udovic 尤多维克 Yóu duō wéi kè
Ugo 雨果 Yǔ guǒ
Ulises 乌利塞斯 Wū lì sài sī
Ulisses 乌利塞斯 Wū lì sāi sī
Ully 乌利 Wū lì
Ulrich 乌利希 Wū lì xī
Ulrik 乌尔里克 Wū ěr lǐ kè
Ulrika 乌尔丽卡 Wū ěr lí kǎ
Ulrike 吴利克 Wǔ lì kè
Ulysse 尤利西斯 Yóu lì xī sī
Umberto 翁贝托 Wēng bèi tuō
Urbano 乌尔瓦诺 Wū rwǎ nuò
Uriel 乌里埃 Wū lǐ Aī
Urrea 乌雷亚 Wū léi yà
Úrsula 耳舒拉 Er3 shū lā
Úrsula 雾尔苏拉 Wù ěr sū lā
Ute 乌特 Wū tè
Vadiney 瓦蒂内 Wǎ dì nèi
Vadson 瓦德孙 Wǎ dé sūn
Valdeci 瓦尔德西 Wǎ ěr dé xī
Valdelia 瓦德利亚 Wǎ dé lì yà
Valène 瓦莲 Wǎ lián
Valentí 瓦伦丁 Wǎ lún dīng
Valentim 瓦伦汀 Wǎ lún tīng
Valentin 瓦伦丁 Wǎ lún dīng
Valentina 巴伦蒂娜 Bā lún dì nà
Valentine 瓦伦汀 Wǎ lún tīng
Valère 瓦雷尔 Wǎ léi ěr
Valeria 瓦莱里娅 Wǎ lái lǐ yà
Valéria 瓦蕾莉娅 Wǎ lěi lì yà
Valèria 娃蕾莉芽 Wá lěi lì yá
Valeriano 巴莱里亚诺 Bā lái lǐ yà nuò
Valérie 瓦莱丽 Wǎ lái lì
Valerio 瓦雷利奥 Wǎ léi lì ào
Valero 瓦莱罗 Wǎ lái luó
Valéry 瓦雷里 Wǎ léi lǐ
Valeska 瓦莱斯卡 Wǎ lái sī Kǎ
Valle 巴列 Bā liè
Valmir 瓦勒米尔 Wǎ lè mǐ ěr
Valter 瓦尔特 Wǎ ěr tè
Vampiro 吸血鬼 Xī xuè guǐ
Vanda 万达 Wàn dá
Vanderlei 万德尔雷 Wàn dé ěr léi
Vanderleia 婉德蕾芽 Wǎn dé lěi yá
Vane 瓦恩 Wǎ ēn
Vanesa 瓦内萨 Wǎ nèi sà
Vaneska 瓦内斯卡 Wǎ nèi sī Kǎ
Vanessa 凡妮莎 Fán nī sha
Vania 瓦妮娅 Wǎ nī yà
Vanina 瓦妮娜 Wǎ nī nà
Vannia 瓦妮娅 Wǎ nī yà
Vannina 凡妮娜 Fán nī nà
Vanusa 瓦努萨 Wǎ nǔ sà
Vasco 瓦斯寇 Wǎ sī kòu
Vasilii 瓦西里 Wǎ xī lǐ
Vasilije 瓦希利 Wǎ xī lì
Vay Wēi
Veani 菲安妳 Fēi ān nǐ
Velasco 贝拉斯科 Bèi lā sī kē
Veleri 维勒利 Wéi lè lì
Ventura 本图拉 Běn tú lā
Vénus 维纳斯 Wéi nà sī
Venustiano 贝努斯蒂亚诺 Bèi nǔ sī dì yà nuò
Vera 魏拉 Wèi lā
Vérane 维兰 Wéi lán
Verena 维勒娜 Wéi lè nà
Vergil 维吉尔 Wéi jí ěr
Veríssimo 维利西莫 Wéi lì xī mò
Veronica 维罗尼卡 Wéi luō ní kǎ
Verônica 苇罗妮卡 Wěi luó nī kǎ
Véronique 维罗妮克 Wéi luó ní kè
Veton 维桐 Wéi tóng
Vianey 维亚内 Wéi yà nèi
Vianney 维雅内 Wéi yǎ nèi
Vicenç 韦森慈 Wéi sēn cí
Vicent 韦森特 Wéi sēn tè
Vicente 韦森特 Wéi sēn té
Vicki 薇琪 Wēi qí
Vicky 维吉 Wéi jí
Victoire 维克图阿尔 Wéi kè tú ā ěr
Victor 维克多 Wéi kè duō
Victòria 维多利亚 Wéi duō lì yà
Victorien 维克托连 Wéi kè tuō lián
Victorino 维多里诺 Wéi duō lǐ nuò
Vidal 比达尔 Bǐ dá r
Vidyashree 维蒂亚诗丽 Wéi dì yà shī lì
Vigdis 温迪斯 Wēn dí sī
Vikas 维卡斯 Wéi Kǎ sī
Vince 文丝 Wén sī
Vincent 樊尚 Fán shàng
Vincent 文森特 Wén sēn té
Vinciane 文西安 Wén xī ān
Vinícius 韦尼西乌斯 Wéi ní xī wū sī
Vinicius 维尼修斯 Wéi ní xiū sī
Vinodh 魏诺德 Wèi nuò dé
Vio 菲奥 Fēi ào
Violaine 菲奥莲 Fēi ào lián
Violante 比奥兰特 Bǐ ào lán tè
Violeta 菲奥莱塔 Fēi ào lái tǎ
Violette 菲奥莱特 Fēi ào lái tè
Virgil 维吉尔 Wéi jí ěr
Virgile 维吉尔 Wéi jí ěr
Virgilio 比尔希略 Bǐ rxī lüè
Virginia 维吉尼亚 Wéi jí ní yà
Virginie 维吉妮 Wéi jí nī
Viridiana 维丽蒂娅娜 Wéi lì dì yà nà
Vitor 维托 Wéi tuō
Vítor 维多 Wéi duō
Vitória 韦托莉娅 Wéi tuō lì yà
Vívian 微微安 Wēi wēi ān
Viviana 比维亚娜 Bǐ wéi yà nà
Viviane 维维安 Wéi wéi ān
Vivien 维维恩 Wéi wéi ēn
Vizcaino 比斯凯诺 Bǐ sī kǎi nuò
Vlada 弗拉达 Fú lā dá
Vladimir 弗拉迪米尔 Fú lā dí mǐ ěr
Vladimiro 弗拉迪米罗 Fú lā dí mǐ luó
Voisard 瓦萨尔 Wǎ sà ěr
Volker 佛克尔 Fó kè ěr
Wacław 瓦克拉夫 Wǎ kè lā fū
Waël 瓦埃勒 Wǎ āi lè
Wafa 瓦法 Wǎ Fǎ
Wafaa 瓦法 Wǎ fǎ
Wagner 瓦格内 Wǎ gé nèi
Wahiba 瓦伊巴 Wǎ yī bā
Walace 瓦拉斯 Wǎ lā sī
Waldo 瓦尔多 Wǎ rduō
Waleska 瓦雷斯卡 Wǎ léi sī Kǎ
Walid 瓦里德 Wǎ lǐ dé
Wallace 华莱士 Huā lái shì
Walmir 瓦尔米尔 Wǎ ěr mǐ ěr
Walney 瓦尔内 Wǎ ěr nèi
Walter 沃尔特 Wò ěr tè
Walter 瓦勒特 Wǎ lè tè
Wanda 旺达 Wàng dá
Wandersen 万德尔森 Wàn dé ěr sēn
Waris 瓦利斯 Wǎ lì sī
Warren 瓦伦 Wǎ lún
Wassila 瓦希拉 Wǎ xī lā
Watson 瓦特森 Wǎ tè sēn
Wayne 韦恩 Wéi ēn
Welbi 维尔比 Wéi ěr bǐ
Wenceslao 文策斯劳 Wén cè sī láo
Wendelin 文德林 Wén dé lín
Wendy 温蒂 Wēn dì
Werner 维尔纳 Wéi ěr nà
Weronika 薇罗尼卡 Wēi luó ní kǎ
Wes 韦斯 Wéi sī
Wesley 韦斯利 Wéi sī lì
Wessim 维西姆 Wéi xī mǔ
Weudys 为乌蒂斯 Wéi Wū dì sī
Widelia 乌伊特丽亚 Wū Yī tè lì yà
Wiem 瓦姆 Wǎ mǔ
Wigny 魏格尼 Wèi gé ní
Wijdane 维日丹 Wéi rì Dān
Wiktroria 薇克托丽亚 Wēi kè tuō lì yà
Wilane 维兰 Wéi lán
Wilbia 伟比亚 Wěi bǐ yà
Wilderg 威尔德格 Wēi ěr dé gé
Wilfredo 维夫雷多 Wéi fū léi duō
Wilfrid 威尔弗里德 Wēi ěr fú lǐ dé
Wilfried 威尔弗里德 Wēi ěr fú lǐ dé
Wilker 维克 Wéi kè
Will 威尔 Wēi ěr
Willa 韦拉 Wéi lā
William 威廉 Wēi lián
Williams 威廉斯 Wēi lián sī
Willian 威廉 Wēi lián
Williane 威利安 Wēi lì ān
Willy 维利 Wéi lì
Wilson 威尔逊 Wēi ěr xùn
Windy 无垠地 Wú yín dì
Wissem 威斯姆 Wēi sī mǔ
Wladimir 弗拉迪米尔 Fú lā dí mǐ ěr
Wolfgang 沃尔夫冈 Wò ěr fū gāng
Władysław 弗拉迪斯拉夫 Fú lā dí sī lā fū
Xana 克萨娜 Kè sà nà
Xanga 尚伽 Shàng Jiā
Xavier 柴维耶 Chái wéi yē
Xenia 泽尼亚 Zé ní yà
Xhezair 谢塞尔 Xiè Sāi ěr
Ximena 希梅纳 Xī méi nà
Xiomara 克秀马拉 Kè Xiù Mǎ lā
Xóchitl 肖奇特 Xiào qí tè
Yabeling 娅贝琳 Yà bèi lín
Yacine 雅辛 Yǎ xīn
Yadira 娅蒂拉 Yà dì lā
Yadjna 亚德日娜 Yà dé rì nà
Yaël 耶尔 Yē ěr
Yaelle 雅尔 Yǎ ěr
Yaëlle 亚爱乐 Yà Aì lè
Yahcine 雅辛 Yǎ xīn
Yaiza 雅伊萨 Yǎ yī sà
Yajaira 雅斋拉 Yǎ zhāi lā
Yakhouba 亚库巴 Yà kù bā
Yalani 亚拉尼 Yà lā ní
Yamila 亚米拉 Yà mǐ lā
Yamile 亚米勒 Yà mǐ lè
Yan 雅恩 Yǎ ēn
Yaneth 雅内特 Yǎ nèi tè
Yanil 雅尼尔 Yǎ ní ěr
Yanina 亚尼娜 Yà ní nà
Yanira 雅妮拉 Yǎ nī lā
Yanis 亚尼斯 Yà ní sī
Yaniss 亚尼斯 Yà ní sī
Yann 雅恩 Yǎ ēn
Yannel 雅内尔 Yǎ nèi ěr
Yannick 雅尼克 Yǎ ní kè
Yannicke 雅妮克 Yǎ nī kè
Yannis 亚尼斯 Yà ní sī
Yannys 雅尼斯 Yǎ ní sī
Yaphet 亚菲特 Yà Fēi tè
Yara 雅拉 Yǎ lā
Yarek 亚雷克 Yà léi kè
Yasbeth 娅斯贝特 Yà sī Bèi tè
Yash 亚石 Yà shí
Yasha 亚沙 Yà Shā
Yasin 亚新 Yà Xīn
Yasmine 雅斯敏 Yǎ sī mǐn
Yassin 雅辛 Yǎ xīn
Yaya 娅娅 Yà yà
Yazid 亚兹 Yà zī
Yelisandra 耶莉桑达 Yē lì sāng dá
Yenny 叶妮 Yè nī
Yénora 耶诺拉 Yē nuò lā
Yenory 耶诺莉 Yē nuò lì
Yeny 叶尼 Yè ní
Yeray 耶赖 Yē lài
Yesenia 亚塞妮娅 Yà sāi nī yà
Yessenia 耶斯尼亚 Yē sī ní yà
Yessica 耶斯卡 Yē sī kǎ
Yildirim 伊利德利姆 Yī lì dé lì mǔ
Yisel 伊斯尔 Yī sī ěr
Ylan 伊兰 Yī lán
Yoann 约安 Yāo ān
Yohan 尤安 Yóu ān
Yohann 尤安 Yóu ān
Yokasta 尤卡丝塔 Yóu kǎ sī tǎ
Yolaine 尤莲 Yóu lián
Yolanda 约兰达 Yuē lán dá
Yolande 约朗德 Yāo lǎng dé
Yoli 优莉 Yōu lì
Yona 友娜 Yǒu nà
Yonathan 尤纳坦 Yóu nà tǎn
Yoni 尤尼 Yóu ní
Yorben 尤尔本 Yóu ěr Běn
Youcef 约瑟夫 Yāo sè fū
Youenn 友恩 Yǒu ēn
Youna 尤娜 Yóu nà
Youness 尤内斯 Yóu nèi sī
Youri 由梨 Yóu lí
Yousra 约瑟拉 Yāo sè lā
Youssef 约瑟夫 Yuē sè fū
Yousuf 尤苏夫 Yóu Sū fū
Yovana 优瓦娜 Yōu wǎ nà
Ysabella 伊萨贝拉 Yī sà Bèi lā
Ysaline 伊萨琳 Yī sà lín
Ysatis 伊萨蒂斯 Yī sà dì sī
Yudiely 友德莉 Yǒu dé lì
Yudith 尤蒂特 Yóu dì tè
Yuliana 玉莉娅娜 Yù lì yà nà
Yulieth 尤丽叶 Yóu lì yè
Yuna 玉娜 Yù nà
Yurany 友拉尼 Yǒu lā ní
Yuri 由梨 Yóu lí
Yvaine 依凡 Yī fán
Yvan 伊万 Yī wàn
Yvann 伊万 Yī wàn
Yvanne 伊婉 Yī wǎn
Yveline 伊薇琳 Yī wēi lín
Yves 伊夫 Yī fū
Yvette 伊薇特 Yī wēi té
Yvon 伊冯 Yī féng
Yvoncka 伊翁卡 Yī Wēng Kǎ
Yvonette 伊佛内特 Yī fó nèi tè
Yvonne 伊冯 Yī féng
Yvonnick 伊沃尼克 Yī wò ní kè
Ywen 伊文 Yī wén
Ywenn 伊文 Yī wén
Zacaria 萨卡里亚 Sà Kǎ lǐ yà
Zacarías 萨卡里亚斯 Sà kǎ lǐ yà sī
Zachary 扎卡里 Zā kǎ lǐ
Zackaria 扎卡丽亚 Zā Kǎ lì yà
Zahra 佐拉 Zuǒ lā
Zain 扎因 Zā yīn
Zaira 栽拉 Zāi lā
Zak 杂克 Zá kè
Zakaria 扎卡里亚 Zā Kǎ lǐ yà
Zakary 帀卡利 zākǎlì
Zakia 扎齐亚 Zā Qí yà
Zaklina 扎卡莉娜 Zā Kǎ lì nà
Zalayeta 扎雷塔 Zā léi tǎ
Zan Zán
Zavaleta 扎瓦雷塔 Zā wǎ léi tǎ
Zayd 宰德 Zǎi dé
Zed 泽德 Zé dé
Zeferino 赛菲利诺 Sài fēi lì nuò
Zehra 泽拉 Zé lā
Zeineb 赛内布 Sài nèi Bù
Zeiya 泽娅 Zé yà
Zenaida 塞奈达 Sài nài dá
Zenón 塞农 Sài nóng
Zephyr 泽飞尔 Zé fēi ěr
Zerin 泽琳 Zé lín
Zettie 兹蒂 Zī dì
Zeus 宙斯 Zhòu sī
Zeynep 泽内浦 Zé nèi pǔ
Zidane 齐达内 Qí dá nèi
Zied 齐雅德 Qí Yǎ dé
Zineb 齐内布 Qí nèi Bù
Zipexx 泽佩克斯 Zé Pèi kè sī
Zita 泽塔 Zé tǎ
Zlatica 兹拉缇卡 Zī lā tí kǎ
Zoé 佐伊 Zuǒ yī
Zoély 佐丽 Zuǒ lì
Zofia 佐菲亚 Zuǒ fēi yà
Zoïk 佐伊克 Zuykè
Zola 左拉 Zuǒ lā
Zoltan 佐尔坦 Zuǒ ěr tǎn
Zoraida 索拉伊达 Suǒ lā yī dá
Zoroastro 索罗亚斯特罗 Suǒ luó yà sī tè luó
Zouine 苏因 Sū yīn
Zuki 卒克 Zú kè
Zulema 卒蕾玛 Zú lěi Mǎ
Zully 朱丽 Zhū lì
Zuñiga 苏尼戈 Sū ní gē
Zuzana 簇扎娜 Cù zā nà
Łukasz 吴卡什 Wǔ kǎ shí